Nasze Forum Logo Logo Nasze Forum nr 36

Biuletyn informacyjny Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu

ISSN 1505-6058 nr 36 październik 2007 cena 1 zł

W numerze:

 

 

Doradztwo w projekcie Equal

Diagnoza przedsiębiorstw uczestniczących w pilotażu i propozycje poprawy ich funkcjonowania

Wprowadzenie

okladkaEwaluacja stanu przedsiębiorstw i ich zdolności do generowaniazatrudnienia oraz właściwy proces doradztwa wraz z wdrażaniem programów naprawczych stanowią jeden z zasadniczych elementów działań w programie „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych”. Etap pilotażu programu pozwolił na przetestowanie stosowanych narzędzi oraz wypracowanie i ujednolicenie koncepcji oceny przedsiębiorstw, które z powodzeniem obecnie można stosować w dalszej fazie realizacji programu. Zarówno stosowane podejście jak i sposób działań umożliwiały uzyskanie maksymalnej efektywności i skuteczności.

W niniejszym opracowaniu zawarte są informacje o działaniach zespołu doradczego w przedsiębiorstwach poddanych analizie w etapie pilotażu, który zakończył się 30 czerwca 2006 r. Uwzględnione zostały w nim najważniejsze, z punktu widzenia pracy doradcy i beneficjenta ostatecznego jakim jest przedsiębiorstwo, elementy. Opracowanie zawiera opis celów działalności doradczej, krótką charakterystykę analizowanych przedsiębiorstw z uwzględnieniem formy prawnej prowadzonej działalności i sytuacji kadrowej oraz wskazanie zasadniczych problemów wraz ze sposobami działań usprawniających w badanych przedsiębiorstwach.

Cele działalności doradczej

Działalność doradcza w projekcie „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych” jest elementem działań mających na celu wsparcie firm zagrożonych upadłością oraz pracowników zagrożonych wykluczeniem zawodowym, co odbywa się poprzez przygotowanie i wdrożenie nowoczesnych metod wspomagania działalności przedsiębiorstw. Czytaj całość