ISSN 1505-6058

NR 33 GRUDZIEŃ 2006 R.

CENA 1 ZŁ
 

 

Międzynarodowe Dni Filmu Religijnego - SACROFILM - ZAMOŚĆ 2007

SPOTKANIA w DRODZE DO JEDNEGO OJCA
19 – 26 stycznia 2007

Sobór Watykański II w „Deklaracji i stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich” ogłoszonej?w roku 1965 zwrócił uwagę na konieczność podjęcia dialogu międzyreligijnego. Jest on poniekąd konsekwencją wzrastających wzajemnych zależności między różnymi narodami, które mają swoje bogactwo kulturowe i doświadczenie życia religijnego. 

Ludzie oczekują od różnych religii odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące ludzkiej egzystencji: kim jest człowiek, jaki jest cel i sens jego życia, co jest dobrem a co złem, jakie jest źródło szczęścia i przyczyna cierpienia. Powyższa deklaracja głosi, że „Kościół katolicki nic nie odrzuca z tego, co w religiach owych prawdziwe jest i święte. Ze szczerym szacunkiem odnosi się do owych sposobów działania i życia, do owych nakazów i doktryn, które chociaż w wielu wypadkach różnią się od zasad przez niego wyznaczonych i głoszonych, nierzadko jednak odbijają promień owej Prawdy, która oświeca wszystkich ludzi”. Przypomina ona również o obowiązku głoszenia „bez przerwy Chrystusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem”, w którym ludzie znajdują pełnię życia religijnego”. „Przeto wzywa synów swoich, aby z roztropnością i miłością przez rozmowy i współpracę z wyznawcami innych religii, dając świadectwo wiary i życia chrześcijańskiego, uznawali, chronili i wspierali owe dobra duchowe i moralne, które w tamtych się znajdują” (n.2). Deklaracja wskazuje na takie religie jak – hinduizm, buddyzm, islam i judaizm.

Sobór Watykański II podjął też kwestię dialogu ekumenicznego, którego wysiłki zmierzają do przywrócenia jedności wśród chrześcijan. „Dekret o ekumenizmie – Unitatis redintegratioss”, ogłoszony w roku 1964, zwraca uwagę na to, że „brak jedności jawnie sprzeciwia się woli Chrystusa, jest zgaszeniem dla świata, a przy tym szkodzi najświętszej sprawie przepowiadania Ewangelii wszelkiemu stworzeniu”. (n.1). Również zachęca wszystkich wiernych Kościoła katolickiego, by rozeznając znaki czasu pilnie uczestniczyli, na zdrowych zasadach, w dziele ekumenicznym. Mówiąc o działaniach ekumenicznych, sobór zwraca uwagę na wewnętrzną przemianę człowieka, wspólną modlitwę, znaczenie ruchu biblijno-liturgicznego, a także na to, aby „katolicy zapoznali się z duchem braci odłączonych.”

Nieodzowne jest to tego studium, które trzeba podejmować życzliwie zgodnie z prawdą. Katolicy należycie przygotowani muszą zdobyć lepszą znajomość doktryny i historii, życia duchowego i kultowego, psychologii religijnej oraz kultury właściwej braciom” (n.9). Podejmując dialog ekumeniczny trzeba pamiętać o sposobie formułowania wiary katolickiej – „całą i nieskazitelną doktrynę trzeba przedstawić jasno”. Nic nie jest tak obce ekumenizmowi, jak fałszywy irenizm który przynosi szkodę czystości nauki katolickiej i przyciemnia jej właściwy sens.” (n.11)

Zamojskie Dni Filmu Religijnego – SACROFILM – są próbą podjęcia dialogu międzyreligijnego przez prezentację trzech wielkich religii monoteistycznych – judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. Główne hasło tego wydania religijnego – kulturalnego brzmi – „Spotkania w drodze do jednego Ojca”. Spotykając się z tymi religiami na kinowym ekranie, z ich przedstawicielami na salach wykładowych, na wystawach tematycznie z nimi związanych, mamy okazję siebie nawzajem poznawać, aby „w tym pielgrzymowaniu do domu Ojca” żyć, jak przystało na dzieci jednego Boga.

Inspiracją do zorganizowania SACROFILM-u była postawa Sługi Bożego Jana Pawła II, który swym nauczaniem, a przede wszystkim życiem, zachęcał do podejmowania dialogu międzyreligijnego. Przeszedł on do historii jako pierwszy papież, który przekroczył progi świątyni anglikańskiej i luterańskiej, który gościł w synagodze, świątyni buddyjskiej i meczecie. Wielkim wydarzeniem Jego pontyfikatu była modlitwa przedstawicieli religii świata w Asyżu. Ekumenizm i dialog międzyreligijny stał się jednym z najważniejszych priorytetów Jego papieskiego posługiwania. Podkreślał niestrudzenie, że jest to zadanie każdego chrześcijanina, i że z tej drogi nie ma odwrotu. Dlatego Sługa Boży, papież Jan Paweł II, jest dla wszystkich związanych z ideą SACROFILM-u, duchowym patronem i niezastąpionym przewodnikiem po trudnych drogach ekumenicznego i międzyreligijnego dialogu. Jak trudna, kręta i wyboista jest ta droga, świadczą o tym m. in. problemy w kontaktach z cerkwią prawosławną patriarchatu moskiewskiego, wiele uprzedzeń w dialogu z judaizmem, a przede wszystkim trudności w nawiązaniu dobrych stosunków z wyznawcami islamu. 

Mimo różnych trudności i przeszkód, również papież Benedykt XVI przykłada wielką wagę do spraw związanych z dialogiem z innymi religiami. Podczas spotkania z delegatami Kościołów i wspólnot kościelnych oraz z przedstawicielami różnych religii, które odbyły się w kwietniu w r. 2005 powiedział: „zapewniam was, że Kościół pragnie dalej budować mosty przyjaźni z wyznawcami wszystkich religii, mając na uwadze dobro każdej osoby i całego społeczeństwa”. Daje też temu przykład, spotykając się podczas swoich pielgrzymek z wyznawcami różnych religii. W czasie trwania pielgrzymki do Turcji, życzył optymizmu, wiary i nadziei w pokonywaniu przeszkód w dialogu między religiami i kulturami. 

Zadania rozwijania dialogu międzyreligijnego stara się, w tym duchu, realizować SACROFILM. Jego dwunasta edycja, która trwać będzie w dniach 19-26 stycznia 2007 roku, będzie zarazem pierwszą o randze międzynarodowej. Zamojskie Dni Filmu Religijnego – SACROFILM stają się Międzynarodowym Festiwalem Filmu Religijnego – SACROFILM w Zamościu. Na zmianę nazwy i formuły miały wpływ kontakty organizatorów zamojskiego przedsięwzięcia z Festiwalami „Religion Today” w Trydencie i „Cielo z terra, popoli z religioni” w Trento – we Włoszech. W styczniu br. gościliśmy w Zamościu ks. Massimo Masserviggi, dyr. „Religion Today”. Podczas wspólnych spotkań zostały omówione zasady współpracy między naszymi festiwalami. 

W dniach 26 – 28 października br. gościliśmy na festiwalu w Trento. Organizatorzy z Włoch stworzyli nam możliwość dokonania prezentacji SACROFILM-u dla lokalnej widowni kinowej. Owocne były kontakty z włoskimi reżyserami, m. in. z p. Lulianą Katanii, którą będziemy gościć w Zamościu. Swój przyjazd do Zamościa zapowiedzieli też organizatorzy festiwalu w Trento. Formuły wydarzeń filmowych w Trydencie i w Trento współgrają z założeniami programowymi zamojskiego festiwalu. 

 

Zamojski Sacrofilm był prezentowany w Trento we Włoszech  fot.: arch. WSZiA

SACROFILM otwiera się też na wschód, na Ukrainę. Mamy nadzieję, że do Zamościa przyjedzie znany ukraiński reżyser Iljenko. Spodziewamy się też wykładowców ze Lwowa w osobach Bpa Mariana Buczka, biskupa pomocniczego Archidiecezji Lwowskiej oraz Arcybiskupa Augustyna z cerkwi prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego. Liczymy też na owocną współpracę z dystrybucją filmową „GutekFilm”, która pomaga nam uzupełniać ofertę programową dla zamojskiego festiwalu.

Już tradycyjnie naszym gościem będzie Krzysztof Zanussi, wybitny polski reżyser od ośmiu lat współpracujący z SACROFILM-em. Jest jego dobrym duchem, honorowym patronem, a przede wszystkim świetnym ambasadorem naszego przedsięwzięcia. To dzięki niemu o festiwalu filmowym w Zamościu, dowiadywały się takie miasta jak: Bogota, Barcelona, Wenecja, Bruksela, Rio de Janerio, Rzym, a ostatnio Trydent i Trento. Z tymi ostatnimi już nawiązaliśmy współpracę.

Mamy nadzieję, że również Jerzy Stuhr znajdzie chwilę wolnego czasu i zaszczyci nas swoją obecnością. Obiecał nam to w Trento. 
Od początku istnienia SACROFILM-u, jego honorowym patronem był J. E. Biskup Jan Śrutwa, Ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Dziś, jako organizatorzy, pragniemy Ks. Biskupowi podziękować za duchową opiekę nad tym przedsięwzięciem, za wszystkie dobre rady dotyczące jego rozwoju, a przede wszystkim za duchowe i moralne wsparcie w chwili, w której się decydowało jego „być albo nie być”. 

Z wielką radością przyjęliśmy zgodę J. E. Biskupa Wacława Depo, nowego Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego, na objęcie honorowego patronatu nad Międzynarodowym Festiwalem Filmu Religijnego – SACROFILM. Już teraz dziękujemy za zainteresowanie tym wydarzeniem religijno-kulturalnym i prosimy o pasterskie błogosławieństwo. Honorowym patronem jest również prezydent Zamościa, p. Marcin Zamoyski. Pragniemy podziękować p. prezydentowi za dotychczasową troskę o dalszy rozwój festiwalu, który przyczynia się również do promocji Zamościa w Polsce i poza granicami kraju. 
Słowa podziękowań kierujemy też do rektora WSZiA w Zamościu, p. dra Jana Andreasika, za objęcie honorowego patronatu, oraz za wszystkie działania, aby SACROFILM czuł się dobrze w murach tej uczelni. 

W uzupełnieniu informacji o SACROFIL-ie, wypada też przypomnieć, że jego organizatorami są: Kino „Stylowy” w Zamościu, p. dyr. Andrzejem Bubełą WSZiA w Zamościu, z p. prorektorem Bogdanem Kawałko, Parafia p.w. Św. Antoniego w Dyniskach, z ks. Wiesławem Mokrzyckim.
Zapraszamy i zachęcamy do skorzystania z ofert programowej Międzynarodowego Festiwalu Filmu Religijnego – SACROFILM ZAMOŚĆ 2007. 

W imieniu współorganizatorów
Ks. Wiesław Mokrzycki

 

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel. 084 677-67-16.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.