Nasze Forum Logo Logo Nasze Forum nr 36

Biuletyn informacyjny Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu

ISSN 1505-6058 nr 36 październik 2007 cena 1 zł

W numerze:

 

 

Europe Direct

Rynki rolne Unii Europejskiej – 3 lata po rozszerzeniu

Na tle trwających procesów i zebranych doświadczeń oraz uzyskanych korzyści wynikających z obecności Polski w UE, przez Centrum Informacji Europejskiej „Europe Direct” w Zamościu została zorganizowana konferencja: „Rynki rolne Unii Europejskiej - 3 lata po rozszerzeniu. Jest to inicjatywa i próba włączenia się w nurt dyskusji oraz ocen na temat funkcjonowania wybranych rynków rolnych. Są one bardzo istotne, tak z punktu widzenia  aspektów społecznych jak i strukturalnych warunków gospodarczych Polski, a w szczególności jej najbardziej rolniczych regionów, do których zalicza się województwo lubelskie, a w szczególności jego zamojska część.

Celem konferencji było ukazanie korzyści i efektów oraz pozytywnych tendencji wynikających z członkostwa w UE, jak też próba identyfikacji problemów, barier oraz zagrożeń. Stąd udział w konferencji przedstawicieli środowisk naukowo-badawczych, beneficjentów WPR, a także praktyków reprezentowanych przez: Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Akademię Rolniczą w Lublinie, Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu, Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu, Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Oddział w Sitnie, Agencję Rozwoju Regionalnego „TRANS-TRAKT” w Żółkwi (Ukraina), Przedsiębiorstwo „Progress Chem” w Zamościu. W konferencji uczestniczyli również przedsiębiorcy, rolnicy, przedstawiciele banków, firm ubezpieczeniowych, jednostki samorządu terytorialnego (JST), samorządy gospodarcze, przedstawiciele jednostek administracyjnych i gospodarczych obsługujących rolnictwo i wieś z obwodu lwowskiego (Ukraina).

Rynki rolne

W ramach konferencji referaty zaprezentowali: Bogdan Kawałko „Trudne drogi modernizacji wsi i rolnictwa, Bogusław Klimczuk „Perspektywa wspólnej polityki rolnej w nowym okresie programowania”, „Rynek cukru Unii Europejskiej 3 lata po  akcesji”, Arkadiusz Artyszak „Rynek zbóż w Unii Europejskiej – stan i perspektywy”, Włodzimierz Gerycz „Reformy rolnictwa na Ukrainie drogą do jednolitego rynku”, Waldemar Banach „Działalność Ośrodka Doradztwa Rolniczego w zakresie wykorzystania funduszy strukturalnych na Lubelszczyźnie w latach 2004 – 2006,  Paweł Tkaczyk„Wykorzystanie funduszy strukturalnych na terenach  wiejskich – stan i perspektywy”, Sławomir Podlaski „Rynek bioetanolu w Unii Europejskiej – stan i perspektywy”, Piotr Gradziuk   „Rynek biomasy  w Unii Europejskiej –   stan i perspektywy”, Danuta Borkowska , Ewa Januś "Rynek mleka w Polsce trzy lata po akcesji w struktury UE", Krystyna Chmiel „Stan i perspektywy hodowli koni – doświadczenia po 3 latach członkostwa w UE, Jan Świć  “Rynek maszyn rolniczych – doświadczenia przedsiębiorcy po 3 latach członkostwa”.

Referaty przedstawione podczas konferencji opublikowano w wydawnictwie Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. Zawarte w nim materiały są wynikiem dyskusji i polemik jej uczestników, na temat tworzonej i wdrażanej Wspólnej Polityki Rolnej. Dokonane analizy, wyselekcjonowane najważniejsze problemy, zidentyfikowane korzyści a także zagrożenia uwzględniono we wnioskach, które mogą być wykorzystane zarówno do korekty działań operacyjnych jak i formułowania polityki oraz działań długofalowych.

Najwięcej problemów do rozwiązania w rolnictwie i na wsi znajduje się w pięciu  najbardziej  rolniczych województwach Polski Wschodniej tj.: warmińsko – mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim i podkarpackim. W tych regionach, na wsi zamieszkuje najwyższy odsetek ludności w kraju. W woj. podkarpackim mieszka ok. 60 % ludności na wsi, a w woj. świętokrzyskim prawie 55% ogółu mieszkańców województwa. Wielkość odsetka ludności zamieszkującej obszary wiejskie jest dość silnie powiązana ze strukturą agrarną. Obszary o rozdrobnionym, niskotowarowym rolnictwie absorbują większą część ludności regionu niż te, w których dominują większe gospodarstwa.1

W lutym 2006 r. Rada Europejska uchwaliła strategiczne wytyczne Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (okres programowania 2007- 2013), których zadaniem jest osiągniecie celów zrównoważonego rozwoju uzgodnionych w Goteborgu i wniesienie wkładu w realizację odnowionej strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia wraz z przepisani wykonawczymi. Wytyczne te stanowią podstawę przyszłych negocjacji w sprawie 96 programów rozwoju obszarów wiejskich. Aby uprościć WPR z korzyścią dla rolników, administracji i przedsiębiorstw Komisja zaproponowała ustanowienie wspólnej organizacji rynku wszystkich produktów rolnych, które zastąpiłyby 21 istniejących wspólnych organizacji rynku2

Dobra współpraca z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli i jego dyrektorem Arturem Banachem pozwoliła nie tylko na zorganizowanie konferencji, ale także na utworzenie Punktu Informacyjnego o Unii Europejskiej przy ODR w Sitnie, ściśle współpracującego z Centrum Informacji Europejskiej "Europe Direct" w Zamościu. Umowę w tej sprawie podpisano 22 maja 2007 roku z Krzysztofem Gałaszkiewiczem - kierownikiem Oddziału w Sitnie Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.

Władysław Molas

1 Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020.
MRR, Warszawa 2007

2 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego Rady Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno – Społecznego i komitetu Regionów KOM (2007) 67 wersja ostateczna 28.02.2007r.