ISSN 1505-6058

NR 35 CZERWIEC 2007 R.

CENA 1 ZŁ

 

Sympozjum ku czci Ojca Świętego

WSPÓŁUZALEŻNIENIE A DEZINTEGRACJA 
ŻYCIA RODZINNEGO

W pierwszych słowach Encykliki Evangelium vitae Ojciec św. Jan Paweł II stwierdził, iż „Ewangelia życia znajduje się w samym sercu orędzia Jezusa Chrystusa”. To orędzie zobowiązuje wszystkich ludzi dobrej woli, a zwłaszcza ludzi wierzących, do obrony i promowania wartości życia. Szczególnym sanktuarium życia - co wynika ze stwórczej woli samego Boga - jest rodzina. Rodzina jest miejscem, gdzie w klimacie miłości i najgorętszych uczuć rodzi się nowe ludzkie życie. Wszystkie działania, które służą dobru rodziny, chronią życie – dar i zadanie wynikające z powołania człowieka do miłości. W duchu takiej troski o rodzinę w dniu 2 kwietnia br. obchodziliśmy drugą już rocznicę odejścia do domu Ojca nieodżałowanego i bliskiego naszym sercom Papieża Jana Pawła II. 

Wykład dr Dariusza Malickiego, ordynatora Oddziału Odwykowego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie “Studium o różnych aspektach zjawiska współuzależnienia” wzbudził ogromne zainteresowanie wśród uczestników.
fot. mb

Odpowiadając na wezwania, którymi nauczał nas mądrości, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu wraz z Duszpasterstwem Akademickim Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej w tym dniu zorganizowały sympozjum naukowe “Współuzależnienie a dezintegracja życia rodzinnego”. Był to wyraz pamięci i miłości do osoby Ojca świętego Jan Pawła II oraz próba wcielenia w życie słów, które pozostawił nam jako spuściznę swych dokonań na polu naukowym i moralnym.

Życie jest wartością, która domaga się szczególnej uwagi. Współczesny świat coraz częściej ulega pokusie technicyzacji i uprzedmiotowienia życia ludzkiego. Realizując imperatyw testamentu duchowego Papieża podjęliśmy naukową refleksję o życiu, aby tym skuteczniej je chronić. Jednym z największych zagrożeń dla życia człowieka w coraz dynamiczniej ewoluującej współczesności jest problem uzależnień. Niszczą one życie w wymiarze osobowym i stanowią szczególne zagrożenie dla życia rodzinnego.

Jednym z podstawowych praw ludzkich jest prawo do założenia rodziny, które ściśle związane jest z zagadnieniem przekazywania życia. Czynniki dezintegrujące życie rodzinne, uderzają bezpośrednio z destrukcyjną siłą w wartość życia. 

Trudno jest mówić o życiu bez dowartościowania ogromnej roli rodziny w jego promocji i obronie. Zagrożenie dla życia rodzinnego, płynące z faktu współuzależnienia, można rozważać w dwóch perspektywach. Pierwsza dotyczy procesu destrukcji przez nałóg samej osoby uzależnionej. Druga odnosi się do problemu dezintegracji rodziny, która następuje w wyniku wielowymiarowych oddziaływań uzależnienia.

Organizatorzy sympozjum naukowego, które odbyło się w budynku Collegium Novum przy ul. Sienkiewicza, postawili sobie za cel zadanie niesienia pomocy instytucjom, organizacjom społecznym, rodzinom i samym osobom uzależnionym poprzez edukację i wskazywanie możliwych do zastosowania rozwiązań, bowiem uzdrawiając życie rodzinne bronimy życia w jego najgłębszym rozumieniu.

Centralne miejsce w programie sympozjum stanowiły wystąpienia znamienitych prelegentów. 

  • wykład ks. bpa dr Wacława Depo, Ordynariusza Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej „Humanizm w nauczaniu Jana Pawła II”

  • wykład dr Dariusza Malickiego, ordynatora Oddziału Odwykowego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie “Studium o różnych aspektach zjawiska współuzależnienia”

  • wykład mgr Małgorzaty Babińskiej, specjalisty psychoterapii uzależnień z Ośrodka Leczenia Uzależnień “Praktyczne działania w terapii współuzależnień”

Momentem szczególnie bogatym w uczucia więzi z Ojcem św. Janem Pawłem II był występ chóru akademickiego naszej uczelni. W dyskusji kończącej sympozjum wzięli czynny udział przedstawiciele instytucji użyteczności społecznej. Cieszy fakt, że tak wielu osobom leży na sercu dobro polskiej rodziny. 

Ks. Jacek Zieliński

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.