ISSN 1505-6058

NR 35 CZERWIEC 2007 R.

CENA 1 ZŁ

 

Sekretarz Komisji Stypendialnej informuje

STYPENDIUM MINISTRA CZEKA

Do 8 sierpnia mają czas studenci na złożenie wniosku o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za szczególne wyniki w nauce lub w sporcie. Dotychczas z takiej szansy skorzystało 9 studentów i otrzymują lub otrzymywali miesięcznie 1300 zł stypendium. 

Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce może otrzymać student, 
który spełnia łącznie następujące warunki*:

 1. zaliczył kolejny rok studiów; 

 2. nie powtarzał roku studiów w okresie zaliczonych lat studiów,
  chyba że niezaliczenie roku studiów wynikało z przyczyn zdrowotnych; 

 3. posiada osiągnięcia naukowe i wykazuje się aktywnością naukową; 

 4. uzyskał w okresie zaliczonych lat studiów średnią ocen nie niższą niż 4,50. 

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki*:

 1. zaliczył kolejny rok studiów; 

 2. nie powtarzał roku studiów w okresie zaliczonych lat studiów, 
  chyba że niezaliczenie roku studiów wynikało z przyczyn zdrowotnych; 

 3. uzyskał w okresie zaliczonych lat studiów udokumentowany wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. 

*(Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania stypendium Ministra za osiągnięcia w nauce oraz Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia sportowe (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2006 r.).

Spełniając te warunki, studenci mają szansę przez cały rok akademicki otrzymywać stypendium. 

Wnioski można pobrać u sekretarza Komisji Stypendialnej w p. 5 (ul. Akademicka 4).

Termin składania wniosku wraz załącznikami mija 8 sierpnia. 

Wcześniej należy złożyć w dziekanacie uczelni indeks z kompletem wpisów.

ak

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.