ISSN 1505-6058

NR 34 MARZEC 2007 R.

CENA 1 ZŁ

 

 

Europe Direct

PODSUMOWANIE ROKU 2006

W drugim roku działalności Centrum Informacji Europejskiej Europe Direct w Zamościu /CIE ED/ udzieliło informacji w różnych formach ok. 8,6 tys. osobom. Siedzibę CIE ED odwiedziło 2,6 tys. osób, przeprowadzono ponad 2,4 tys. rozmów telefonicznych zaś za pomocą poczty elektronicznej skontakowało się ponad 1200 osób a także zorganizowano 60 różnego typu przedsięwzięć dla 3,4 tys osób.

Najliczniejszą grupę interesantów CIE ED stanowili studenci oraz młodzież z gimnazjów i szkół średnich, głównie z Zamościa i regionu zamojskiego, poszukujący zwykle informacji potrzebnych do udziału w konkursach wiedzy o UE, do przygotowania się do lekcji z zakresu problematyki europejskiej a w przypadku studentów - informacji do prac licencjackich i magisterskich, referatów itp. Z usług CIE ED korzystały także osoby prowadzące lub planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej, z reguły zainteresowane źródłami finansowania inwestycji oraz poszukujące pomocy m.in. W opracowaniu projektów, biznesplanów i studiów wykonalności inwestycji. Klienci indywidualni często poszukiwali podstawowych informacji o UE. Najczęściej pytali o możliwości podejmowania pracy, nauki świadczenia usług i rejestrowania w tym celu działalności gospodarczej. 

Spośród 60 zrealizowanych przedsięwzięć, 31 stanowiły lekcje europejskie przeprowadzone przez konsultantów dla 1,8 tys. uczniów. Zorganizowano 7 wykładów, 3 konkursy dla dzieci i młodzieży szkolnej, 3 szkolenia, 2 seminaria dla przedsiębiorców i przedstawicieli punktów kontaktowych, 2 wykłady otwarte wybitnych osobistości życia publicznego - posła Janusza Palikota oraz dziennikarza Panoramy Lubelskiej Andrzeja Baryły, 1 konferencję międzynarodową „ETIOLOGIA ALIENACJI SPOŁECZNEJ. Wyobcowanie społeczne – zagrożenie procesu integracji społecznej i europejskiej” oraz 1 study - tour po Polsce południowo – wschodniej, prezentujące przedsięwzięcia gospodarcze z wykorzystaniem środków UE, zakończone sukcesem. Podczas 6 imprez plenerowych zorganizowano stoiska informacyjne CIE ED, m.in. podczas: „Jarmarku Hetmańskiego” oraz „Regionalnej wystawy zwierząt gospodarskich i maszyn rolniczych” w Sitnie. Szacuje się, że w imprezach tych udział wzięło ok. 60 tys. osób. 

Centrum Informacji Europejskiej Europe Direct współpracuje z siecią punktów kontaktowych w regionie zamojskim a także w obwodzie lwowskim na Ukrainie. W roku 2006 sieć tę tworzyło 6 Punktów Informacji Europejskiej na terenie działania CIE ED oraz 3 na Ukrainie: w Żółkwi, Sokalu i Lwowie. 

We współpracy z punktem informacyjnym w Żółkwi funkcjonującym przy Agencji Rozwoju Regionalnego Trans-Trakt, został zrealizowany projekt „Roztocze - Transgraniczny Obszar Rozwoju” sfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach programu „Polska pomoc”. 

Zorganizowano 2-dniowe seminarium dla punktów kontaktowych oraz innych organizacji zainteresowanych działalnością informacyjną na swoim terenie. W spotkaniu wzięły udział 32 osoby. Ocenia się że jego efektem będzie utworzenie kilku nowych punktów w 2007 roku.

W ramach współpracy z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct w Słupsku zorganizowano eliminacje regionalne ogólnopolskiego konkursu „Gwiezdny Krąg”.

W kwietniu i maju 2006 roku przeprowadzono badania ankietowe, które objęły grupę 855 studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. Respondentom zadano 10 pytań dotyczących m.in. zagrożeń i korzyści integracji Polski z UE, o euro, poziom europejskiej wiedzy respondentów, ich zainteresowania tematyką europejską i źródła informacji. Uzyskane odpowiedzi pozwoliły na bardziej precyzyjną charakterystykę jednej z najważniejszych grup klientów CIE ED oraz dostosowanie tematyki spotkań otwartych do potrzeb klientów i ułatwienie im dostępu do informacji. 

Prowadzono bieżący monitoring 6 tytułów prasy lokalnej. O jego wynikach informowano Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie w comiesięcznych sprawozdaniach z działalności CIE ED.

Wydano kalendarz CIE-Europe Direct i WSZiA na 2007 r., wykład otwarty prof. Bożydara Kaczmarka „Komunikacja a więzi rodzinne wobec wyzwań globalizacji” i wydawnictwo pokonferencyjne Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Etiologia alienacji społecznej. Wyobcowanie społeczne-zagrożenie procesu integracji społecznej i europejskiej”. W serii Zamojskie Studia i Materiały, wykład otwarty prof. Jerzego Lewandowskiego „Aspekty społeczne przedsiębiorstwa przyszłości”. 

Ponadto na płytach CD materiał szkoleniowy Andrzeja Mielcarka przygotowany dla studentów kierunków medycznych „Certyfikacja usług medycznych w wybranych krajach Unii Europejskiej” oraz materiał szkoleniowy dyr. Tuczapskiego dla studentów kierunków medycznych i ekonomicznych „Przekształcenia własnościowe i strukturalne w służbie zdrowia w wybranych krajach Unii Europejskiej”. 

W pełni zrealizowano wszystkie założenia ilościowe określone w budżecie CIE ED. Zakupiono m,in kserokopiarkę, zestaw komuterowy, 2 fotele oraz drobny sprzęt oraz materiały biurowe i eksploatacyjne. Płynnie i bez zakłóceń finanowane były wszelkie potrzeby CIE ED związane z bieżącym funkcjonowaniem: materiały, drobny sprzęt biurowy a także koszty delegacji.

Władysław Molas 

 

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel. 084 677-67-16.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.