ISSN 1505-6058

NR 35 CZERWIEC 2007 R.

CENA 1 ZŁ

 

Nabór na studia w WSZiA

BEZPŁATNE MIEJSCA I NOWE KIERUNKI

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu w swojej ofercie dydaktycznej proponuje dwa nowe kierunki: pielęgniarstwo i budownictwo. Dla studentów I roku uczelnia przygotowała 300 stypendiów w ramach Systemu Bezpłatnych Miejsc. 

Nowości
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał uczelni uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Do uruchomienia naboru potrzeba jeszcze pozytywnej decyzji Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego. 
W ramach Wydziału Zarządzania i Administracji uczelnia oferuje studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunkach – ekonomia, administracja, informatyka i ekonometria oraz ochrona dóbr kultury. Na Wydziale Fizjoterapii i Pedagogiki kierunki: fizjoterapia, pedagogika oraz zdrowie publiczne. Na kierunku informatyka i ekonometria uczelnia proponuje nową specjalność – zarządzanie systemami informatycznymi, na zdrowiu publicznym – specjalność ratownictwo medyczne. 

SYSTEM BEZPŁATNYCH MIEJSC
Dla studentów pierwszego roku uczelnia zaplanowała 300 stypendiów pokrywających 50 proc. i 100 proc. czesnego przez pierwszy semestr nauki. Jest to jedyny, unikalny w regionie system stypendialny, promujący absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy osiągnęli bardzo dobre i dobre wyniki w nauce. Na studia stacjonarne przewidziano pulę 100 stypendiów 100-proc. oraz 150 – 50-proc. Na studiach niestacjonarnych natomiast 50 stypendiów pokrywających 50 proc. czesnego. 

Kandydaci, którzy w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskają 20 punktów za świadectwo dojrzałości w przypadku starej matury i 200 punktów w przypadku nowej oraz złożą dokumenty w terminie do 10 sierpnia 2006 r., mają szansę na rozpoczęcie studiów bezpłatnie. Osoby ubiegające się o stypendium będą, po zakończeniu naboru, pisały test kompetencyjny z zakresu ustalonego przez Uczelnianą Komisję Kwalifikacyjną. 

Zasady naboru 
Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw maturalnych. Na wszystkie kierunki w postępowaniu kwalifikacyjnym są brane pod uwagę wyniki z matury z trzech przedmiotów zdawanych w części zewnętrznej: język polski, język obcy, wybrany przedmiot: na kierunku administracja - historia lub wiedza o społeczeństwie, na kierunku pedagogika - historia lub biologia, na kierunkach fizjoterapia, zdrowie publiczne, pielęgniarstwo - biologia lub chemia, na kierunku ekonomia - historia, geografia lub matematyka, na kierunkach informatyka i ekonometria oraz budownictwo - matematyka, fizyka lub informatyka, na kierunku ochrona dóbr kultury – historia lub historia sztuki. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną ogłoszone 17 sierpnia 2007 r. 

Podania przyjmuje biuro rekrutacji przy ul. Akademickiej 4 w Zamościu oraz punkty rekrutacyjne w biurach terenowych: w Chełmie, Biłgoraju, Tomaszowie Lub. oraz Hrubieszowie. Od czerwca będzie również możliwość zarejestrowania się kandydata poprzez stronę internetową uczelni www.wszia.edu.pl. 

Biłgoraj
Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego
ul. Kościuszki 65
tel. (084) 686 53 93

Chełm
IV Liceum Ogólnokształcące
ul. Św. Mikołaja 4
tel. (082) 565 38 89

Hrubieszów 
Urząd Miasta
ul. Dobrzańskiego 1
tel. (084) 696 23 80

Tomaszów Lubelski
Kasa Zapomogowo–Pożyczkowa
(Budynek ZNP)
ul. Wyspiańskiego 4
tel. (084) 664 38 65

mb

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.