Nasze Forum Logo Logo Nasze Forum nr 36

Biuletyn informacyjny Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu

ISSN 1505-6058 nr 36 październik 2007 cena 1 zł

W numerze:

 

 

10 – lecie uczelni 

Monografie na jubileusz

22 czerwca 2007 r. w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Rehabilitacji WSZiA oraz konferencja naukowa z cyklu "Nasi Profesorowie" poświęcona sylwetce znakomitego naukowca, chirurga i nauczyciela prof. dra hab. Jana Haftka.

Dziesięć lat WSZiAObydwa wydarzenia wpisują się w obchody jubileuszu dziesięciolecia działalności uczelni powołanej decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 1997 r. i wpisanej do Rejestru Uczelni Niepaństwowych pod numerem 128. Z tej okazji WSZiA wydała dwie monografie: "Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. Dziesięć lat działalności" i "Jan Haftek - naukowiec, chirurg, nauczyciel".

Publikacja Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. Dziesięć lat działalności ukazuje najważniejsze obszary działań oraz przedsięwzięcia podejmowane przez Uczelnię w minionym dziesięcioleciu. Zwięzłą kroniką uczelni jest rozdział zatytułowany Najważniejsze wydarzenia. W części „Struktura organizacyjna” zawarto informacje o funkcjonujących wydziałach, katedrach i innych jednostkach, o osobach pełniących funkcje kierownicze (także w ujęciu retrospektywnym) oraz zasiadających w organach kolegialnych. Kolejny rozdział pokazuje najważniejsze elementy organizacji systemu nauczania. Dużo miejsca poświęcono nauczycielom akademickim, zwracając szczególną uwagę na dorobek naukowy publikowany w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji.

Uczelnia może istnieć dzięki studentom. Ich osiągnięcia, zarówno na polu edukacji, jak i inicjatyw kulturalnych, sportowych i społecznych przewijają się na wielu stronach. w większości są to informacje o tzw. "anonimowym" studencie, bo trudno byłoby wymienić wszystkich z nazwiska - wszak w murach uczelni w minionym dziesięcioleciu przebywało ich ponad jedenaście tysięcy.

Działalność naukowo-badawczą przedstawiono przez pryzmat organizowanych konferencji naukowych, realizowanych projektów badawczych oraz wydawnictw. Związek Uczelni z regionem ukazują podejmowane cyklicznie inicjatywy. Kontakty międzynarodowe, zarówno z partnerami w Unii Europejskiej, jak i z Ukrainą, opisano w rozdziale Współpraca międzynarodowa. W książce udokumentowano także wizyty gości, którzy zaszczycili uczelnię swoją obecnością oraz przedstawiono osoby wyróżnione Medalem Scholae Amicis. Rozdział o certyfikatach i rankingach pokazuje pozycję uczelni wśród innych szkół wyższych. w prezentowanych zasobach materialnych dużo miejsca poświęcono nowej jednostce związanej z realizacją programu dydaktycznego na kierunku fizjoterapia - Centrum Rehabilitacji WSZiA.

Książka zawiera 330 fotografii. Ich wyboru dokonano z ok. 40 tysięcy zdjęć, które znajdują się w uczelnianym archiwum. W znacznej mierze posiłkowano się również prywatnym zbiorem Bogdana Kawałko. Przy ilustracji poszczególnych procesów przyjęto zasadę zamieszczania tych zdjęć, które nie były publikowane w wydawnictwie na pięciolecie WSZiA.

Przygotowanie wydawnictwa na dziesięciolecie uczelni było dość trudnym wyzwaniem. Dziesięć lat to okres bardzo długi, gdy patrzymy przez wielość i różnorodność wydarzeń, jakie się tu działy, a zarazem krótki jeśli spojrzymy przez ocenę ich ważności i wpływu na kształt instytucji. Trudno byłoby napisać szczegółową kronikę, jaką zawiera wydawnictwo z okazji pięciolecia. Po dziesięciu latach uczelnia ukazana została przez pryzmat ludzi, którzy byli z nią związani. To oni kształtowali wizerunek szkoły, świadcząc jednocześnie o jej roli w środowisku i zasięgu oddziaływania. Stąd tyle miejsca poświecono studentom, nauczycielom akademickim oraz gościom. Wydawnictwo jest przede wszystkim obrazem codziennej pracy wszystkich pracowników.

W tym miejscu pragnę podziękować Panu Rektorowi Janowi Andreasikowi. Wydawnictwo w takim kształcie powstało dzięki Jego sugestiom oraz zrozumieniu dla moich propozycji. Serdecznie dziękuje Panu Profesorowi Ryszardowi Orłowskiemu za niezwykle cenne wskazówki. Prorektorowi Mieczysławowi Kowerskiemu za pomoc w zbieraniu materiałów. Prorektorowi Bogdanowi Kawałko za ocenę kolejnych etapów pracy oraz pracownikom za cierpliwie przekazywane informacje. Podziękowanie kieruję także do Elżbiety Antończak i Zofii Kiełbińskiej-Ryń, które szczególnie zaangażowały się w zbieranie materiałów oraz korektę pracy.

Danuta R. Kawałko