ISSN 1505-6058

NR 34 MARZEC 2007 R.

CENA 1 ZŁ

 

 

Europe Direct

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO
TRANS-TRAKT w ŻÓŁKWI
NA EUROPEJSKIEJ DRODZE

Doświadczenia międzynarodowe, a zwłaszcza europejskie pokazują, że im państwa są bardziej demokratyczne a społeczeństwo obywatelskie i wolne to wraz z tym, liczba i znaczenie organizacji pozarządowych rośnie, wzrasta ich rola i znaczenie zarówno w kreowaniu rozwoju, ale także ich realny wpływ i udział w rozwiązywaniu rozmaitych spraw bliskich człowiekowi i służących dobru społecznemu zarówno na poziomie lokalnym, a więc na wsi, w mieście czy też regionie.

Organizacje tego typu jak np. fundacje, stowarzyszenia czy agencje rozwoju regionalnego zaliczone są do tzw. trzeciego sektora gospodarki. Są one najbliżej ludzi, znają najlepiej potrzeby i oczekiwania, kierują się dobrem ogółu, a nie zyskiem. Z tego względu w Unii Europejskiej, w niektórych państwach władze państwowe przekazały nawet do 20 – 25 proc. funduszy rozwojowych, lokalnych i regionalnych rodzimym organizacjom pozarządowym jako najbardziej wiarygodnym i efektywnym.

Agencja Rozwoju Regionalnego TRANS-TRAKT w Żółkwi spełnia kryteria i wszystkie podstawowe standardy europejskie jako organizacja obywatelska, pozarządowa zaliczana do tzw. trzeciego sektora. Potwierdzone to zostało udziałem w wielu udanych projektach, w których zaangażowane były środki Funduszy Europejskich. Wszystkie aplikacje zostały zakończone sukcesem tj. pełnym osiągnięciem celów, a także zaliczeniem audytów. Przykładem mogą być m. in. wspólne projekty transgraniczne realizowane w partnerstwie z Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Zamościu w ramach programów PHARE – Credo, Funduszu Współpracy UE, Funduszy Strukturalnych Euroregionu Bug, czy też z programem „Polska pomoc” Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP czy też z miastem Zamość. 

O sukcesie decyduje bardzo dobrze przygotowany personel Agencji Rozwoju Regionalnego w Żółkwi, którego silną stroną jest wiedza na temat wszelkich programów europejskich, rozumienie celów, reguł i zasad ich funkcjonowania oraz profesjonalizm i konsekwencja działania. Wybór drogi oraz wizji rozwoju i miejsca Agencji w systemie wspierania rozwoju dokonany przez jej założyciela i prezydenta dr Włodzimierza Gerycza jest niezwykle trafny i rokuje dobrze na przyszłość. To przesądza o tym, że Agencja Rozwoju Regionalnego TRANS-TRAK w Żółkwi w odbiorze partnerów tak polskich, jak i innych z UE jest wiarygodna, transparentna i bardzo odpowiedzialna. To przyczynia się także do budowania przez nią dobrego wizerunku Ukrainy na zewnątrz. 

W bliskiej perspektywie w nowym okresie programowania UE 2007-2013, kiedy dla Ukrainy będzie dostępny finansowo wzmocniony Instrument Sąsiedztwa i Rozwoju. 

W ramach Instrumentu w regionach przygranicznych będzie można realizować wiele projektów lokalnych i regionalnych w różnych dziedzinach i o różnej skali.

W tym kontekście wydaje się celowa rozbudowa potencjału aplikacyjnego i wykonawczego tej organizacji, która będzie nieodzownie potrzebna w procesach rozwojowych swojego regionu. Dowodem i dobrym przykładem konsensusu i szerszego działania w układzie programowym jest udział Agencji w projekcie „Roztocze – Transgraniczny Obszar Rozwoju” obejmującym dwa regiony Sokal i Żółkiew, którego celem jest rozwój małych i średnich firm.
Należy podkreślić, że tego typu organizacje wymagają wsparcia i przychylności władz samorządowych i państwowych, zarówno w zakresie materialnym, dobrego klimatu, jak i w zakresie dobrego systemu prawnego.

W połowie grudnia 2006 roku w Żółkwi odbyła się uroczystość 10 – lecia działalności Agencji Rozwoju, w trakcie której zaprezentowany został dość imponujący dorobek tej jednej z niewielu działających tak prężnie instytucji pozarządowych.

W uroczystym podsumowaniu osiągnięć i dorobku w minionym 10-leciu uczestniczyły władze miasta i regionu Żółkwi, władz regionalnych ze Lwowa, a także przedstawiciele naszej uczelni, którzy w imieniu rektora i władz przekazali gratulacje oraz zaproszenie do dalszej współpracy.

Dokonania, inicjatywy oraz cała działalność Agencji Rozwoju Regionalnego TRANS – TRAKT zostały zawarte w opracowanej w wydanej monografii pt. „Dziesięć lat dla ludzi i regionu”. 

Bogdan Kawałko 

 

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel. 084 677-67-16.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.