ISSN 1505-6058

NR 33 GRUDZIEŃ 2006 R.

CENA 1 ZŁ
Zofia Piłat - dziekan Uniwersytetu Trzeciego Wieku uhonorowanego medalem Scholae Amicis  fot.: mb


dr Krzysztof Kuszewski  uhonorowany medalem Scholae Amicis  fot.: mb


prof. Marek Nowacki wygłosił wykład inauguracyjny  fot.: mb

 

 

X INAUGURACJA

SPRAWOZDANIE REKTORA
ZA ROK AKADEMICKI 2005 – 2006

Magnificencjo Rektorze,
Wysoki Senacie
Drodzy Studenci,
Szanowni Goście

W dniu dzisiejszym po raz dziesiąty inaugurujemy rok akademicki w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu. Pozwólcie Państwo, że przywołam słowa dzisiejszej homilii wygłoszonej przez Biskupa Jana Śrutę: „10 lat to jeszcze nie jubileusz, ale już poważna rocznica”. 

Na podsumowania 10-lecia mamy cały rozpoczynany dzisiaj rok akademicki. Ale już w tym miejscu chciałbym podać kilka liczb. Dotychczas mury naszej uczelni opuściło 6560 absolwentów studiów licencjackich i magisterskich oraz 2400 absolwentów studiów podyplomowych. Dzisiaj na umowy o pracę w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji zatrudnionych jest 150 osób, dalszych 100 pracuje na umowy o dzieło dydaktyczne. Jesteśmy więc zauważalnym w mieście pracodawcą. Przy czym należy podkreślić, że z roku na rok wzrasta wśród pracowników udział naszych absolwentów.
Chcę podkreślić, iż był to kolejny rok umacniania pozycji naszej uczelni nie tylko jako instytucji kształcącej licencjatów i magistrów, ale także placówki naukowo – badawczej prowadzącej badania podstawowe oraz wykonującej liczne usługi na rzecz miasta i regionu. 

W roku akademickim 2005 – 2006 wypromowaliśmy 686 absolwentów studiów licencjackich i 286 studiów podyplomowych. I co wymaga szczególnego podkreślenia po raz pierwszy w historii naszej uczelni nadaliśmy tytuł magistra fizjoterapii 49 absolwentom studiów uzupełniających magisterskich na tym kierunku.

Otrzymaliśmy zezwolenie na prowadzeniu kolejnego, już siódmego, kierunku – zdrowie publiczne. Znacznie rozszerzyliśmy wymianę studentów i pracowników w ramach programów międzynarodowych. Nasi studenci zanotowali szereg sukcesów naukowych i sportowych. 13 października otrzymaliśmy nagrodę przyznawaną przez Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej – Uczelnia Przyjazna Studentom. W 2006 roku Nagroda była wręczana po raz trzeci i jesteśmy jedną z czterech uczelni w kraju wraz z Uniwersytetem Warszawskim, Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Wyższą Szkołą Administracji Publicznej w Białymstoku, które tę nagrodę otrzymały. 
Osiągnięte w roku akademickim 2005 - 2006 wyniki znalazły odzwierciedlenie w licznych rankingach szkół wyższych, w których zawsze jesteśmy klasyfikowani jako najlepsza szkoła niepubliczna województwa lubelskiego. 
W roku akademickim 2005 - 2006 na 7 kierunkach studiów licencjackich, magisterskich i na studiach podyplomowych kształciliśmy łącznie około 3000 studentów.

Na pierwszy rok studiów przyjęliśmy 1010 studentów a więc o 45 osób mniej niż rok wcześniej. 

W zakresie rekrutacji potwierdziły się zaobserwowane już rok wcześniej zmiany strukturalne; mniejszemu zainteresowaniu informatyką i ekonometrią oraz ekonomią towarzyszy większy nabór na fizjoterapię a zwłaszcza wzrost zainteresowania studiami magisterskimi, gdzie rekrutacja w porównaniu do roku 2005 była wyższa o 20%. Wzrosła liczba i udział studentów jednolitych i uzupełniających studiów magisterskich. Zmniejszyła się liczba i udział studentów niestacjonarnych studiów licencjackich. W roku akademickim 2006 – 2007 na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych studiować będzie ponad 2900 osób, w tym 23 studentów z Ukrainy i 1 z Kenii. 

W roku akademickim 2005 – 2006 powiększyła się kadra naukowo – dydaktyczna naszej uczelni. Współpracę na podstawie umowy o pracy z naszą uczelnią zechcieli podjąć: prof. dr hab. Andrzej Lesiak – fizjoterapeuta, wybitny specjalista z zakresu reumatologii i chirurgii ortopedycznej, dr hab. Jan Sulmicki – finansista, przedstawiciel Polski w Banku Światowym, doradca Prezesa NBP, syn prof. Pawła Sulmickiego – patrona Collegium Novum, w którym przebywamy, prof. dr hab. Myron Jankiv – ekonomista, były radca handlowy Ambasady Ukrainy w Polsce oraz wojewoda lwowski. Witamy Panów profesorów w naszym gronie i liczymy na długą, owocną współpracę. Dwaj nasi pracownicy, lekarze medycyny: Panowie Rafał Sapuła oraz Marek Maciejewski pomyślnie złożyli egzaminy doktorskie i otrzymali tytuły doktorów nauk medycznych. Gratulujemy! 

Po powyższych zmianach rok akademicki 2006 – 2007 inauguruje 17 profesorów, 16 doktorów habilitowanych, 55 doktorów oraz 100 magistrów lub nauczycieli z równorzędnym stopniem. 

Omawiając sprawy kadrowe naszej uczelni należy również powiedzieć, iż Dziekan Wydziału Fizjoterapii i Pedagogiki – prof. dr hab. Krzysztof Marczewski został członkiem Komisji do spraw Oceny Etycznych Postępów w Nauce i Nowych Technologiach przy Parlamencie Europejskim. To bardzo duże wyróżnienie. Gratulujemy Panie Profesorze. 

Szanowni Państwo

Celem każdej szkoły wyższej powinna być wysoka jakość procesu kształcenia. Nasza uczelnia stara się realizować ten cel możliwie jak najlepiej. I myślę, że możemy pokazać szereg dowodów, że tak w istocie jest. Jednym z nich są stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawane naszym studentom. 

Na ten rok akademicki za bardzo dobre wyniki w nauce oraz znaczące osiągnięcia naukowe minister przyznał roczne stypendia czwórce studentów: dwóm studentkom pedagogiki: Pani Sylwii Dziubie, Pani Ewelinie Głowacz oraz dwóm studentkom ekonomii: Pani Barbarze Kolbus i Pani Katarzynie Zieleniusze. Przypomnę, że rok wcześniej podobne stypendia otrzymali studenci informatyki i ekonometrii oraz pedagogiki. O sukcesie tych studentów niech świadczy fakt, że na prawie 2 mln studiujących w Polsce minister przyznał tylko 709 takich stypendiów dla studentów z 54 uczelni publicznych oraz 25 uczelni niepublicznych. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji znalazła się ze względu na liczbę przyznanych przez ministra stypendiów na 37. miejscu w Polsce, przy czym wśród uczelni niepublicznych znaleźliśmy się na 7 miejscu. W województwie lubelskim więcej stypendiów otrzymali studenci KUL, UMCS oraz Akademii Rolniczej. Od lat jesteśmy jedyną uczelnią niepubliczną w województwie lubelskim, której osiągnięcia w zakresie jakości kształcenia są dostrzegane przez ministra. 

Należy również zauważyć, że jeżeli przeliczymy liczbę przyznanych stypendiów na 1000 studentów to okazuje się, że zajmujemy pierwsze miejsce w województwie

Tutaj warto poinformować, że na pierwszym miejscu wśród uczelni niepublicznych w Polsce po raz kolejny znalazł się nasz konsorcyjny partner, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Stąd też podobnie jak rok temu pragnę złożyć serdeczne gratulacje Panu Rektorowi Tadeuszowi Pomiankowi. 

W tym miejscu warto zastanowić się co sprawia, iż nasi studenci zostali dostrzeżeni przez ministra. A więc spróbować zaprezentować nasz sposób pracy ze studentami. Oczywiście warunkiem koniecznym otrzymania stypendium ministra są wysokie, przekraczające 4,5 średnie za cały okres studiów. Ale jest to kryterium niewystarczające. Wyniki 
w nauce powinny być potwierdzone innymi osiągnięciami. A przede wszystkim publikacjami, będącymi rezultatem prowadzonych przez studentów badań naukowych. Nasi studenci mają możliwość prowadzenia badań naukowych w 8 studenckich kołach naukowych, przy czym najaktywniejszą działalność prowadzą studenckie koła naukowe: Młodych Pedagogów pod kierunkiem Pani dr Beaty Nowak, Fizjoterapeutów „Radiatus” pod kierunkiem Pana dr Krzysztofa Mataczyńskiego, Integracji Międzynarodowej pod kierunkiem prorektora Bogdana Kawałko.

Studenci biorą również udział w realizowanych przez uczelnię „dorosłych” programach badawczych: badanie koniunktury gospodarczej w województwie lubelskim. Są konsultantami Europe Direct, przeprowadzają lekcje europejskie w szkołach podstawowych i gimnazjach. Wyniki badań nasi studenci prezentują na konferencjach krajowych i międzynarodowych. W ostatnim roku akademickim nasi studenci brali udział w konferencjach i seminariach zorganizowanych przez Uniwersytet Szczeciński, Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach, Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku, Polskie Towarzystwo Rehabilitacyjne, Katholicke Hogheschool Kempen w Belgii. 

Prace studentów są publikowane w zeszytach naukowych uczelni, które organizowały konferencje. Tradycyjnie już po raz piąty najciekawsze prace studenckie znalazły się w wydanym ostatnio zeszycie „Prac studenckich kół naukowych”. Studenci publikują również w organie naukowym naszej uczelni – Zamojskich Studiach i Materiałach.

Kolejnym ważnym kryterium „sukcesu studenta” jest udział w studiach i stażach zagranicznych. W tym względzie staramy się udzielać studentom wszechstronnej pomocy. Przede wszystkim w pozyskiwaniu odpowiednich grantów. Dzięki podpisanym przez uczelnię umowom, a także członkostwu w Europejskiej Sieci Szkół Biznesu Businet, do której należymy jako jedyna uczelnia w Polsce oraz Europejskiej Sieci Fizjoterapii, w której jesteśmy jednym z trzech polskich reprezentantów nasi studenci mogą studiować i odbywać staże w uczelniach, firmach i instytucjach europejskich. W roku akademickim 2005 – 2006 dziewięcioro studentów administracji, ekonomii, informatyki i ekonometrii oraz pedagogiki studiowało w ramach programu Erasmus-Socrates w Belgii. Z kolei czterech studentów belgijskich studiowało w naszej uczelni. Przy czym jesteśmy jedyną szkołą niepubliczną w województwie lubelskim, której studenci wyjeżdżają na studia w ramach programu Erasmus-Socrates. 

W semestrze letnim 2005 – 2006 student informatyki i ekonometrii korzystając ze stypendium Nadburmistrza Schwabisch Hall studiował w tym mieście grafikę komputerową. W tym roku ze stypendium Socratesa skorzysta 10 studentów, przy czym dwie osoby już studiują administrację w Belgii. Pozostali będą studiowali w semestrze letnim. 

Pragnę również poinformować, że studentów, którzy otrzymali stypendia programu Socrates zwalniamy na okres studiów za granicą z opłaty czesnego.
Podczas wakacji 13 studentów uczestniczyło w praktykach zawodowych w firmach belgijskich, angielskich i fińskich finansowanych przez program LEONARDO da VINCI. 

Dotychczas w ramach programów Erasmus/Socrates oraz Leonardo da Vinci wyjechało 66 studentów a środki przyznane przez Komisję Europejską na ten cel wyniosły 320 tys. zł. 

Inną formą międzynarodowej aktywności studentów jest udział w międzynarodowych konkursach i rozgrywkach. W ostatnim roku akademickim członkowie studenckiego koła naukowego ekonomistów uczestniczyli w International Business Challenge, Top Team Business Simulation wspieranym przez Komisję Europejską. Finał konkursu odbył się 
w Katholieke Hogeschool Kempen w Geel i Leuven w Belgii.

Ważną formą aktywności jest wolontariat studencki w ramach, którego nasi studenci pomagają dzieciom z domów dziecka a także prowadzą zajęcia z osadzonymi w zakładzie karnym. 

Innym przykładem aktywności studenckiej jest udział studentów kierunku ochrona dóbr kultury w projekcie Ideal City – Invisible City.

Stypendia Ministra to nie jedyne wyróżnienia jakie otrzymują studenci WSZiA. Od 8 lat stypendia motywacyjne studentom ekonomii oraz informatyki i ekonometrii przyznaje Fundacja Edukacji Przedsiębiorczości prof. Jerzego Dietla. Dotychczas fundacja przyznała 127 stypendiów. W roku akademickim 2005/2006 nasi studenci otrzymali 25 stypendiów. Na semestr zimowy 2006-2007 Fundacja przyznała kolejne 10 stypendiów. 

To są te najbardziej spektakularne sukcesy naszych studentów. Ale bardzo dobrych studentów mamy o wiele więcej. 

W roku akademickim 2005 – 2006 państwowe stypendia za wyniki w nauce pobierało 528 studentów – o 90% więcej niż w poprzednim roku akademickim. 
Dodatkowo uczelnia z własnych środków przyznała 40 stypendiów w tym 13 tzw. „stypendiów na dzień dobry” w formie zwolnienia z czesnego w pierwszym semestrze dla podejmujących studia absolwentów szkół średnich z najlepszymi świadectwami. Łącznie za wyniki w nauce w roku akademickim 2005 – 2006 przyznano 600 stypendiów. Kwoty stypendiów za wyniki w nauce są bardzo zróżnicowane i wahają się od 150 do 1300 zł miesięcznie w przypadku stypendiów przyznawanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na bieżący rok akademicki przyznaliśmy 30 stypendiów dla najlepszych absolwentów szkół średnich. 

Należy podkreślić, że na pewno nie mielibyśmy tylu stypendystów a nasi studenci nie odnieśliby tylu sukcesów, gdyby nie bardzo wysokie kwalifikacje i zaangażowanie kadry naukowo – dydaktycznej. W imieniu Rektora i władz uczelni pragnę państwu podziękować za włożony w kształcenie studentów wysiłek. 

W tym miejscu należy poinformować, że nasi studenci otrzymują również stypendia socjalne. W semestrze letnim ostatniego roku akademickiego 1010 studentów pobierało takie stypendia. 

W uczelni działa także instytucja bonusu rodzinnego, przyznawanego w sytuacji, gdy studiują osoby spokrewnione ze sobą. Każda z tych osób otrzymuje ulgę w wysokości 20% czesnego. W ubiegłym roku akademickim przyznaliśmy 368 bonusów a łączna kwota ulg z tego tytułu wyniosła 240 tys. zł.

Łącznie w formie stypendiów i obniżek w ubiegłym roku akademickim studenci otrzymali ponad 2 mln 300 tys. zł. Oznacza to, że istniejący w uczelni system stypendialny obniża o około jedną czwartą koszt kształcenia. 

Ważne miejsce w działalności naszej uczelni zajmują badania naukowe. Prace takie realizują poszczególni pracownicy jak też zespoły badawcze. W ubiegłym roku akademickim realizowaliśmy w ramach programu Equal projekt „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na obszarach słabo zurbanizowanych”. Projekt ma na celu zbudowanie systemu informowania małych i średnich przedsiębiorstw z województw lubelskiego i podkarpackiego o zagrożeniach ciągłości funkcjonowania oraz świadczeniu doradztwa i szkoleń.

Będąc liderem projekt realizujemy z 17 partnerami z województw lubelskiego i podkarpackiego oraz z czterema partnerstwami zagranicznymi z Branderburgii w Niemczech, Wschodnich Czech, Północnej Karelii 
w Finlandii oraz Asturii w Hiszpanii. 

Nadal prowadzimy szeroką współpracę badawczą i konsultingową 
w polsko – ukraińskim obszarze transgranicznym. Obecnie realizujemy finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych projekt Roztocze Transgraniczny Obszar Rozwoju – TOR mający na celu zapoznanie ukraińskich przedsiębiorców z zasadami funkcjonowania gospodarki polskiej i tworzenie warunków do pogłębiania przygranicznej współpracy gospodarczej. 
Kontynuujemy badania nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim – nasz najstarszy, bo realizowany od 2001 roku projekt badawczy.

W ostatnim roku akademickim zrealizowaliśmy projekty wartości 2,2 mln zł. Na bieżący rok mamy zakontraktowane projekty na kwotę 2,5 mln. zł. 
Prowadzone badania oprócz aspektu praktycznego dają możliwości rozwoju naukowego naszym pracownikom i zdobycie pierwszych doświadczeń badawczych przez naszych studentów. 

Wyrazem prowadzonej w uczelni działalności naukowej są również liczne publikacje naszych pracowników w wydawnictwie uczelnianym. W roku akademickim 2005/2006 wydaliśmy 16 pozycji o łącznym nakładzie 6150 egzemplarzy. 

W roku akademickim 2005/2006 kontynuowano przedsięwzięcia, które już weszły do tradycji życia kulturalnego miasta i regionu. Zorganizowaliśmy VI Festiwal Piosenki Studenckiej. Współuczestniczyliśmy w organizacji XI Zamojskich Dni Filmu Religijnego Sacrofilm. Braliśmy udział w organizacji XV edycji Festiwalu Sztuk Intuitywnych Fortalicje. Podczas Wiosny Studenckiej bawiło się około 5 tysięcy osób. Z dużą przyjemnością gościliśmy 
w naszych murach słuchaczy Uniwersytetu III wieku. 

Szanowni Państwo,

Rok 2005 – 2006 to okres dalszego rozwoju infrastruktury uczelnianej. 
Kupiliśmy obiekt na terenie szpitala miejskiego z myślą o organizacji Akademickiego Centrum Rehabilitacji. 

W tym miejscu pragniemy podziękować władzom miasta Zamościa a w szczególności Panu Prezydentowi Marcinowi Zamoyskiemu za przyjęcie naszej oferty. Rozbudowywaliśmy bazę Ośrodka Praktyk Studenckich w Kielnarowej, gdzie powstało centrum hipoterapii. Jesteśmy pierwszą szkołą wyższą w województwie, która zrealizowała zapis rozporządzenia ministra dotyczący wprowadzenia elektronicznych legitymacji. 

Zasoby naszej biblioteki przekroczyły 22 tys. Woluminów. W chwili obecnej dysponujemy majątkiem wartym około 17 mln zł. 

Magnificencjo Rektorze, 
Wysoki Senacie
Drodzy Studenci,
Szanowni Goście

Nie sposób w tak krótkim wystąpieniu wymienić wszystkich przedsięwzięć realizowanych w naszej uczelni.

Ambicją naszą jest służenie społeczeństwu miasta i regionu oraz działanie zgodnie z najlepszymi standardami i wymogami jakościowymi.

Wygłosił dr Mieczysław Kowerski,
prorektor ds. nauczania
podczas X inauguracji 
roku akademickiego 
w dn. 19 października br. 

 

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel. 084 677-67-16.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.