Nasze Forum Logo Logo Nasze Forum nr 36

Biuletyn informacyjny Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu

ISSN 1505-6058 nr 36 październik 2007 cena 1 zł

W numerze:

 

 

Osiągnięcia Equala

System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu pełni rolę administratora projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych”. Projekt realizowany jest w ramach tematu „F” Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL – „Wspieranie zdolności przystosowawczych przedsiębiorstw i pracowników do zmian strukturalnych w gospodarce oraz wykorzystania technologii informatycznych i innych nowych technologii”.

Nadrzędnym celem projektu jest wspieranie krajowej polityki zatrudnienia oraz wdrażanie innowacyjnych działań i instrumentów rynku pracy, zwłaszcza w najsłabiej rozwiniętych pod względem gospodarczym regionach Polski. Dlatego też określone w ramach projektu zadania zostały powierzone do realizacji 16 instytucjom (ośrodki naukowe i badawcze, organizacje pracodawców, instytucje rynku pracy) tworzącym Partnerstwo Krajowe i ukierunkowane na wsparcie blisko 200 przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego. W skład Partnerstwa Krajowego wchodzą następujące instytucje:

Dodatkowo zgodnie z wymogami programu EQUAL organizacja projektu wymagała nawiązania współpracy z partnerami zagranicznymi i utworzenia Partnerstwa Ponadnarodowego. Stosowne porozumienie o współpracy zostało zawarte z Partnerami z Niemiec, Finlandii, Czech oraz Hiszpanii. Głównym obszarem współpracy na płaszczyźnie ponadnarodowej jest wzajemna wymiana informacji o stosowanych narzędziach i instrumentach aktywnej polityki zatrudnienia, organizacja misji gospodarczych oraz wizyt studialnych dla beneficjentów projektu.

Zdzisław StaszczukProjekt umożliwił powiązać uczelnię z przedsiębiorcami czyli wiedzę z biznesem. Mam nadzieję, że jest to początek dobrej współpracy, która będzie przynosiła wymierne korzyści dla naszego regionu.
Jestem pełen uznania dla stworzonego z myślą o przedsiębiorcach narzędzia e-barometr, które wymaga wprawdzie jeszcze doskonalenia, ale jest bardzo potrzebnym i innowacyjnym pomysłem. Każdy przedsiębiorca będzie mógł wykorzystać go w swojej pracy a nawet już wykorzystuje.
Dla mojej firmy bezcenna okazała się wiedza, jaką zdobyłem podczas wyjazdu do Niemiec, gdzie zapoznano nas z  dobrze tam funkcjonującym systemem energetyki odnawialnej. Niemcy są bardzo zaangażowani w biotechnologię, budują bioelektrownie, świetnie wykorzystują biomasę, która w Polsce jest ciągle niedoceniana. Dla nas jest to ogromna szansa, poznać a w przyszłości zastosować już sprawdzone rozwiązania. Gdyby w naszym województwie wybudowano takie bioelektrownie, uzyskalibyśmy korzyści ekonomiczne i ekologiczne zachowując czyste środowisko i zdrową żywność.
Zdzisław Staszczuk, prezes Wschodniego Klubu Techniki i Racjonalizacji w Zamościu

Stanisław KościkW projekcie Equal ogromne moje zainteresowanie wzbudził e-barometr. Jest to rzeczywiście narzędzie, które może bardzo pomóc w zarządzaniu firmą. Bardzo cenne są realizowane w ramach projektu misje gospodarcze, tj. wyjazdy zagraniczne, które umożliwiają, takiej firmie jak moja,  nawiązanie nowych kontaktów i pozyskanie partnerów poza granicami kraju.
Pracownicy BUDZAMu chętnie korzystali i korzystają ze szkoleń proponowanych w ramach tego projektu. Bardzo chwalili np. szkolnie o technikach sprzedaży, które stawiało na kreatywność pracowników.
Stanisław Kościk, dyrektor Budzam sp. z o.o. 

Czytaj całość