ISSN 1505-6058

NR 35 CZERWIEC 2007 R.

CENA 1 ZŁ

 

Z kalendarza sekretarza Komisji Stypendialnej...

WYŻSZE STYPENDIA

Oczami wyobraźni widziałam uśmiechnięte twarze studentów, kiedy po otwarciu koperty okazało się, że stypendium jest przynajmniej o 20 procent wyższe w porównaniu z poprzednim semestrem. Stało się tak nie tylko dzięki wyższej dotacji z budżetu państwa, przyznanej nam przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ale również ze względu na mniejszą liczbę złożonych wniosków.

Tradycyjnie już w połowie kwietnia członkowie Wydziałowych Komisji Stypendialnych naszej uczelni spędzają długie godziny nad żmudną weryfikacją wniosków stypendialnych. Podobnie też, jak w latach ubiegłych, po weryfikacji odbyło się zebranie przedstawicieli studentów z prorektorem ds. nauczania. A 13 kwietnia zainteresowani otrzymali decyzje w sprawie przyznania stypendium socjalnego, na wyżywienie, mieszkaniowego oraz specjalnego na semestr letni roku akademickiego 2006/2007. 

Dla porównania, w semestrze zimowym roku akademickiego 2006/2007 na moim biurku znalazło się 898 wniosków (z czego 14 nie spełniało kryterium dochodowego), natomiast w bieżącym semestrze 759 (z czego w 18 przypadkach dochód był wyższy niż 572,00 złote netto, a więc nie spełniały określonego w ustawie [1] kryterium). Czyżby więc sytuacja materialna studentów poprawiła się? Mam nadzieję, że to jest właśnie główny powód spadającej liczby ubiegających się, a nie np. zbyt wysoko postawione wymagania dotyczące kompletowania wniosków czy też po prostu brak zainteresowania. O braku informacji dotyczących możliwości otrzymania pomocy materialnej nie wspominam, bo każdy student otrzymał je na swoją skrzynkę pocztową na serwerze uczelni.
Pomimo mniejszej liczby wniosków, członkowie Komisji mieli pełne ręce roboty. Nie obyło się bez wysyłania próśb o złożenie dodatkowych wyjaśnień czy też dostarczenie brakujących dokumentów. Większość upomnianych studentów szybko uzupełniła braki formalne. Pierwsze wypłaty świadczeń nastąpiły już pod koniec kwietnia. 

Tablica 1. obrazuje stawki stypendium socjalnego i na wyżywienie wypłacane w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2006/2007.

Stawki stypendium socjalnego i na wyżywienie wyopłacone 
w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2006/2007

Stawki stypendium mieszkaniowego pozostały bez zmian. Każdy student studiów stacjonarnych, który kwalifikował się do stypendium socjalnego oraz złożył wniosek o stypendium mieszkaniowe i przedstawił dokumenty potwierdzające tymczasowe zameldowanie na terenie Zamościa, otrzymał świadczenie w wysokości 100 złotych miesięcznie. Jest to kwota pokrywająca 80 proc. kosztów zakwaterowania w zamojskich bursach.

Nieznaczne zmiany nastąpiły w stawkach stypendiów specjalnych dla studentów niepełnosprawnych - Tablica 2. Osoby posiadające orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności w semestrze letnim otrzymują stypendia w wysokości 250 złotych miesięcznie. Wysokość stypendiów dla osób o stopniu lekkim i umiarkowanym pozostały bez zmian. 

Wysokość stypendiów dla osób niepełnosprawnych.

Stypendia za wyniki w nauce i sporcie zostały co prawda przyznane na cały rok akademicki, ale i w tym przypadku nastąpiły małe zmiany. Bez echa nie mogło przecież pozostać zwycięstwo Pani Ilony Sakowicz – studentki kierunku fizjoterapia, w plebiscycie Tygodnika Zamojskiego na najlepszego sportowca Zamojszczyzny 2006 roku. Chcąc podkreślić ten fakt, Rektor postanowił dwukrotnie podwyższyć przyznane wcześniej Pani Ilonie stypendium za wyniki w sporcie. 

W roku akademickim 2007/2008 w regulaminie pomocy materialnej dla studentów WSZiA nastąpią znaczące zmiany. Wszystkie stypendia będą przyznawane na cały rok akademicki, a do wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i na wyżywienie trzeba będzie dołączyć zaświadczenia potwierdzające dochody rodziny studenta za cały 2006 rok. Takie rozwiązanie odciąży studentów oraz pozwoli na usprawnienie naszej pracy (komisje będą rozpatrywały wnioski tylko raz w roku). 

W momencie oddawania tego tekstu do druku, studenci otrzymali już stypendia za marzec, kwiecień i maj. Pozostały do zrealizowania wypłaty za czerwiec i lipiec. W ten sposób kolejna akcja stypendialna zostanie zakończona. I za ten cały rok ciężkiej, czasami wręcz żmudnej pracy, chciałabym podziękować w szczególności dzielnym członkom Komisji Stypendialnych oraz wszystkim osobom związanym ze stypendiami.

Anna Krupa 

[1]Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r., Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.