ISSN 1505-6058

NR 33 GRUDZIEŃ 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 

 

Stypendia

BECIKOWE OD REKTORA

Kiedy po raz kolejny na stronie www uczelni pojawiła się informacja rozpoczynająca się od słów „Po obradach Wydziałowych Komisji Stypendialnych...” zainteresowani studenci już wiedzieli, że rozpatrzono złożone wnioski, podliczono średnie ocen za ubiegły rok akademicki i przyznano stypendia za wyniki w nauce lub sporcie na rok akademicki 2006/2007 i stypendia socjalne, specjalne, mieszkaniowe na semestr zimowy. 

Tym razem do Sekretarza Komisji Stypendialnej wpłynęło 898 wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i na wyżywienie, 68 wniosków dotyczących stypendium mieszkaniowego, 44 – stypendium specjalnego.

Studenci I roku studiów uzupełniających magisterskich złożyli 83 wnioski o przyznanie stypendium za wyniki w nauce za średnią ocen uzyskanych na III roku studiów pierwszego stopnia. Także 10 sportowców zrzeszonych w uczelnianym AZS-ie wnioskowało o przyznanie stypendium za wyniki w sporcie. Wszystkie wnioski należało sprawdzić pod względem kompletności, wyliczyć dochody, sprawdzić średnie. Najbardziej niecierpliwi studenci dzwonili już 20 października z pytaniem „czy dostałem stypendium?”. 

17 listopada dr Mieczysław Kowerski, prorektor ds. nauczania spotkał się z Radą Samorządu Studentów naszej uczelni, by ustalić stawki stypendiów obowiązujące w semestrze zimowym 2006/2007. Po burzliwych obradach większością głosów obecnych na spotkaniu studentów wybrano opcję roboczo nazwaną „Opcja I”, która przedstawiała się następująco:

 

Stawki pozostałych stypendiów zostały przyjęte jednogłośnie:

 

Ustalając powyższe stawki świadczeń rektor chciał maksymalnie wykorzystać przyznaną uczelni przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotację w wysokości 172,1 tys. złotych miesięcznie. I to się udało. Jestem przekonana, że wielu studentów nie jest zadowolonych z wysokości otrzymanego stypendium. Uczelnia z otrzymanej dotacji nie zatrzymuje nic na pokrycie jakichkolwiek własnych zobowiązań. Nawet koszty przelewów stypendiów na konta studentów w znacznej mierze pokrywane są z funduszu WSZiA, gdyż ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym” dopuszcza pokrycie kosztów realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów w części nieprzekraczającej 0,2% dotacji. 

Studentów zadowolonych było znacznie więcej niż próśb o podwyższenie wysokości przyznanego stypendium. Mile zaskoczeni zostali studenci, którzy w roku akademickim 2005/2006 uzyskali średnią ocen co najmniej 4,5. Przysługujące im stypendium za wyniki w nauce w porównaniu z rokiem ubiegłym podwyższono z 205 do 300 złotych/m-c

Jak się okazało, szeroko propagowana polityka prorodzinna dotknęła też naszych studentów. Pierwszy raz, odkąd mamy możliwość przyznawania zapomóg, w jednej turze wpłynęło aż 9 wniosków o przyznanie zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. To bardzo cieszy, gdyż można mieć (przynajmniej cichą) nadzieję na nowych studentów... Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone oczywiście pozytywnie i szczęśliwym mamusiom lub ojcom przyznano po 250 złotych

Wniosek o zapomogę może złożyć student, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. O taką pomoc można się starać raz w semestrze i jej wysokość jest uzależniona od indywidualnej sytuacji studenta. 

O mały włos zapomniałabym o najwyższych stypendiach otrzymywanych przez naszych studentów. Podobnie, jak w latach ubiegłych, tak i tym razem Rektor na wniosek Senatu WSZiA, przedstawił Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego wnioski naszych studentów wytypowanych do stypendium Ministra za osiągnięcia w nauce. Po raz pierwszy jedna z naszych studentek ubiegała się także o stypendium Ministra za osiągnięcia w sporcie. Ostatecznie Minister zdecydował o przyznaniu na rok akademicki 2006/2007 naszej uczelni 4 stypendiów za osiągnięcia w nauce. Dla zainteresowanych – wysokość stypendium to 1300 zł/m-c

Drogi Studencie! Kolejny termin składania wniosków o stypendia socjalne, na wyżywienie, mieszkaniowe oraz specjalne upływa 15 marca. Warto zapamiętać tą datę, jeśli dochód na 1 osobę w Twojej rodzinie nie przekracza 572 złotych netto lub posiadasz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Anna Krupa

 

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel. 084 677-67-16.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.