ISSN 1505-6058

NR 32 PAŹDZIERNIK 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 

 

Zdaniem specjalisty

MASZ SZANSĘ U NAS!

Dlaczego warto studiować pedagogikę? Uważam, że jest kierunkiem studiów odpowiadającym zapotrzebowaniom społecznym we współczesnym świecie. Negatywne wpływy różnych środowisk, a nawet mediów, sprzyjają coraz częściej demoralizacji młodych ludzi. Zjawiska patologiczne stanowią trudny problem społeczny, ponieważ coraz częściej młodzież, a nawet dzieci przejawiają zachowania o charakterze przestępczym. Wobec tego należy przygotowywać nowe kadry pedagogiczne do pracy środowiskowo-socjalnej oraz specjalistów z zakresu profilaktyki społecznej i resocjalizacji. W krajach Unii Europejskiej działalność resocjalizacyjna coraz częściej przejmuje ciężar oddziaływań wychowawczych w stosunku do ludzi niedostosowanych lub wykolejonych społecznie. Zawód pracownik socjalny, zwłaszcza w krajach Europy Zachodniej, nabiera coraz większego znaczenia. Fachowa pomoc dla chorej, zaniedbanej, samotnej części społeczeństwa wymaga bardzo dobrego wykształcenia. Pracownik socjalny, spełnia po trosze rolę psychologa, psychoterapeuty, lekarza i prawnika. Istnieje więc coraz większe zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny pedagogiki o specjalnościach, które proponuje nasza uczelnia: profilaktyka społeczna i resocjalizacja oraz praca socjalna. 

Na kolejne postawione pytanie „gdzie można pracować?” istnieje wiele konkretnych odpowiedzi. Miejsca pracy istnieją w sądach (kuratele sądowe), policji, zakładach karnych, pogotowiach opiekuńczo-wychowawczych, powiatowych centrach pomocy rodzinie, przedszkolach, szkołach, internatach, bursach, świetlicach środowiskowych, domach kultury, warsztatach terapii zajęciowej, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach pomocy społecznej, domach dziecka, ośrodkach MONAR, stowarzyszeniach i fundacjach na rzecz najuboższych itp. Najpierw jednak trzeba podjąć kształcenie na studiach pedagogicznych, a zapewniam, że warto. 

Co daje ukończenie studiów pedagogicznych? Studenci oprócz wiedzy ogólnej z zakresu pedagogiki otrzymują wiedzę specjalistyczną z pedagogiki stosowanej. Poznają podstawy procesu socjalizacji i wychowania, jak również sposoby przeciwdziałania patologiom społecznym. Zapoznają się z historią i teorią wychowania oraz współczesnymi kierunkami w pedagogice. Poznają metodologię pedagogiki społecznej i pedagogiki pracy. Zgłębiają wiedzę z zakresu stosowania mediów w edukacji. Studenci uczą się metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej i działalności resocjalizacyjnej. Zdobyta wiedza teoretyczna stanowi podłoże do zrozumienia mechanizmów kształtowania postaw u dzieci i młodzieży, jak również dorosłych wychowanków.

Dlaczego warto studiować w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu? Odpowiedź brzmi: ponieważ istnieje tu Katedra Pedagogiki, gromadząca bardzo dobrych specjalistów z tej dziedziny, która zapewni zdobycie solidnego wykształcenia pedagogicznego, popartego świetną praktyką zawodową. 

Studenci tego kierunku zdobywają stypendia zagraniczne w ramach programu Socrates Erasmus. Dzięki czemu poznają zadania i funkcjonowanie swojego zawodu poza granicami kraju, a również doskonalą znajomość języka obcego. Ten kilkumiesięczny wyjazd, jak napisała studentka drugiego roku pedagogiki Anna Kot, „pozostawia niezapomniane wrażenia, przeżycia i doświadczenia”. Według jej opinii „Studiowanie pedagogiki to nie tylko zdobywanie ważnej dla przyszłej pracy zawodowej wiedzy, to również kształtowanie wielu niezbędnych umiejętności interpersonalnych, poznawanie innych ludzi i siebie samego, rozwijanie własnej osobowości, realizowanie się w pracy na rzecz innych”.

W roku akademickim 2005/2006 uczelnia wypromowała pierwszych absolwentów tego kierunku. Wielu z nich dostało się na renomowane uczelnie w Polsce, m.in. na Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, co z jednej strony świadczy o dobrym poziomie kształcenia na tym kierunku w naszej uczelni, a także o ogromnej motywacji tych ludzi do zdobycia tytułu magistra pedagogiki... Więc chyba warto studiować pedagogikę

dr Janusz Skwarek
prodziekan Wydziału Fizjoterapii i Pedagogiki WSZiA w Zamościu

 

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel. 084 677-67-16.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.