Nasze Forum Logo Logo Nasze Forum nr 36

Biuletyn informacyjny Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu

ISSN 1505-6058 nr 36 październik 2007 cena 1 zł

W numerze:

 

 

Po 3 latach członkostwa Polski w UE

Polacy coraz bardziej prounijni

Wpisując się w nurt przemian oraz w aktualne wyzwania rozwoju regionalnego, potrzeby społeczne regionu lubelskiego a w szczególności Zamojszczyzny, działająca od 10 lat Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu realizuje wiele przedsięwzięć, projektów i programów proeuropejskich – regionalnych oraz lokalnych. Inicjatywy te służą przede wszystkim regionowi i środowisku lokalnemu.

Znacznym wsparciem instytucjonalnym tutejszego środowiska było powołanie w 2000 roku Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej, a od 1 maja 2005 r. Centrum Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT, jako jednego z 19 tego typu placówek w Polsce i 273 ośrodków działających na obszarze całej Unii Europejskiej. Centrum EUROPE DIRECT posiada akredytację Komisji Europejskiej i działa na podstawie umowy zawartej z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej. Jest instytucją działającą na rzecz lokalnej społeczności, a także samorządów terytorialnych, firm i instytucji regionalnych.
Dostęp do bieżącej i wszechstronnej informacji ma szczególne znaczenie zwłaszcza w regionach peryferyjnych, słabo rozwiniętych gospodarczo. Stąd działające przy Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu, Centrum Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT jest bardzo istotnym elementem regionalnego systemu, które sprzyja rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu. Czytaj całość