ISSN 1505-6058

NR 32 PAŹDZIERNIK 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 

 

Jubileusz uczelni 

STRATEGICZNY DOROBEK 10-LECIA

Dziesiąta inauguracja roku akademickiego w naszej uczelni, największej uczelni miasta Zamościa jest okazją do podsumowania jej działalności. Jako pierwszy jej kanclerz, a następnie rektor mam prawo do spojrzenia natury strategicznej na dotychczasowy dorobek, na osiągniętą pozycję, na perspektywę jej przyszłości. Co było i jest głównym celem strategicznym uczelni, która została zorganizowana od zera?

Uczelnia nasza od początku działała jako podmiot rynkowy pożytku publicznego. Uczelnia powstała jako odpowiedź na duże zapotrzebowanie społeczne w zakresie przygotowania kadr dla gospodarki rynkowej województwa zamojskiego. Ten cel jest ciągle realizowany. Przygotowaliśmy do pracy zawodowej ok. 6 tysięcy absolwentów z tytułem zawodowym licencjata i magistra. Studia podyplomowe odbyło ponad 2,3 tysiąca słuchaczy. Nasi absolwenci są dobrze przygotowani do kontynuacji studiów II stopnia na wszystkich uczelniach w kraju, jak również za granicą, o czym świadczy duży udział naszych studentów w programach Socrates-Erasmus i Leonardo da Vinci.

Aby dobrze przygotowywać naszych studentów, zarząd uczelni postawił sobie cel zbudowania odpowiedniego potencjału.

Profesor Andrzej Koźmiński w książce „Zarządzanie w warunkach niepewności”, PWN Warszawa 2005, pisze: „ …najważniejszym wyzwaniem, przed którym stoją dziś organizacje i ich menedżerowie, jest zdolność do przetrwania, rozwoju i skutecznego działania w warunkach „uogólnionej niepewności”, czyli nieprzewidywalności zewnętrznego i wewnętrznego otoczenia biznesu. Chodzi więc o potencjalizację, czyli nagromadzenie potencjału, zdolności do działania w nieprzewidywalnych sytuacjach: zarówno prawidłowego reagowania na nieprzewidywalne i nieprzewidywalne szanse i zagrożenia, jak i aktywne tworzenie nowych korzystnych sytuacji.”

Sytuację naszej uczelni po 10 latach funkcjonowania przedstawię, omawiając pięć głównych składowych potencjału uczelni:

  1. Potencjał kapitałowy.

  2. Potencjał interesariuszy.

  3. Potencjał innowacyjny/inwestycyjny.

  4. Potencjał relacyjny-sąsiedztwo.

  5. Potencjał relacyjny-otoczenie.

Uczelnia planowana jest na obsługę procesu dydaktycznego i naukowego dla ok. 3 tys. studentów. W początkowym okresie liczba studentów rosła gwałtownie do liczby ponad 4 tysięcy. W latach 1998-2000 spotkaliśmy się z tzw. odłożonym popytem na studia ekonomiczne ze strony pracowników przedsiębiorstw oraz różnych podmiotów administracji państwowej i samorządowej. W tym okresie głównym celem strategicznym uczelni było zbudowanie własnego campusu z niezbędną infrastrukturą informatyczną, biblioteką, laboratoriami komputerowymi. Cel ten został zrealizowany i w maju 1999 roku został oddany do użytku pierwszy budynek Collegium Maius. W październiku 2000 roku oddano do użytku studentów budynek Collegium Novum, w którym zlokalizowano bibliotekę i kompleks sal wykładowych, w marcu 2002 roku oddano skrzydło północne budynku Collegium Novum, w którym zlokalizowano sale ćwiczeniowe oraz laboratoria komputerowe.

Drugi etap inwestowania jest realizowany od 2004 roku. Wybudowano Centrum Praktyk Studenckich dla studentów kierunku fizjoterapia na terenie campusu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W Centrum Praktyk znajduje się akademik dla studentów oraz laboratoria hydroterapii, diagnostyki fizjoterapeutycznej i hipoterapii. Realizowany jest projekt kliniki rehabilitacji naszej uczelni na terenie miejskiego szpitala w Zamościu.

Cały majątek uczelni finansowany jest z kapitału własnego, który jest wynikiem ustalenia właściwych relacji między przychodami z czesnego a strukturą kosztów. Uczelnia posiada wysoki potencjał odnoszący się do wartości tzw. kapitału organizacyjnego. Jest on częścią kapitału intelektualnego uczelni, obejmującego systemy administracyjne, systemy portalowe, system zarządzania informacją, zintegrowany system finansowo-księgowy klasy ERP, system obsługi biblioteki. Uczelnia posiada wysoką ocenę sprawności organizacyjnej. Świadczy o tym uzyskanie i utrzymanie od czerwca 2002 roku certyfikatu zarządzania jakością ISO 9001:2000.

Potencjał innowacyjny uczelni reprezentują zespoły zadaniowe (Centrum Badawczo-Szkoleniowe, Biuro projektu EQUAL, dział promocji i rekrutacji, pełnomocnicy rektora do zadań specjalnych), które opracowują i realizują nowe przedsięwzięcia. Uczelnia rozpoczynała swoją działalność z trzema kierunkami studiów: ekonomia, administracja, informatyka i ekonometria. Obecnie uczelnia realizuje proces dydaktyczny na siedmiu kierunkach (dodatkowo na kierunkach: ochrony dóbr kultury, fizjoterapii, pedagogiki i zdrowia publicznego). Powstał drugi wydział: wydział fizjoterapii i pedagogiki. Uczelnia ma bogatą ofertę studiów podyplomowych. W ciągu dziesięciu lat studia podyplomowe ukończyło ponad 2300 słuchaczy.

Uczelnia zrealizowała i realizuje szereg projektów. Ich tematyka koncentruje się na dwóch obszarach: badań gospodarczych procesów transgranicznych oraz tworzenia systemu wczesnego ostrzegania dla przedsiębiorstw sektora MŚP. Efektami tych prac są publikacje monograficzne oraz zestaw informatycznych narzędzi prognostycznych, bazujących na metodach ekonometrycznych i metodach drążenia danych (data mining).

Efektami działalności uczelni są prace dyplomowe studentów oraz prace naukowe pracowników. Uczelnia prowadzi bogatą działalność wydawniczą. Wydaje własne zeszyty naukowe: Zamojskie Studia i Materiały oraz czasopismo Barometr Regionalny. Wydawane są skrypty dla studentów, monografie i wykłady akademickie, materiały konferencyjne. Wydano ok. 200 tytułów.

Interesariuszami uczelni są wszyscy, którzy mają podpisane umowy. Głównymi interesariuszami są oczywiście studenci. Obsługa studentów stanowi podstawowe zadanie. Dla studentów przygotowywane są specjalne oferty dodatkowych kursów, np. dt. certyfikatów językowych, komputerowych, oferty kół naukowych, oferty zajęć sportowych i kulturalnych. Studenci korzystają z różnorodnych funduszy stypendialnych. Od lat rozwijana jest współpraca międzynarodowa. Nasi studenci uczestniczą w różnorodnych formach wymiany studentów, oferowanych przez programy Socrates, Erasmus i Leonardo da Vinci.

Uczelnia nasza jest definiowana jako uczelnia regionalna. Najwięcej studentów pozyskujemy z terenu byłego województwa zamojskiego. Kierunkiem ponadregionalnym jest fizjoterapia. Tu mamy studentów z terenu województw lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego. Z roku na rok powiększa się grupa studentów z Ukrainy.

Naszymi strategicznymi partnerami są: założyciel - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz uniwersytety lubelskie. Realizowanych jest od początku naszej działalności szereg wspólnych przedsięwzięć. W ramach konfederacji UMCS prowadzone były uzupełniające studia magisterskie na kierunku ekonomia i administracja. Wiele wspólnych projektów jest realizowanych wspólnie z WSIiZ w Rzeszowie.

Cieszy fakt coraz większej współpracy z instytucjami miasta Zamościa. Budowa Akademickiego Centrum Rehabilitacji jest tu kolejnym wyzwaniem.

Uczelnia realizuje na rzecz regionu coraz więcej projektów, konferencji, szkoleń. Z naszą uczelnią współpracują szpitale, ze szczególną pozycją Szpitala im. Jana Pawła II. Kadra tego szpitala od początku angażuje się w prowadzenie kierunku fizjoterapia.

Uczelnia z roku na rok polepsza swoją pozycję w różnorodnych rankingach. Wśród uczelni zawodowych niepublicznych Lubelszczyzny jest to pozycja lidera.

dr inż. Jan Andreasik 
Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel. 084 677-67-16.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.