ISSN 1505-6058

NR 34 MARZEC 2007 R.

CENA 1 ZŁ

 

 

Klub Myśli Społecznej

NIEPEŁNOSPRAWNI W RODZINIE

5 marca br. odbyło się kolejne spotkanie Klubu Myśli Społecznej działające przy Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu z udziałem władz uczelni, z rektorem dr. Janem Andreasikiem na czele. Uczestniczyło w nim ponad 30 osób reprezentujących różne stany i zawody, a wśród nich był również Prezydent Miasta Zamościa, Marcin Zamoyski. Wprowadzenia do dyskusji, dotyczącej człowieka niepełnosprawnego w rodzinie, dokonał prof. dr hab. Janusz Kirenko.

W swoim wystąpieniu zwrócił on m.in. uwagę na rodzinę jako podstawowy fundament oparcia dla człowieka niepełnosprawnego. To głównie dzięki rodzinie człowiek niepełnosprawny może nie tylko funkcjonować, ale także realizować swoje ambicje i rozwijać posiadane zdolności. Różnego rodzaje organizacje i stowarzyszenia, zajmujące się ludźmi niepełnosprawnymi, pełnią funkcję pomocnicze względem rodziny. Podobną rolę spełniają także specjaliści z dziedziny medycyny i rehabilitacji, którzy leczą ludzi niepełnosprawnych. Refleksje wypowiedziane przez profesora Kirenko były wysłuchane z wielką uwagą ze względu na ich wielkie walory merytoryczne oraz dlatego, że prezentował je człowiek siedzący na wózku inwalidzkim, który w młodości uległ wypadkowi i stał się człowiekiem niepełnosprawnym. Dzięki pomocy rodziny został znanym naukowcem, autorem wielu książek i publikacji naukowych oraz wykładowcą na kilku uczelniach, w tym także na WSZiA w Zamościu. Pomimo, że nie włada palcami, jest także malarzem. Jego obrazy znajdują się m.in. W lubelskim kościele przy ulicy Unickiej.

Po wprowadzeniu miała miejsce burzliwa dyskusja. Podczas niej przypomniano m.in. nauczanie Ojca św. Jana Pawła II na temat ludzi niepełnosprawnych, który stwierdził, że ci ludzie, „mimo swoich ograniczeń i cierpień wpisanych w ich ciało i władze, stanowią jednak o szczególnym znaczeniu godności i wielkości człowieka” (1) . Ojciec Święty zwracał również uwagę na wymiar uczuciowy i seksualny osoby niepełnosprawnej: „Także ona chce kochać i być kochana, potrzebuje czułości, bliskości, intymności” (2). Zofia Piłat w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na dużą skalę niepełnosprawności wśród mieszkańców Zamościa, która wynosi ok. 16 proc. oraz ich dyskryminacją na rynku pracy. W tym kontekście przypomniano także nauczanie Jana Pawła II, który w encyklice O pracy ludzkiej pisał: „Byłoby rzeczą w najwyższym stopniu niegodną człowieka i zaprzeczeniem wspólnego człowieczeństwa, gdyby dopuszczało się do życia społecznego, a więc także do pracy, tylko osoby pełnosprawne, gdyż w ten sposób popadałoby się w niebezpieczną formę dyskryminacji słabych i chorych ze strony silnych i zdrowych” (3)

Szczególną wagę miały wystąpienia rodziców dzieci niepełnosprawnych. Maria Król, matka niepełnosprawnego dziecka, a zarazem lekarz i przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem”, zwróciła uwagę na bariery, z jakimi spotykają się rodzice dzieci niepełnosprawnych, poczynając od towarzyskich, poprzez administracyjne, aż po niedostosowania obiektów publicznych do funkcjonowania ich dzieci w życiu społecznym, w tym także w edukacji. Szczególnie niepokojącymi barierami są niezrozumiałe uprzedzenia części naszego społeczeństwa w stosunku do dzieci niepełnosprawnych, czego przykładem mogą być mieszkańcy Bondyrza, którzy zaprotestowali, kiedy w ich miejscowości chciano stworzyć dom dla niepełnosprawnych dzieci. Swoimi spostrzeżeniami na temat trudności z funkcjonowaniem dziecka niepełnosprawnego podzielili się także Barbara i Jerzy Banaszkiewiczowie

Danuta Kawałko wskazała na znaczenie wolontariatu w opiece nad niepełnosprawnymi, natomiast Stanisław Jędrusina zwrócił uwagę na to, jak pozytywną rolę odegrały Warsztaty Terapii Zajęciowej w gminie Łaszczów, nie tylko dla ich uczestników, ale także dla całej tamtejszej społeczności. Profesor Krzysztof Marczewski wskazał na etyczne aspekty związane z niepełnosprawnością. Jerzy Żórawicki podkreślił rolę rodziny w opiece nad niepełnosprawnymi, której nikt nie jest w stanie zastąpić. Optymistycznym w jego wypowiedzi był fakt, iż jako sędzia, nie przypomina sobie zdarzenia, jakoby niepełnosprawność dziecka była powodem rozwodu jego rodziców. 

Dyskusja była niezwykle merytoryczna. Jej podsumowania dokonali prof. Janusz Kirenko i rektor Jan Andreasik. Po zakończeniu spotkania, w rozmowach prywatnych, jego uczestnicy podkreślali wagę poruszanej tematyki i konieczność propagowania w społeczeństwie wrażliwości na potrzeby ludzi niepełnosprawnych. 

ks. Czesław Galek 

(1) Encyklika Laborem exercens, nr 22
(2) Przesłanie do uczestników międzynarodowego sympozjum „Godność i prawa osoby z upośledzeniem umysłowym” (5 stycznia 2004), [w:] „L’Osservatore Romano” (ed. pol.) 2004, nr 4., s. 16. 
(3) Encyklika Laborem exercens, nr 22.

 

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel. 084 677-67-16.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.