ISSN 1505-6058

NR 33 GRUDZIEŃ 2006 R.

CENA 1 ZŁ
Janusz Korczak

 

 

II edycja konkursu Katedry Pedagogiki

WIELCY PEDAGODZY 

Z konkursu organizowanego przez Katedrę Pedagogiki wyłoni się pedagog i wychowawca, który poprzez swoją pracę i działalność jest najbliższy młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych. 

Konkurs ma na celu zainteresować młodzież problematyką pedagogiczną, socjopedagogiczną oraz edukacyjną w zakresie profilaktyki uzależnień. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni wartościowymi nagrodami rzeczowymi. 

Do konkursu mogą przystąpić zespoły uczniowskie (maksymalnie 5-osobowe) pod opieką nauczyciela-wychowawcy. Uczniowie przygotowują prezentację dwudzielną. Pierwsza część będzie dotyczyła biografii, działalności i koncepcji twórczej jednego z wymienionych niżej pedagogów: Sergiusz Hessen, Janusz Korczak, Helena Radlińska, Maria Montessori, Aleksander Kamiński, Jan Bosco, Maria Grzegorzewska, Władysław Dawid, Jan Herbart, Celestyn Freinet. Druga część pracy konkursowej będzie prezentować scenariusz zajęć socjopedagogicznych lub edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień. 

Prace mogą być zaprezentowane np. W postaci scenek, przedstawienia teatralnego, slajdów wraz z formą referatową. Wymagane jest udokumentowanie pracy na płycie cd i przesłanie jej do 20 lutego 2007 r., na adres uczelni. Termin zgłoszeń do konkursu upływa 10 grudnia br. Wielki finał odbędzie się podczas Dni Otwartych Uczelni. 3 najlepsze prezentacje zostaną nagrodzone atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi. 

Jury konkursowe oceniać będzie oddzielnie prezentację sylwetki słynnego pedagoga i scenariusz zajęć socjopedagogicznych lub edukacyjnych. Suma punktów z obu prezentacji stanowić będzie o wyniku końcowym. Oceniana będzie ponadczasowość idei prezentowanych przez wybranego pedagoga (maksymalnie 5 pkt), innowacyjność i kreatywność prezentacji komputerowych (maksymalnie 5 pkt), jakość graficzna i techniczna prezentowanej pracy (maksymalnie 5 pkt), wiarygodność źródeł (maksymalnie 5 pkt), różnorodność form i technik prezentacji (maksymalnie 5 pkt) oraz sposób prezentacji (maksymalnie 5 pkt).

mb

 

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel. 084 677-67-16.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.