ISSN 1505-6058

NR 35 CZERWIEC 2007 R.

CENA 1 ZŁ

 

CENTRUM REHABILITACJI 
WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA 
i ADMINISTRACJI w ZAMOŚCIU 
przy ul. Peowiaków 1
tel. 084 677 67 60 (61, 62) 

DZIAŁALNOŚĆ: 

 • dydaktyka: ćwiczenia i praktyki dla studentów,

 • działalność naukowo-badawcza prowadzona przez kadrę Katedry Fizjoterapii WSZiA z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury diagnostycznej,

 • usługi rehabilitacyjne dla pacjentów ze schorzeniami narządów ruchu oraz możliwość skorzystania z porad konsultacyjnych profesorów i adiunktów specjalistów z dziedziny rehabilitacji, ortopedii, neurochirurgii - pracowników WSZiA.

Centrum posiada: specjalistyczną poradnię rehabilitacyjną, ośrodek rehabilitacji dziennej, zakład rehabilitacji, zespół rehabilitacji domowej oraz pracownie: kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii, masażu leczniczego i terapii zajęciowej. Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Pracownia Kinezyterapii 
i Diagnostyki Narządu Ruchu

Stanowisko do diagnostyki i ćwiczeń stawu biodrowego
Wieloczynnościowe stanowisko do oceny funkcjonalnej mięśni stawu biodrowego. Poza diagnostyką stanowisko służy również rehabilitacji pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi stawu biodrowego oraz po zabiegach protezoplastyki. Cechą wyróżniającą tę metodę jest pozycja badanej osoby, uwzględniająca ograniczenia wynikające z dysfunkcji stawu biodrowego.

Stanowisko do diagnostyki ręki
Urządzenie służące do diagnozowania funkcji ręki u pacjentów z niedowładem kończyny górnej, u chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów, chorobą zwyrodnieniową. W ocenie uwzględnia się czynność ruchową ręki, siłę ścisku oraz pomiar powierzchni ręki.

Stanowisko do diagnostyki oraz ćwiczeń stawu skokowego 
Urządzenie pozwala na diagnostykę i wykonywanie ćwiczeń czynnych mięśni działających na staw skokowy.

Fotel do diagnostyki i ćwiczeń stawu kolanowego
Fotel pozwala na diagnostykę zakresu ruchu oraz pomiary siły mięśni prostujących i zginających staw kolanowy oraz wykonywanie ćwiczeń czynnych mięśni stawu kolanowego.

Stanowisko do diagnostyki i ćwiczeń stawu barkowego - Dynatorq
Urządzenie przeznaczone do kompleksowej diagnostyki i rehabilitacji stawu ramiennego. Umożliwia ocenę parametrów siły dynamicznej mięśni stawu ramiennego, zakresu ruchu oraz koordynację mięśniowo-nerwową.

Platforma stabilometryczna – Plus Tecnobody
Platforma jest obiektywnym narzędziem do oceny i reedukacji propriorecepcji oraz kontroli mięśniowej układu ruchu. Niestabilne podłoże pozwala na ocenę zdolności równowagi kończyn i tułowia oraz dobranie odpowiedniego schematu usprawniania.

Urządzenie do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych 
z wykorzystaniem oporu elastycznego - Vector

Służy do wykonywania ćwiczeń kończyn górnych i dolnych w zamkniętym łańcuchu kinematycznym. Poprawia stabilizację stawów poprzez reedukację prioprioreceptywną, zwiększa zakres ruchomości, siłę i wytrzymałość mięśni.

Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych 
przy spastyczności - MotoMED

Służy do terapii ruchowej pacjentów z niedowładem kończyn górnych i dolnych, z towarzyszącym wzmożonym napięciem mięśniowym. Urządzenie posiada różne możliwości terapii: trening pasywny z użyciem siły silnika, trening aktywny ze wspomaganiem oraz trening aktywny.

Wyciąg kręgosłupa - Eltrac ENRAFF
Stanowisko składające się z wyciągu oraz stołu wyciągowego, służące do terapii zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowego oraz szyjnego.

Parapodium statyczne - Standy Elektro Wing
Przyrząd służący do biernej pionizacji pacjenta i utrzymania optymalnej oraz stabilnej jego postawy.

Stanowisko wykorzystujące metodę ćwiczeń 
S-E-T - Therapy Master

Nowoczesne urządzenie do ćwiczeń czynnych w podwieszeniu ciała. Stosowane w dysfunkcjach narządu ruchu.

Uniwersalne Gabinety Usprawniania Leczniczego
Stanowiska przeznaczone do wykonywania specjalistycznych ćwiczeń z zakresu kinezyterapii, pozwalające na wykonywanie ćwiczeń w systemie bloczkowo-ciężarkowym , w odciążeniu i z oporem, wyciągów pośrednich, podwieszeń całkowitych i częściowych. Znajduje zastosowanie w leczeniu schorzeń ortopedycznych, reumatoidalnych, neurologicznych. 

Atlas - Kettler
Urządzenie służące do ćwiczeń oporowych i ogólnorozwojowych.

Stepper - Kettler Montana
Przyrząd służący do treningu kończyn dolnych oraz kształtujący wytrzymałość organizmu. Poprzez panel sterujący umożliwia kontrolę parametrów danego ćwiczenia: czas, obciążenie, liczbę powtórzeń, dystans (liczba pokonanych stopni), tętno.

Cykloergometry - Kettler MX1
Urządzenie służące do treningu i badania wydolności układu krążenia. Poprzez panel sterujący urządzenie kontroluje: tętno, dystans, czas treningu, obciążenia treningowe, liczbę spalanych kalorii. Posiada ponadto specjalistyczne programy treningowe.

Wyciąg grawitacyjny - Apollo Kettler
Wyciąg grawitacyjny Apollo Kettler jest przeznaczony do terapii zespołów bólowych kręgosłupa.

Schody rehabilitacyjne
Element wyposażenia sali kinezyterapeutycznej przeznaczonych do nauki chodu po schodach. Schody są wykorzystywane do nauki i reedukacji chodu, ćwiczeń chodu z przeszkodami, treningu równowagi, koordynacji chodu, zwiększania wydolności pacjenta.

Tor do nauki chodu
Służy do reedukacji chodu, kształtowania zdolności utrzymania równowagi i koordynacji ruchu.

Stoły rehabilitacyjne
Stoły rehabilitacyjne sterowane elektrycznie wykorzystywane są do wykonywania ćwiczeń indywidualnych w schorzeniach narządu ruchu.

Sala ćwiczeń grupowych
Sala ćwiczeń grupowych wyposażona jest w drabinki, materace, ławeczki, lustro, piłki.

Pracownia Fizykoterapii

Leczenie fizykalne jest integralną częścią rehabilitacji, znajdującym zastosowanie praktycznie we wszystkich schorzeniach narządu ruchu. Akademickie Centrum Rehabilitacji dysponuje kompletnym, bardzo nowoczesnym wyposażeniem pracowni fizykoterapii:

 • zestawem do elektroterapii, elektrodiagnostyki oraz terapii ultradźwiękowej PhySys – Zimmer

 • urządzeniem do elektroterapii – BTL

 • aparatem do terapii ultradźwiękami – BTL

 • aparatem do laseroterapii – BTL

 • aparatem do magnetoterapii z solenoidami – BTL

 • aparatem do terapii impulsowym polem elektromagnetycznym - Curapuls 670, ENRAFF

 • aparatem do krioterapii ciekłym azotem - Kriopol R26

 • kuchnią do przygotowywania okładów ciepłoleczniczych – Chattanoga

 • lampą Sollux służąca do światłolecznictwa – Lumina

 • lampą promieniowania UV - Sunlamp.

   

   

Pracownia Hydroterapii

Prowadzenie masażu w środowisku wodnym powoduje rozluźnienie nadmiernie napiętych mięśni, działa przeciwobrzękowo i przeciwbólowo. W skład laboratorium wchodzą:

 • wanna do masażu automatycznego, ręcznego, kąpieli perełkowej

 • wirówka kończyn dolnych

 • wirówka kończyn górnych.

  

 

Pracownia masażu leczniczego

Masaż jest jedną z najstarszych metod fizykoterapeutycznych. 
Ma działanie miejscowe oraz poprzez mechanizmy neurohumoralne oddziałuje na cały organizm. W pracowni prowadzona jest terapia głównie przy wykorzystaniu masażu klasycznego, z jego odmianami: masażem segmentarnym, masażem tkanki łącznej, masażem limfatycznym i masażem okostnowym.

Pracownia terapii zajęciowej

Terapia zajęciowa jest dziedziną rehabilitacji, która łączy elementy fizjoterapii, psychoterapii i ergoterapii. Dzięki odpowiednio dobranym czynnościom ruchowym daje możliwość wyćwiczenia niezbędnych ruchów lub wyuczenia właściwej kompensacji.  Pracownia wyposażona jest w stanowiska służące przede wszystkim kształtowaniu umiejętności manualnych.

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.