ISSN 1505-6058

NR 32 PAŹDZIERNIK 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 

 

Katedra Pedagogiki 

„Łatwiej jest przeżyć coś dzięki działaniu 
niż zacząć działać pod wpływem przeżycia”

WAKACJE Z PROJEKTEM

Studenci Pedagogiki WSZiA w Zamościu sprawdzają i praktykują zdobywaną wiedzę i umiejętności w działaniu. Są świadomi, że sucha wiedza teoretyczna nie jest wystarczająca do zdobycia zawodu, w którym będą fachowcem wyczulonym na potrzeby innych. 

W ciągu roku akademickiego aktywnie udzielają się w strukturach Studenckiego Koła Młodych Pedagogów obejmującego: sekcję naukową, realizację programu oddziaływań resocjalizacyjnych, sekcję prośrodowiskową (wolontariat studencki) oraz radiową. Nawet okres wakacji potrafią wykorzystać na zdobywanie doświadczeń pedagogicznych. Wolontariusze uczestniczą w programie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Wolontariat studencki”, realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA w Lublinie. Realizują projekty systematyczne oraz wakacyjne.

Głównym celem Programu „Wolontariat studencki” jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z małych miast i wsi. Grupy studentów-wolontariuszy przeprowadzają autorskie projekty edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży z miejscowości liczących do 20 tysięcy mieszkańców. Studenci w czasie roku akademickiego oraz w okresie wakacji prowadzą z dziećmi przygotowane samodzielnie zajęcia warsztatowe. W atrakcyjny sposób przekazują im wiedzę z różnych dziedzin. Dzięki temu dzieci dostrzegają, że nauka może być także zabawą – przyjemną formą spędzania wolnego czasu, zajęciem przynoszącym radość i satysfakcję. Spotkania z wolontariuszami stymulują również dzieci do rozwoju osobistego i wzmacniają w nich chęć dążenia do uzyskania wyższego wykształcenia.

Udział w programie to dla każdego studenta szansa, aby wykazać się zdolnościami twórczego myślenia, rozwijać umiejętności pracy w grupie oraz koordynacji projektu. Praca z dziećmi jest ponadto doskonałym treningiem interpersonalnym.

„Wolontariat studencki” stanowi nową, ciekawą formę praktyk studenckich, umożliwiającą zdobycie doświadczenia zawodowego, wysoko cenionego przez pracodawców. Przede wszystkim jednak pozwala studentom uruchomić i wykorzystać wiedzę teoretyczną w konkretnym działaniu. Daje sposobność do podzielenia się z innymi wiedzą i umiejętnościami zdobytymi w czasie studiów, zainspirowania dzieci własnymi pasjami i zainteresowaniami.
„Wolontariat studencki” jest inicjatywą, która zrzesza ludzi aktywnych, kreatywnych, chcących rozwijać swe zainteresowania, a jednocześnie pragnących działać dla dobra innych. Do tej pory w programie wzięło udział ponad 2000 studentów, 50 uczelni wyższych oraz ponad 500 szkół podstawowych i gimnazjalnych (www.wolontariatstudencki.pl).

W minione wakacje 6 grup wolontariuszy realizowało projekty wakacyjne, wyjeżdżając do Milówki, Nowego Kawkowa koło Olsztyna, Bytonii (woj. pomorskie), Wólki Czepowej (woj. wielkopolskie), Kamesznicy Górnej. Wolontariusze realizowali projekty sportowe, artystyczne, edukacyjne, relaksacyjne, profilaktyczne oraz integracyjne. 

Projekty realizowały cele związane z: integracją grupy rówieśniczej, kształtowaniem postawy tolerancji wobec różnic ogólnoludzkich i różnic kulturowych, kształtowaniem postawy empatycznej, rozwijaniem umiejętności: komunikacji interpersonalnej, pracy grupowej i indywidualnej, kreatywnego spędzania czasu wolnego, współpracy i współzawodnictwa zespołowego opartego na wzajemnym zaufaniu, zrozumieniu i życzliwości, kształtowaniem postawy twórczej i aktywnej, propagowaniem kultury fizycznej wśród młodych ludzi, kształtowaniem umiejętności twórczego rozwiązywania problemów, propagowaniem zdrowego stylu życia (zajęcia profilaktyczne). 

Wolontariusze przyznają, że realizowane zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczestników, co przejawiało się w zaangażowaniu w poszczególne zadania oraz w ciepłej atmosferze. Uczestnicy elastycznie poddawali się proponowanym aktywizującym formom pracy, które integrowały grupę oraz pobudzały ją do twórczej ekspresji. Dzieci wykazywały spontaniczność w proponowaniu znanych przez siebie zabaw oraz uświetniały czas prezentacją swoich talentów.

Wakacyjne, jak i systematyczne projekty dostarczają studentom wielu wrażeń, przydatnych w zdobywaniu doświadczenia zawodowego. Mają oni możliwość praktycznego zastosowania oraz weryfikacji treści, które poznają w czasie zajęć. Spotkania z dziećmi i młodzieżą wymagają od studentów otwartości i elastyczności. Dostarczają niezapomnianych wspomnień. Przytoczyć można wypowiedź studentek z grupy Katarzyny Nizioł: „Dzięki ukończeniu kursu na wychowawcę kolonijnego miałyśmy pełno pomysłów na prowadzenie zajęć. Kurs ten nauczył nas, jak postępować z większą grupą dzieci, jak bawić się bezpiecznie, aktywizować tych bardziej sennych i ugasić zapał tych nadaktywnych. Zajęcia (podczas projektu wakacyjnego – przyp. autora) odbywały się w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze. Dzieciakom bardzo podobały się prowadzone zajęcia (gry, zabawy, konkursy), sposób ich prowadzenia, z czego i my byłyśmy bardzo zadowolone. (...) Bycie wolontariuszem i animatorem bardzo nam się podobało. Przygoda z KLANZĄ szybko się nie zakończy – już szykujemy się na następny projekt”.

Wszystkich chętnych studentów do realizacji projektów zapraszamy na Forum Dyskusyjne sekcji prośrodowiskowej lub bezpośrednio do Katedry Pedagogiki. Już wkrótce sprawozdania z projektów znajdą się na stronie Sekcji pracy prośrodowiskowej – www.wolontariat.wszia.edu.pl.

mgr Katarzyna Ziomek-Michalak

 

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel. 084 677-67-16.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.