ISSN 1505-6058

NR 32 PAŹDZIERNIK 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 

 

Badania naukowe

BARDZO DOBRE NASTROJE GOSPODARCZE 
W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM
W II KWARTALE 2006 r.

Obliczony w ramach realizowanego od II kwartału 2001 roku przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu projektu „Barometr nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim” barometr wyniósł 7,50 punktu (w skali -100 do 100) i była to najwyższa wartość od początku badań.

Oznacza to, że większość przedsiębiorców i konsumentów ocenia swoją sytuację, jak i sytuację gospodarczą w regionie pozytywnie. Podobnie jak w poprzednich badaniach, zdecydowanie lepszymi nastrojami charakteryzują się przedsiębiorcy. Tutaj wartość barometru wyniosła 14,20 i była to najwyższa jego wartość od początku badań. Jednocześnie był to czwarty kolejny kwartał poprawy barometru nastrojów gospodarczych firm. W drugim kwartale 2006 roku nastroje gospodarcze we wszystkich czterech analizowanych działach gospodarki były korzystne, przy czym poprawę nastrojów w porównaniu z I kwartałem odnotowano w budownictwie (barometr dla II kwartału: 38,86), w przemyśle (barometr dla II kwartału: 22,64) oraz usługach (barometr dla II kwartału: 10,69), pogorszyły się nastroje w handlu (barometr dla II kwartału:3,60). Zwraca zwłaszcza uwagę wzrost zamówień w budownictwie i przemyśle. 

Również barometr nastrojów gospodarstw domowych w drugim kwartale był wyższy niż w pierwszym, ale był on ujemny (-3,66), co oznacza nieznaczną przewagę konsumentów, którzy oceniają sytuację swojego gospodarstwa, jak też sytuację na rynku pracy w województwie jako niekorzystną.

Podkreślić należy, że w ciągu ponad 5 lat badań barometr nastrojów gospodarstw domowych nie był nigdy dodatni, a jego najwyższe wartości (odpowiednio -1,22 oraz -0,92) zanotowano w II i III kwartale 2004 roku, co można wiązać z optymizmem, jaki w tym czasie wniosło przystąpienie Polski do Unii Europejskiej.

Również prognozy na III kwartał są optymistyczne. Przewiduje się, że ogólny barometr może wzrosnąć o 1,5 punktu, co będzie wynikiem poprawy nastrojów gospodarstw domowych. Prognozy barometru konsumenckiego wskazują możliwość uzyskania przewagi optymizmu nad pesymizmem. Prognozowany na III kwartał barometr nastrojów przedsiębiorstw jest o cztery punkty niższy niż w II kwartale, ale przewagę pozytywnych nastrojów sygnalizują kierownicy przedsiębiorstw funkcjonujących we wszystkich analizowanych działach gospodarki. Przedsiębiorcy przemysłowi i budowlani przewidują dalszy wzrost zamówień na produkcję i usługi. 

Rys 1. Barometry diagnostyczne dla województwa lubelskiego w latach 2001-2006

I chociaż zazwyczaj realizacja prognoz jest nieco gorsza niż wartości prognozowane (swoista skłonność do optymizmu w momencie formułowania prognoz), to w najbliższym kwartale w gospodarce województwa powinny utrzymać się zaobserwowane w II kwartale pozytywne zjawiska.

dr Mieczysław Kowerski
kierownik projektu

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel. 084 677-67-16.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.