ISSN 1505-6058

NR 35 CZERWIEC 2007 R.

CENA 1 ZŁ

 

„Nie możemy dłużej czekać na jutro - musimy je sami stworzyć”  Gaston Berger

REFLEKSJE PIERWSZEGO REKTORA

Mottem moich refleksji są następujące słowa Gastona Bergera, współczesnego filozofa francuskiego: „Nie możemy dłużej czekać na jutro – musimy je sami stworzyć” [1]. Wskazują one bowiem z jednej strony na ogromne tempo zmian we współczesnym świecie niosących ze sobą także wiele zagrożeń dla ludzkości, z drugiej zaś - określają wyzwania przed edukacją, która powinna przygotować młode pokolenia do budowy „jutra”.

W czasie kierowania uczelnią starałem się, kształtować u studentów postawę twórczego krytycyzmu, odpowiedzialności za słowo, tolerancji i demokratyzmu. Żyjemy we wszechświecie, w którym coraz więcej i więcej informacji, a coraz mniej znaczenia”. Wszystkie wartości cywilizacji moralnego, etycznego i praktycznego osądzania znikają w naszym systemie wyobrażeń i znaków. 

Kierownictwo uczelni i jej kadra dydaktyczna były i są świadome, że warunkiem sine qua non zbudowania demokratycznej, zjednoczonej Europy, uczestnictwa i odpowiedzialności jej obywateli jest – jak to uznał II Sobór Watykański w Konstytucji Duszpasterskiej „Gaudium es spes” z 27 listopada 1965 r. - wychowywanie „ku pełniejszej kulturze duchowej, korzystając z ogromnych środków pomocniczych stojących do dyspozycji rodu ludzkiego”. 

Kierowaliśmy się następującym przesłaniem Jana Pawła II: „historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo przemienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. Prawda jako odniesienie bycia i rozumienia musi określać ludzkie zachowanie”.

Jako rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu starałem się, wspólnie z pełnomocnikiem rektora dr. Edwardem Przychodajem, stworzyć warunki organizacyjne i zaplecze dydaktyczne sprzyjające realizacji powyższych celów. Wielu zabiegów wymagało pozyskiwanie dobrej kadry naukowo-dydaktycznej, wypracowanie form współpracy.

Tworzenie struktur organizacyjnych uczelni i owocna współpraca z jej założycielem połączone było ze znoszeniem trudów codziennego życia, wynikających z ułomności bazy dydaktycznej, które były w miarę możliwości szybko usuwane.

Szczególnie budujące było to, że studenci z pasją zaspokajali swój głód wiedzy. Panowała miedzy nimi szlachetna rywalizacja, nie swoisty wyścig szczurów. Pragnę jednocześnie podkreślić twórczą współpracę z samorządem studenckim.

Idee te starałem się podtrzymać, uczestnicząc w realizacji programu PHARE-Credo Podyplomowych Studiów Turystyki Transgranicznej, którego spiritus movens był obecny prorektor Bogdan Kawałko. Trwałym efektem tego programu jest publikacja.

Składam tą drogą serdecznie podziękowanie za współpracę założycielowi uczelni na czele z prof. Tadeuszem Pomiankiem, kadrze naukowo-dydaktycznej, z którą realizowaliśmy program studiów. 

Stefan Józef Pastuszka

[1] Cyt. za A. King, B. Schneider, Pierwsza rewolucja globalna. Raport Rady Klubu Rzymskiego. Polskie towarzystwo współpracy z Klubem Rzymskim, Warszawa 1992, s. 139.

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.