ISSN 1505-6058

NR 32 PAŹDZIERNIK 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 

 

XIV Spotkanie Redaktorów Gazet Akademickich

DEBATA O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM

Debata na temat kondycji nauki i szkolnictwa wyższego, w której uczestniczyli profesorowie: Jerzy Błażejewski, przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Edmund Wittbrodt, były wiceminister, obecnie senator RP, Maciej Żylicz, prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Zbigniew Marciniak, przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Józef Szala, były rektor bydgoskiej Akademii Techniczno-Rolniczej była niewątpliwie najważniejszym punktem programu XIV Spotkań Redaktorów Gazet Akademickich (7-10 września 2006 r.) w Bydgoszczy. 

Debata 
Profesor Błażejewski podkreślił podczas dyskusji, której moderatorem był dr Tadeusz Zaleski z Uniwersytetu Gdańskiego, że szkolnictwo wyższe w Polsce osiągnęło stan nasycenia pod względem ilościowym. Uczelnie różnią się poziomem kształcenia, niektóre z nich stają się elitarne. Ogromnym zadaniem jest monitorowanie jakości i akredytacji, modelowanie ofert kształcenia pod kątem faktycznego zapotrzebowania na rynku pracy. 

Za polityką państwa w kreowaniu kierunków kształcenia zdecydowanie opowiadał się także prof. Marciniak. Uczelnie, jego zdaniem, rozwijają i proponują „tanie” kierunki a to te kapitałochłonne będą decydować o poziomie przyszłych kadr. Na jakość kadr zwrócił uwagę w swoim wystąpieniu profesor Józef Szala. Dla niego to one są podwalinami nauki i szkolnictwa wyższego, w konsekwencji innowacyjności gospodarki. 

- Muzyków kształcą wybitni muzycy, techników kształcą pracownicy naukowi, a nie wybitni technicy - ubolewa prof. Szala. 

Profesor Jerzy Błażejewski, potwierdzając tezę wyżej wymienionego zaproponował odejście od habilitacji, która w większości krajów europejskich nie istnieje. 

- Profesor to lider. Może być bez habilitacji, jeśli jest dobry i gwarantuje swoją pracą naukową wysoką jakość kształcenia - powiedział. 

Etyka dziennikarza 
Wśród wykładów zorganizowanych przez organizatora spotkań, Akademię Techniczno-Rolniczą w Bydgoszczy, duże wrażenie zrobiło na mnie wystąpienie prof. Katarzyny Popowej-Zydroń z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Przekazała swoje refleksje na temat „Jak pisać o sztuce”, co tak naprawdę stanowiło kodeks moralny dziennikarza. Mówiła o rzeczach z pozoru oczywistych. Dziennikarz powinien posiadać wiedzę, kierować się przy pisaniu otwartością i wrażliwością na zdarzenia, nie powinien epatować krytyką, mieć wysoką świadomość swojej roli społecznej, i co bardzo ważne, posługiwać się piękną polszczyzną. 

Technika i muzyka 
Spotkanie w Bydgoszczy umożliwiło poznanie organizatora - Akademii Techniczno-Rolniczej im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Wysoka pozycja tej uczelni w rankingach ogólnopolskich potwierdza potencjał uczelni w zakresie dydaktyki i prowadzonych badań naukowych. W typowo technicznej uczelni nieźle rozwija się życie artystyczne studentów, czego mieliśmy dowód w postaci spektaklu w wykonaniu Studenckiego Koła Artystycznego „The-ATR” oraz Fundacji Kultury „Yakiza”. Niezwykle ciekawym elementem Spotkań była również prezentacja Akademii Muzycznej z Bydgoszczy, zwłaszcza część artystyczna - koncert fortepianowy Anny Łukasik. 

Z Bydgoszczy wyjeżdżałam z pewnym niedosytem - poznania miasta, ale w końcu nie to było celem spotkania. W uszach mi brzmi, po dziś dzień, dyskusja na temat pomnika „Przechodzącego przez rzekę”, który już dzisiaj można obok „Łuczniczki” nazwać symbolem miasta. 

Małgorzata Bzówka

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel. 084 677-67-16.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.