ISSN 1505-6058

NR 35 CZERWIEC 2007 R.

CENA 1 ZŁ

 

Nominacje

PROREKTOR W KONFERENCJI WSPÓŁPRACY

Prorektor Bogdan Kawałko, jako jeden z 3 przedstawicieli uczelni regionu, został powołany przez wojewodę lubelskiego Wojciecha Żukowskiego do składu Stałej Konferencji Współpracy Województwa Lubelskiego. 

Wojewoda lubelski Wojciech Żukowski wręcza prorektorowi Bogdanowi Kawałko powołanie w skład Stałej Konferencji Współpracy Województwa Lubelskiego.     fot. arch. bk

Konferencja liczy 39 członków, a jej przewodniczącym jest wojewoda lubelski, zaś zastępcą marszałek województwa. W jej skład wchodzi 10 przedstawicieli poszczególnych ministrów, 17 przedstawicieli samorządów oraz 10 przedstawicieli partnerów społecznych, w tym szkół wyższych, związków zawodowych, organizacji społecznych i gospodarczych. Konferencja powołana została zgodnie z ustawą z 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Konferencja stanowi forum opiniowania, wymiany informacji oraz ustalania wspólnego stanowiska w zakresie przygotowywania i realizacji na terenie województwa kluczowych dokumentów i programów oraz projektów związanych z rozwojem regionu, m.in.: Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, innych programów operacyjnych i dokumentów strategicznych.

Pierwsze posiedzenie Stałej Konferencji Współpracy Województwa Lubelskiego odbyło się 11 maja br. w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, na którym wręczono akty nominacyjne oraz rozpatrzono i zaopiniowano Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-20013.

WM

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.