ISSN 1505-6058

NR 33 GRUDZIEŃ 2006 R.

CENA 1 ZŁŻółkiew - Spacer i poznawanie miasta oraz wspólnej historii
fot.: wm

 

 

ROZTOCZE – TOR CEL CORAZ BLIŻEJ

W grudniu br. kończy się realizacja projektu „Roztocze – Transgraniczny Obszar Rozwoju” finansowanego w ramach programu pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2006 r. W dniach 5-8 grudnia w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu zaplanowano trzeciej i zarazem ostatnią sesję szkoleniową „Szkoły Menedżerów” zorganizowaną dla przedsiębiorców ukraińskich. 

W ramach tej sesji w dniu 7 grudnia, przewidziano organizację spotkania biznesowego z przedsiębiorcami regionu zamojskiego. Uczestnicy projektu – przedsiębiorcy ukraińscy z rejonu Sokal i Żółkiew szczególnie zainteresowani są m.in. Współpracą w zakresie suszenia i mrożenia warzyw, produkcji materiałów budowlanych, hodowli trzody chlewnej, kóz, obrotu nasionami, częściami zamiennymi do samochodów, oferują wyroby metalowe, poszukują zaś urządzeń do obróbki drewna, linii technologicznych do produkcji pieczywa i wyrobów cukierniczych, urządzeń do produkcji skarpetek, autokarów a także kajaków. Zgłaszane zainteresowanie dotyczy często maszyn i urządzeń używanych. 

Organizatorzy spotkania zaprosili do udziału i współpracy zarówno przedsiębiorców, którzy chcieli odpowiedzieć na zainteresowanie strony ukraińskiej, ale również zainteresowanych przekazaniem własnej oferty współpracy. Istnieją duże możliwości znalezienia partnera po stronie ukraińskiej, zarówno za pośrednictwem przedsiębiorców, którzy wezmą udział w spotkaniu, jak i za pośrednictwem Sokalskiej Agencji Rozwoju Regionalnego lub ARR Trans – Trakt w Żółkwi. 

 

Żółkiew - Uroczyste otwarcie drugiej sesji szkoleniowej “Szkoły Menedżerów”
fot.: wm

Podczas podsumowania i konferencji prasowej kończącej projekt, zaprezentowany zostanie przewodnik gospodarczy pt. „Wybrane problemy polsko – ukraińskiej współpracy transgranicznej” opracowany pod redakcją Koordynatora projektu Bogdana Kawałko zawierający główne informacje m.in. z zakresu: polsko – ukraińskiej współpracy transgranicznej, prawa celnego, źródeł finansowania działalności gospodarczej, opodatkowania działalności gospodarczej, Światowej Organizacji Handlu, badania nastrojów gospodarczych przedsiębiorców i konsumentów jako źródła informacji o procesach gospodarczych w regionie, oceny kondycji przedsiębiorstwa, wspólnych przedsięwzięć gospodarczych firm polskich i ukraińskich, funkcjonowania przedsiębiorstw sektora spożywczego na rynku UE, usług bankowych, systemu zamówień publicznych, wspierania rozwoju przedsiębiorczości na Ukrainie przez NGO, możliwości przekraczania granicy UE, administrowania zewnętrzną wschodnią granicą UE oraz inne. Wydawnictwo przekazane zostanie wszystkim uczestnikom projektu, mediom, organizacjom przedsiębiorców i za ich pośrednictwem przedsiębiorstwom, organizacjom administracji publicznej, organizacjom pozarządowym i innym osobom i podmiotom zainteresowanym omawianą w nim problematyką.

Do udziału w uroczystości zakończenia projektu zaproszono, m.in. Konsula Ukrainy w Lublinie, dyrektora Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ, Wojewodę Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego, Starostów: rejonu sokalskiego i żółkiewskiego, powiatu zamojskiego i tomaszowskiego, prezydenta m. Zamościa, dyrektora Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz dziennikarzy.

Dotychczas w ramach projektu zorganizowano dwie sesje szkoleniowe; w Zamościu i Żółkwi oraz Study – Tour po Polsce południowo – wschodniej, podczas którego zaprezentowano mielecką Specjalną Strefę Ekonomiczną, „Europark”, Inkubator Przedsiębiorczości MARR S.A, Park Jurajski w Bałtowie oraz Centrum Edukacyjne w Kielnarowej. Zorganizowano spotkania z działaczami „Doliny Strugu” – udanego przykładu rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich oraz stowarzyszenia „Delta” skutecznie rozwijającego przedsiębiorczość z wykorzystaniem środków UE.

 

Kulików - Zajęcia warsztatowe w duńskim przedsiębiorstwie produkcji urządzeń medycznych “Huldman - Ukraina”  fot.: wm

Podczas drugiej otwartej sesji szkoleniowej „Szkoły Menedżerów” w Żółkwi, odbywającej się w dniach 7-9 listopada 2006 roku, udział wzięło ponad 80 przedsiębiorców ukraińskich z terenów przygranicznych. W siedzibie Urzędu Rejonowego w Żółkwi, z udziałem Oleksy Kinakha – starosty sokalskiego oraz Myhailo Zabolotskiego – starosty żółkiewskiego, uroczystego otwarcia sesji dokonał Włodzimierz Gerycz – Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego Trans – Trakt w Żółkwi, jako partner główny projektu. Po prezentacji założeń projektu przez koordynatora Bogdana Kawałko – prorektora WSZiA, wykład nt. „Światowej Organizacji Handlu – kosztów i korzyści dla nowych członków” wygłosił dr Adam Tittinger. 

W kolejnych dniach sesji szkoleniowej odbyły się zajęcia m.in. z zakresu: prowadzenia nowoczesnego przedsiębiorstwa na rynku UE, polityki regionalnej na obszarach transgranicznych, wspólnych przedsięwzięć gospodarczych na obszarach transgranicznych, barometru nastrojów gospodarczych.
Obok zajęć programowych zrealizowano uzupełniające, praktyczne ćwiczenia i spotkania w firmach. W ramach zajęć terenowych uczestnicy sesji odwiedzili gospodarstwo farmerskie M. Pańczuka w miejscowości Zaszkiw oraz uczestniczyli w zajęciach warsztatowych w duńskim przedsiębiorstwie produkcji urządzeń medycznych „Huldman – Ukraina”. Przerwy w zajęciach wypełniły atrakcje turystyczne, m.in.: zwiedzanie monastyru bazylianów w Krechowie oraz spacer po Żółkwi połączony z poznawaniem zabytków i historii miasta.
Partnerem Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu w realizacji projektu, jest Agencją Rozwoju Regionalnego Trans – Trakt w Żółkwi oraz Zamojska Izba Gospodarcza.

Prezydent Agencji Rozwoju Regionalnego „Trans – Trakt” Włodzimierz Gerycz ideę i celowość projektu ocenia następująco: „Wśród przedsiębiorców ukraińskich w całym projekcie udział brali zarówno pracownicy administracji państwowych obu rejonów, jak i pracownicy agencji rozwoju regionalnego. W związku z tym można mówić o wspólnej pracy i ćwiczeniach w układzie władza – organizacje społeczne – biznes.

 

Zamość - Inauguracja trzeciej sesji szkoleniowej odbyła się “z marszu” 
(od lewej Bogdan Kawałko - koordynator projektu oraz mjr Stanisław Zelant - Zastępca Naczelnika Wydziału Granicznego Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie)  fot.: db

Wszystkie cztery bloki nauczania były bardzo intensywne. Każdy mógł zostać słuchaczem i w ten sposób zdobyć wiedzę teoretyczną. Jednak przede wszystkim szczególny nacisk w projekcie kładzie się na zdobywanie wiedzy praktycznej, która opiera się na przykładach pokazujących jak mogą w bardziej efektywny sposób działać zarówno przedsiębiorcy oraz całe terytorium objęte projektem.

Wiedza ta, jest szczególnie cenna dla strony ukraińskiej, co jest efektem zmian zachodzących w sferze społecznej oraz gospodarczej tego kraju, nie można pominąć faktu zachodzących zmian mentalności samych ludzi.
Uczestnicy projektu mają świadomość, iż dla dalszego rozwoju Ukraina potrzebuje nie tylko środków pieniężnych, ale również ludzi wykształconych. Środki pieniężne w pierwszej kolejności powinny być przeznaczone na rozwój oświaty, staże krajowe, jak i zagraniczne, wyjazdy.

Obywatele Ukrainy muszą nauczyć się wykorzystywać potencjał, który tkwi zarówno w naturze w człowieku, jak i tradycjach. Uczestnicy projektu zobaczyli, że władza musi wpierać biznes, ale nie poprzez słowa, a konkretne działania – preferencje, dotacje, dofinansowania, projekty. Działania te są niezwykle ważne dla małego i średniego biznesu. Lokalne organy władzy, już dziś, mogą skutecznie walczyć z korupcją oraz tworzyć odpowiednie warunki dla napływu inwestycji.

Agencje uczestniczące w projekcie, biorą na siebie odpowiedzialność za informowanie biznesmenów o warunkach pracy w Polsce oraz UE, o ich prawach w kraju, o możliwościach zdobycia nowej wiedzy.
Dzięki projektowi, jego uczestnicy dostrzegli nowe możliwości, rozpoczęli nowe działania, podpisują nowe kontrakty, mają coraz więcej pomysłów, a za tym idzie potrzeba nowych projektów”. 

Pozytywnie realizację projektu ocenia prorektor WSZiA Bogdan Kawałko – Koordynator całości przedsięwzięcia: „(...) Już na obecnym etapie realizacji projektu można mówić o jego sukcesie. Osiągnięte zostaną wszystkie założone cele. Najważniejsze z nich to:

  • ukończenie przez 32 uczestników projektu Szkoły Menadżerów

  • wydanie publikacji – przewodnika gospodarczego

  • utworzenie dwóch Centrów Współpracy w Żółkwi i Sokalu

Warto podkreślić wielkie zaangażowanie, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie oraz wysoki poziom wiedzy grupy uczestników, którzy uczestniczyli i zakończyli z sukcesem udział w projekcie. Pozwala to sądzić i rokować na dobrą dalszą współpracę oraz rozwijanie partnerskich kontaktów w przyszłości (...)”.

Danuta Błahuta
Władysław Molas

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel. 084 677-67-16.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.