ISSN 1505-6058

NR 33 GRUDZIEŃ 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 

 

Uczelnia nowoczesna 

NIE OBAWIAJ SIĘ WYRAŻAĆ SWOICH OPINII

Zgodnie z art. 132 ust. 1. Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższych oraz statutem naszej uczelni studenci raz w roku (w semestrze letnim) dokonują oceny poszczególnych zajęć i nauczycieli akademickich w formie ankietowej. 

Ankieta zawiera kilkanaście pytań, dotyczących między innymi: poziomu trudności przedmiotu w odniesieniu do własnych możliwości, kontaktu nauczyciela ze studentami, przydatności materiałów dydaktycznych, stresogenności zajęć, wykorzystania czasu zajęć, przejrzystości kryteriów oceny studenta przez nauczyciela. 

W naszej uczelni proces oceny jest skomputeryzowany. Informatyczny system do ankietyzacji studentów, który jest dostępny na portalu Informacyjnom-Edukacyjnym WSZiA funkcjonuje na podobnych zasadach jak głosowanie np. W wyborach Prezydenta Państwa. W głosowaniu takim, za potwierdzeniem odbioru wydawane są anonimowe karty do głosowania. Następnie wyborca zaznacza swój wybór i wrzuca kartę do urny. W urnie wyborczej zgromadzone są wszystkie głosy, a zidentyfikowanie wyborcy po karcie do głosowania nie jest możliwe. Głosy z urny następnie są podliczane. 
Ankietyzacja we WSZiA działa na bardzo podobnych zasadach. Studenci z poziomu portalu WSZiA mają dostęp do kart ankietowych, których pobranie jest rejestrowane, tak by student mógł oddać swój głos na dany przedmiot tylko raz. Wypełnione karty ankietowe są zapisywane w bazie danych podobnie jak głosy w urnie wyborczej tzn. bez żadnej informacji o oddającym głos. Na podstawie zapisanych w bazie informacji nie można zidentyfikować studenta, który wypełnił ankietę. 

Strona do przeprowadzania ankiet została umieszczona na portalu WSZiA, który wymaga zalogowania jedynie dlatego, że jest to miejsce łatwo dostępne i dobrze znane studentom. Portal WSZiA jest jednym z elementów zintegrowanego systemu informatycznego. Pod jednym adresem http://portal.wszia.edu.pl  student ma dostęp do informacji związanych ze swoim tokiem studiów, materiałów dydaktycznych, projektów studenckich, ankiet i innych serwisów. 

Tomasz Jagi 
administrator portalu

 

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel. 084 677-67-16.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.