ISSN 1505-6058

NR 32 PAŹDZIERNIK 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 

 

Aplikacja projektu przyznanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu rozpoczęta

ROZTOCZE TRANSGRANICZNY OBSZAR ROZWOJU

Centrum Badawczo-Szkoleniowe oraz Centrum Informacji Europejskiej „Europe Direct”, działające w ramach struktur Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, rozpoczęły realizację międzynarodowego projektu „Roztocze – Transgraniczny Obszar Rozwoju” Projekt, został przyznany w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych na zadania z zakresu pomocy zagranicznej i międzynarodowej współpracy rozwojowej po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnej rekomendacji zespołu konkursowego wraz z finansowaniem ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej.

Projekt realizowany jest we współpracy partnerskiej z Agencją Rozwoju Regionalnego Trans-Trakt w Żółkwi oraz Zamojską Izbą Gospodarczą i skierowany do przedsiębiorców ukraińskich, kadry kierowniczej małych i średnich firm a także właścicieli mikroprzedsiębiorstw z rejonu Żółkiew i Sokal. W projekcie jest także miejsce na udział przedsiębiorców zainteresowanych współpracą transgraniczną, prowadzących działalność gospodarczą w powiatach Tomaszów Lubelski i Zamość.

Celem ogólnym projektu jest aktywizacja gospodarcza przygranicznych obszarów polsko-ukraińskiego Roztocza

Cele bezpośrednie projektu obejmują:

  • przygotowanie grupy przedsiębiorców ukraińskich zdolnych do rozwijania współpracy gospodarczej z partnerami z UE, opartej o rynkowe i konkurencyjne zasady,

  • promocję i rozwój współpracy transgranicznej na obszarach przygranicznych Ukrainy i Polski jako jednej z ważniejszych „ścieżek” przyśpieszenia rozwoju słabych gospodarczo terenów przygranicznych.

Projekt przewiduje m.in.: organizację Szkoły Menedżerów, organizację Study - Tour dla przedsiębiorców ukraińskich, opracowanie i wydanie „Transgranicznego poradnika gospodarczego”, w języku polskim i ukraińskim. 

Program Szkoły Menedżerów zakłada przeszkolenie 30 przedsiębiorców z terenu ukraińskiego Roztocza. Pakiet szkoleniowy obejmuje 3 czterodniowe sesje szkoleniowe /96 godzin wykładów/. Tematyka szkoleń zawiera następujące bloki tematyczne z zakresu: Światowej Organizacji Handlu – koszty i korzyści dla nowych członków, polityki celnej i wizowej UE, polityki UE wobec przedsiębiorstw, współpracy transgranicznej, zasad prowadzenia nowoczesnego przedsiębiorstwa, elementów polityki regionalnej na obszarach transgranicznych Polski i Ukrainy. Zajęcia poprowadzą praktycy i specjaliści z różnych dziedzin nauki i gospodarki m.in.: dr inż. Jan Andreasik, dr Mieczysław Kowerski, dr Bogusław Klimczuk, dr Andrzej Węgrzynowicz, dr Piotr Witkowski i Tadeusz Ignatowicz, Stanisław Binięda, Andrzej Salej, dr Artur Kuś, ppłk Wojciech Wołoch oraz Stefan Machowicz, Jan Kozyra.

Podczas dwóch sesji szkoleniowych realizowanych w Polsce zostaną zorganizowane dwa spotkania biznesowe dla przedsiębiorców polskich i ukraińskich, o charakterze „match making”, mające na celu nawiązanie kontaktów gospodarczych, kojarzenie partnerów, a w dalszej perspektywie podpisanie umów handlowych. Spotkania te poprzedzone zostaną uzyskaniem informacji od potencjalnych uczestników spotkań, na temat ich problemów, zainteresowań i oczekiwań biznesowych. Informacje te zostaną na kilka dni przed spotkaniem przekazane przedsiębiorcom polskim i ukraińskim. Do udziału w tych spotkaniach uczelnia zaprasza przedsiębiorców z terenu powiatu zamojskiego i tomaszowskiego, zainteresowanych współpracą z przedsiębiorstwami ukraińskimi.

W dniach 26-29 września 2006 r. w Zamościu odbyła się już I sesja Szkoły Menedżerów, która została poprzedzona uroczystym otwarciem z udziałem dr. inż. Jana Andreasika, rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, Iwonny Stopczyńskiej, wiceprezydent Zamościa, Ryszarda Bochniaka, przedstawiciela starostwa powiatu zamojskiego oraz Stanisława Bondyry, prezesa Zamojskiej Izby Gospodarczej

Była to dobra okazja do bliższego poznania beneficjentów ostatecznych projektu, którzy wywodzą się z różnej wielkości firm i różnych branż, między innymi: rolnictwo – menedżer gospodarstwa farmerskiego „Łetyk” - Petro Łetyk, specjalista dużego towarzystwa „Agrofirma Ugryniw” - Włodzimierz Topilnyckij, przedstawiciel służby doradztwa rolniczego z Żółkwi - Natalja Bejzyk, dyrektor komercyjnej firmy usługowej „Agronaftoprodukt” - Wiktor Kysil, przetwórstwo - menedżer dużej firmy produkującej napoje - „Etrus” - Jurij Kudła, wiceprezes mleczarni z Rawy Ruskiej - Walery Plewako, kierownik wydziału cukrowni z Radachowa - Oleksy Łogin, przemysł drzewny i meblarski - kierownik wydziału przedsiębiorstwa leśnego w Żółkwi - Roman Kupecki, specjalista fabryki mebli „Wemo” - Marianna Kruk, przewodniczący zarządu fabryki obróbki drewna - Mychajło Kysil, prywatny producent mebli - Mychajło Turiszyn, przedstawiciele handlu - Witalij Peretiatko, Włodzimierz Myhasjuk, Oksana Brywus, Mychajło Bondar, inne - wiceprezes zakładu produkującego części zamienne do samochodów „Automat” - Taras Bondarenko, menedżer przedsiębiorstwa produkującego opakowania, producenci materiałów budowlanych - Jurij Zakorczemnyj, Lubomyr Harasiewicz, Iwan Czepil, prawnik - Oleg Gerycz, przedstawiciel Sokalskiej Agencji Rozwoju Regionalnego - Anna Alijewa.

 

Przedsiębiorcom towarzyszyli również przedstawiciele władz lokalnych do spraw gospodarczych, wicestarosta sokalski - Oksana Zariczna oraz specjalista ze starostwa w Żółkwi - Natalja Szarowa, co dobrze świadczy o zainteresowaniu władz lokalnych tego regionu zarówno projektem jak i rozwojem współpracy z Polską. 

W dniach 16-19 października przewidziano organizację Study - Tour po Polsce południowo-wschodniej. Program wyjazdu obejmie: prezentację mieleckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Europark” i Inkubatora Przedsiębiorczości Mieleckiej Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A., spotkanie z działaczami „Doliny Strugu” – udanego przykładu rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich, prezentację Parku Jurajskiego w Bałtowie, udanego przykładu rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich, sfinansowanego ze środków UE, warsztaty dla ukraińskich i polskich przedsiębiorców.

W ramach projektu opracowany zostanie „Transgraniczny poradnik gospodarczy”, zawierający głównie informacje przekazywane uczestnikom Szkoły Menedżerów. Jego zakres tematyczny w znacznym stopniu określą sami uczestnicy szkolenia. Poradnik napisany zostanie przez wykładowców oraz innych autorów – specjalistów z różnych dziedzin. 

Wydawnictwo przekazane zostanie wszystkim uczestnikom projektu oraz przesłane mediom, organizacjom przedsiębiorców i za ich pośrednictwem przedsiębiorstwom, organizacjom administracji publicznej, organizacjom pozarządowym i innym. Głównymi dystrybutorami wydawnictwa będą: Agencja Rozwoju Regionalnego w Żółkwi oraz Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu.

Po zakończeniu projektu w Żółkwi i Zamościu zorganizowane zostaną konferencje prasowe, mające na celu promocję projektu, jego efektów, a także idei współpracy transgranicznej. 

W konferencjach udział wezmą przedstawiciele mediów lokalnych obwodu lwowskiego i województwa lubelskiego. Ważnym elementem obu konferencji będzie promocja „Transgranicznego poradnika gospodarczego”.

Realizacja projektu winna doprowadzić do powstania na obszarach przygranicznych polsko-ukraińskiego Roztocza „Punktowych Centrów Współpracy” - firm ukraińskich przygotowanych do współpracy z firmami na terenie UE i posiadającymi kontakty z firmami polskimi na terenach przygranicznych po stronie polskiej. Wzrost transgranicznej współpracy realizowanej przez te firmy będzie przykładem i impulsem do podejmowania współpracy transgranicznej przez inne firmy ukraińskie rejonów przygranicznych.

Projekt stworzy warunki do transgranicznej współpracy w dłuższym okresie czasu. Współpraca taka będzie w późniejszym okresie kontynuowana samoistnie i będzie się samofinansować z działań gospodarczych partnerów po ustaniu finansowania działań z projektu.

Obroty w handlu z Ukrainą po wejściu Polski do UE systematycznie rosną. Utrzymuje się także znaczna nadwyżka eksportu nad importem. Zmiany w obrotach handlowych pomiędzy obydwoma krajami tylko w niewielkim stopniu dotyczą słabo rozwiniętych gospodarczo, peryferyjnie położonych regionów przygranicznych Polski i Ukrainy. Sytuacja ta wynika z jednej strony ze zmian w przepisach, jakie zostały dokonane w prawodawstwie polskim w związku z przystąpieniem do UE, z drugiej zaś z niskiego poziomu wiedzy na temat tych zmian, wśród przedsiębiorców na obszarach przygranicznych.

Rozwój współpracy gospodarczej w obszarze transgranicznym wydaje się być najefektywniejszą formą aktywizacji gospodarczej terenów przygranicznych, a tym samym poprawy poziomu życia ich mieszkańców oraz budowania mostów miedzy społecznościami po obu stronach granicy i najlepszym sposobem przygotowania ukraińskiego biznesu do przyszłego członkostwa w UE.

Projekt realizowany jest przez zespół Centrum Badawczo-Szkoleniowego oraz Centrum Informacji Europejskiej „Europe Direct”, funkcjonujące przy WSZiA w Zamościu, który opracował i zrealizował kilkanaście projektów finansowanych m.in. ze środków budżetu UKIE, PHARE, EFRR i EFS. Są to m.in.: Danuta Błahuta, Iwona Harasim, Jerzy Pomorski, Andrzej Łygas, Władysław Molas. Ze strony ukraińskiej partnerem głównym jest Agencja Rozwoju Regionalnego Trans-Trakt w Żółkwi, której prezesem jest Włodzimierz Gerycz.

Bogdan Kawałko
koordynator projektu

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel. 084 677-67-16.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.