ISSN 1505-6058

NR 32 PAŹDZIERNIK 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 

 

Współpraca międzynarodowa

UCZELNIA EUROPEJSKA

Integralną częścią strategii WSZiA w Zamościu jest utrzymywanie i stały rozwój współpracy międzynarodowej, przyczyniającej się do zwiększania kompetencji zarówno kadry naukowej uczelni, jak też zdobywania nowych umiejętności i doświadczeń przez studentów oraz ulepszania programów nauczania. 

W ciągu prawie dziesięciu lat działalności poprzez swoją aktywność uczelnia zaangażowała się we współpracę z kilkunastoma europejskimi uczelniami z Belgii, Niemiec, Irlandii, Ukrainy, Francji, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Portugalii oraz Holandii oraz w prace dwóch organizacji międzynarodowych: BUSINET oraz ENPHE.

Uczestnictwo w BUSINET – stowarzyszenie wyższych szkół biznesu oraz ENPHE (European Network of Physiotherapy in Higher Education) – europejskiej sieci zrzeszającej wyższe szkoły uczące w zakresie fizjoterapii - służy WSZiA za forum do spotkań, dyskusji i uzgodnień dotyczących wspólnych przedsięwzięć pomiędzy uczelniami z całej Europy.

Uczestnictwo w pracach tych organizacji ułatwia uczelni nawiązywanie współpracy z europejskimi uczelniami wyższymi mającymi w swoich programach zbliżone kierunki studiów (m.in. poprzez uczestnictwo w konferencjach). Ostatnia konferencja ENPHE w marcu 2006 umożliwiła przedstawicielom WSZiA nawiązanie współpracy z uczelnią turecką - Abant Izzet Abysal University. Podpisana została umowa dwustronna o wymianie w roku akademickim 2006/2007 kadry naukowej i studentów z kierunku fizjoterapia. Wiąże się to z decyzją władz WSZiA o zorganizowaniu w semestrze letnim zajęć w języku angielskim na fizjoterapii w ramach tworzonego obecnie Akademickiego Centrum Rehabilitacji z siedzibą na terenie Zamojskiego Szpitala Niepublicznego.

Uczelnia posiada doświadczenie w realizacji edukacyjnych projektów Unii Europejskiej. W latach 2002/2003 i 2005/2006 była lub jest promotorem projektów wymian i staży w ramach Programu LEONARDO DA VINCI, umożliwiającego zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych w innowacyjnych przedsiębiorstwach zagranicznych dla blisko 30 studentów z kierunków: informatyka, administracja, ekonomia, pedagogika.

Ponadto dzięki dobrym kontaktom własnym WSZiA i miasta Zamość z niemieckim miastem partnerskim Schwäbisch Hall udało się zorganizować także wakacyjne staże dla studentów kierunku fizjoterapia w szpitalu okręgowym w Crailsheim.

Latem i jesienią 2007 r. planowane są kolejne projekty Leonardo da Vinci wspólnie z partnerami z Belgii, Finlandii, Hiszpanii oraz Niemiec mające dać niepowtarzalną szansę studentom z kierunków informatyka, ekonomia, administracja oraz fizjoterapia na podwyższenie swoich kwalifikacji i zwiększenie szans na zatrudnienie na europejskim rynku pracy.

Uczelnia występuje także od kilku lat w charakterze organizacji przyjmującej zagranicznych stażystów (informatyka, ekonomia) oraz pomaga partnerom edukacyjnym w znalezieniu miejsc stażowych w lokalnych przedsiębiorstwach (firma Kornet International Transport w 2006 r.).

Poza tym WSZiA w Zamościu bierze udział od szeregu lat w programie SOCRATES/ERASMUS (wymiana studentów i kadry naukowej). W ostatnich latach corocznie ok. 10 studentów WSZiA wyjeżdża na kilkumiesięczną naukę do zaprzyjaźnionych uczelni, najczęściej wybierając uczelnie w Belgii lub Irlandii. W roku akademickim 2005/2006 dziewięciu studentów z kierunków: pedagogika (2 osoby), ekonomia (3), informatyka (3), administracja (1) odbyło naukę trwającą łącznie 37 miesięcy na uczelniach takich jak: Katholieke Hogeschool Kempen, Katholieke Hogeschool Mechelen, Katholieke Hogeschool Leuven, Katholieke Hogeschool Limburg.

Dla porównania rok wcześniej było to także dziewięciu studentów z kierunków: pedagogika (3 osoby), ekonomia (4), informatyka (2), którzy studiowali w: Katholieke Hogeschool Kempen, Katholieke Hogeschool Mechelen, Katholieke Hogeschool Leuven, Athlone Institute of Technology, Arteveldehogeschool Gent.

odobne zestawienia dla lat 2003/2004 i 2002/2003 przedstawiają się następująco:

 • 2003/2004
  6 studentów (ekonomia - 1 osoba, informatyka - 5), uczelnie przyjmujące: Katholieke Hogeschool Kempen i Katholieke Hogeschool Leuven. 2 nauczycieli akademickich (dziedziny: zarządzanie i języki obce) wzięło udział w wyjazdach do uczelni partnerskich (Katholieke Hogeschool Leuven, Arteveldehogeschool Gent, Fachhochschule Schäbisch Hall).

 • 2002/2003
  5 studentów (ekonomia – 3 osoby, informatyka – 2 osoby), uczelnie przyjmujące: Katholieke Hogeschool Kempen i Katholieke Hogeschool Leuven, Athlone Institute of Technology, Arteveldehogeschool Gent. 2 nauczycieli akademickich (dziedziny: ekonomia i języki obce) wzięło udział w wyjazdach do uczelni partnerskiej - Katholieke Hogeschool Leuven.

W b.r. akademickim planuje się zorganizowanie wyjazdów na stypendia Erasmusa dalszych dziesięciu studentów (obecnie dwie studentki z kierunku administracja przebywają już w Belgii na 3,5 miesięcznym stypendium – program „Intercultural contacts in a European context, time and place”) oraz dwóch nauczycieli. Aktualna oferta obejmuje swoim zasięgiem studia w:

 • Katholieke Hogeschool Limburg, program „Business Innovation in Europe” trwający od 29.01.2007 do 08.06.2007, (w tym staż w firmie)

 • Katholieke Hogeschool Kempen, „Business Module” – 29.01.2007 – 15.06.2007 a także realizowany w Brukseli moduł pod nazwą „Teacher Education Programme” dla studentów pedagogiki, czas trwania 05.01.2007 – 04.05.2007

 • Katholieke Hogeschool Leuven, moduł z zakresu informatyki trwający od 12.02.2007 do 30.06.2007

 • Arteveldehogeschool w Gent, program „Communication & Management” trwający od lutego do czerwca 2007

 • HOWEST (Hogeschool West-Vlaanderen – University College of West Flanders – Belgium), program “Multimedia Communication” rozpoczynający się od 05.02.2007.

Obecnie trwają także rozmowy nad umożliwieniem podejmowania studiów zagranicznych z zakresu fizjoterapii oraz ekonomii i informatyki z uczelniami w Turcji oraz Finlandii: Abant Izzet Abysal University z Turcji oraz North Karelia University of Applied Sciences w Joensuu.

Ważnym doświadczeniem we współpracy międzynarodowej, szczególnie z punktu widzenia studentów i wykładowców kierunku ekonomia jest realizowany od roku 2005 projekt REVE (Real Virtual Erasmus), wspomagający i uzupełniający program Socrates/Erasmus. Projekt zarządzany przez partnera z Belgii, a obejmujący swym zasięgiem także uczelnie z Portugalii i Finlandii, obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie gry symulacyjnej, w której zespoły studentów zarządzają stworzonymi przez siebie wirtualnymi przedsiębiorstwami. W projekcie potrzebna jest wiedza z zakresu ekonomii, finansów i marketingu. W roku akademickim 2005-06 zorganizowano szereg wideokonferencji poświęconych projektowi i samej grze symulacyjnej, odbyto wizyty pomiędzy partnerami oraz przeprowadzono finałową rozgrywkę z udziałem kilkudziesięciu studentów w Leuven w Belgii. Aktualnie prowadzone są rozmowy między partnerami o możliwościach kontynuacji dobrze rozwijającej się współpracy z zakresu upowszechniania metod nauczania na odległość m. in. kursów DL (distance learning) oraz przeprowadzania międzynarodowych gier symulacyjnych.

Studenci informatyki z WSZiA mieli okazję wziąć udział w roku akademickim 2004/05 w kursie intensywnym (IP) zorganizowanym w Finlandii w Helsinkach, a dotyczącym technologii VoiP - wykorzystywanie technologii przesyłania głosu przez internet. Kurs, w którym uczestniczyli także studenci z Portugalii, Belgii, Finlandii i Danii, stawiał za zadanie wybór najkorzystniejszego dla danej grupy użytkowników oprogramowania w zależności od oczekiwań klienta.

W b.r. akademickim 8 studentów kierunku informatyka z WSZiA weźmie udział w projekcie kolejnego międzynarodowego Kursu Intensywnego „Security in an Information Society”, organizowanego wspólnie z uczelniami z Belgii, a administrowanego przez XIOS Hogeschool Limburg.

Ponadto WSZiA realizowała lub realizuje projekty: Jean Monet (promujący działalność dydaktyczną, proces nauczania i debaty na poziomie uniwersyteckim o tematyce dotyczącej integracji europejskiej), projekty 
w ramach programów Interreg, CER2 (projekt dot. energii odnawialnych) oraz ECOS-OUVERTURE, realizowane przy współpracy z partnerami ze Schwäbisch Hall, eLearning, jak również projekty zlecane przez krajowe instytucje, takie jak urzędy pracy, UKIE, ARiMR, PARP, oraz stosuje Europejski System Transferu Punktów Kredytowych – ECTS.

Realizując od 2005 r. w ramach inicjatywy wspólnotowej EQUAL projekt pod nazwą „System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych”, WSZiA 
w Zamościu zawiązała partnerstwo ponadnarodowe Pent@Point, mające na celu przyczyniać się do wymiany doświadczeń, wiedzy eksperckiej, umożliwiać nawiązywanie kontaktów pomiędzy firmami z sektora MSP z państw zaangażowanych w projekt. Członkami partnerstwa Pent@Point są oprócz strony polskiej:

 • Benchlearning grenzenlos – beteiligungsorientierte Lernstätten in KMU. Organizacja zarządzająca: IHK-Projektgesellschaft mbH (Niemcy), www.ihk-projekt.de

 • Job Points, Organizacja Zarządzająca: Obchodni a hospodarska komora (Czechy), www.ohkuh.cz

 • Multiplic@, Organizacja zarządzająca: Pricipado de Asturias (Hiszpania), www.princast.es

 • SMS Power Added (Virtaa firmaan - voimaa verkostoista), Organizacja zarządzająca: Employment and Economic Development Centre for North Karelia (Finlandia), www.te-keskus.fi/pohjois-karjala

Owocem dotychczasowej współpracy jest m.in. wymiana know-how w zakresie narzędzi diagnozowania stanu przedsiębiorstw, analizy i planowania potrzeb szkoleniowych w firmach, a także przygotowania razem z partnerami czeskimi, fińskimi i niemieckimi branżowych wizyt studyjnych (np. dla zamojskich firm z branży budowlanej) do partnerów zagranicznych i do Polski. Kolejnym bardzo konkretnym owocem tej współpracy jest także przyjęcie we wrześniu 2006 pięciu studentów WSZiA z kierunków ekonomia, informatyka i pedagogika na 13 tygodniowe staże przez fińskie firmy.

Współpraca zagraniczna w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu prowadzona jest przez władze WSZiA przy pomocy Pełnomocnika Rektora ds. współpracy zagranicznej (od września 2006 pełnomocnika Marcina Marzętę, pełniącego te obowiązki począwszy od pierwszych działań w zakresie współpracy międzynarodowej uczelni, zastąpił Grzegorz Wieczerniak), a także poprzez działania podejmowane we współpracy z partnerami ukraińskimi przez Centrum Badawczo-Szkoleniowe WSZiA i Prorektora WSZiA ds. Rozwoju. Ponadto studenci wykazujący inicjatywę mogą realizować działania w zakresie uczestnictwa w seminariach, konferencjach, pogłębiania wiedzy z zakresu integracji międzynarodowej i nawiązywania kontaktów z zagranicznymi środowiskami studenckimi w ramach Koła Naukowego Integracji Międzynarodowej, którego opiekunem jest Prorektor WSZiA ds. Rozwoju. W ramach działalności koła prowadzone są także „lekcje europejskie” w szkołach w regionie. 

gw

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel. 084 677-67-16.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.