ISSN 1505-6058

NR 31 CZERWIEC 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 

Europe Direct

STUDENCI O UNII EUROPEJSKIEJ

Badania przeprowadzone zostały przez Centrum Informacji Europejskiej "Europe Direct" w Zamościu. W badaniu ankietowym, które zostało technicznie przeprowadzone przez studenckie Koło Integracji Międzynarodowej, wzięło udział 855 studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu studiujących w trybie zaocznym na 6 kierunkach studiów. Najliczniejszą grupę stanowili studenci administracji - 31% badanej grupy oraz fizjoterapii i informatyki - po 19%.

Tabela 1. Struktura wiekowa badanych wg kierunków studiów

Źródło: Opracowanie własne 2006.

Wykres 1. Struktura studentów biorących udział w badaniu wg kierunków studiów

Źródło: Opracowanie własne 2006.

Spośród badanych 61,4% stanowiły kobiety, przy czym na kierunku fizjoterapia ich udział wynosił aż 78,2%, pedagogika 77,3%, ekonomia, 73,9%, administracja 67,8%, zdrowie publiczne 37,5% oraz informatyka i ekonometria 13,2%.

Wykres 2. Struktura badanych wg płci i kierunków studiów

Źródło: Opracowanie własne 2006

W strukturze wiekowej dominowały osoby w wieku 21-25 lat, stanowiące 55,8% badanych. Najmłodszym kierunkiem jest informatyka, której 87,4% studentów nie przekroczyło 30 roku życia, o 11,1 pkt. więcej niż przeciętnie w badanej próbie. Odsetek ten na kierunku pedagogika wyniósł 86,7%, fizjoterapia 83,1%, najniższy był natomiast na ekonomii 74,8%

Przeciętnie w badanej próbie 61,4% respondentów było stanu wolnego, na informatyce i ekonometrii 77,9%, fizjoterapii 66,3%, pedagogice 64,9%, ekonomii 56,7% i najmniej na zdrowiu publicznym 46,7%.

Wykres 3. Panny, kawalerowie, mężatki i żonaci wg kierunków studiów

Źródło: Opracowanie własne 2006.

Najwięcej respondentów pochodzi z terenów wiejskich: 32,1%; z miasteczek do 5 tys. mieszkańców 25,8%. Relatywnie wysoki, ze względu na znaczne oddalenie, jest odsetek respondentów z dużych miast (ponad 100 tys. mieszkańców) wynoszący 13,4%.

Respondenci z terenów wiejskich najchętniej wybierają pedagogikę, na której stanowią blisko połowę studentów, oraz ekonomię (34,9%). Mieszkańcy miast do 50 tys. wybierają najchętniej ekonomię oraz informatykę i ekonoemtrię, natomiast powyżej 50 tys. zdrowie publiczne i fizjoterapię.

Tabela 2. Respondenci wg miejsca zamieszkania i kierunków studiów

Źródło: Opracowanie własne 2006.

Na pytanie o korzyści związane z integracją Polski z UE odpowiedzieli wszyscy ankietowani. Udzielili oni 2065 wskazań, tj. przeciętnie po 2,4 wskazania, najwięcej pedagodzy 2,49 wskazania, najmniej zaś studenci kierunku zdrowie publiczne - 2,25.

Największą korzyścią integracji Polski z UE dla ponad 1/4 respondentów była możliwość migracji, w tym zwłaszcza zarobkowej, do krajów UE. Pogląd ten podzielili respondenci 5 spośród 6 badanych kierunków studiów. Tylko słuchacze zdrowia publicznego za największą korzyść uznali dostęp do rynków zbytu UE.

Tabela 3. Pytanie 1. Jakie korzyści wg Pana/Pani uzyskała Polska w związku z przystąpieniem do UE? /proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi/

Źródło: Opracowanie własne 2006.

Charakterystyczne jest, że respondenci szczególną wagę przywiązywali do korzyści ekonomicznych zarówno w skali makro, jak i dla obywateli. Zdecydowanie mniejsze znaczenie miały dla nich korzyści polityczne i społeczne.

O ile określając korzyści z integracji Polski z UE respondenci wskazywali czynniki ekonomiczne, to w przypadku zagrożeń głównie czynniki polityczne i społeczne. Wśród zagrożeń najczęściej wskazywano możliwość przejęcia polskiej gospodarki przez obcy kapitał. Zagrożenie to było w podobnym stopniu istotne dla studentów wszystkich kierunków studiów. Wzrost cen, spadek poziomu życia Polaków to drugie co do znaczenia zagrożenie w opinii ankietowanych. Istotne było ono szczególnie dla pedagogów, fizjoterapeutów i ekonomistów.
W relatywnie niewielkim stopniu obawiano się wzrostu konkurencji i wynikającego z niej wzrostu bankructw przedsiębiorstw krajowych. Obawa ta najczęściej akcentowana była przez fizjoterapeutów i pedagogów. Zagrożenia tego nie obawiali się natomiast studenci kierunku zdrowie publiczne oraz informatyki i ekonometrii.

Tabela 4. Pytanie 2. Jakie zagrożenia występują lub mogą wystąpić w związku z integracją Polski z UE? /proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi/

Źródło: Opracowanie własne 2006.

Na pytanie 3 odpowiedzi udzieliło 855 respondentów /1647 wskazań/, tj przeciętnie po 1,9 wskazania. W opinii 46,7% respondentów /24,2% wskazań/ grupą, która najbardziej skorzystała z wejścia Polski do UE byli politycy. Pogląd ten wyrażało 81,3 % studentów zdrowia publicznego /36,1% wskazań/, 70,6%, fizjoterapii /33,0%wskazań/ i 65,3% studentów pedagogiki /30,9% wskazań/. Przedsiębiorcy to druga grupa beneficjentów integracji, wskazywani przez 37,5% respondentów oraz młodzież przez 34,7%

Zaledwie nieco ponad 1/3 studentów jest za wprowadzeniem euro w Polsce, przy czym „zdecydowanie tak” - 11,0% i „raczej tak” - 24,2%. W największym stopniu za wprowadzeniem euro są studenci informatyki i ekonometrii – 56,8% respondentów, zdrowia publicznego – 50% i pedagogiki - 46,2%. Zaskoczeniem może być najniższy wśród badanych kierunków studiów, poziom akceptacji wprowadzenia euro, przez ekonomistów, z których tylko co piąty był za. Ekonomiści byli zarazem obok administratywistów najbardziej zdeklarowanymi przeciwnikami wprowadzenia euro.

Tabela 5. Pytanie 3. Jaka grupa społeczna Pana/Pani zdaniem najbardziej skorzystała z wejścia Polski do UE? /liczba wskazań/

Źródło: Opracowanie własne 2006.

Charakterystyczne jest, że rozkład odpowiedzi dla 4 kierunków był zbliżony: bardzo niski poziom zdecydowanej akceptacji wprowadzenia euro, nieco wyższy względnej akceptacji i braku akceptacji oraz najwyższy poziom zdecydowanego sprzeciwu przeciwko wprowadzeniu euro w Polsce. Pozostałe 2 kierunki; zdrowie publiczne oraz informatyka i ekonometria charakteryzowały się relatywnie wysokim poziomem akceptacji wprowadzenia euro i w konsekwencji małym poziomem zdecydowanego sprzeciwu.

Pytanie 4. Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem euro w Polsce?

Źródło: Opracowanie własne 2006.

Ocena wpływu integracji Polski z Unią Europejską na sytuację respondenta wypada pozytywnie. 55,9% badanych ocenia ten wpływ jako pozytywny, 27,3 raczej jako negatywny i 16,9% jako zdecydowanie negatywny. W porównaniu z odpowiedziami na poprzednie pytanie, dotyczące dalszej integracji w przyszłości /wprowadzenie euro/, respondenci uzewnętrznili swoje obawy poprzez aprobatę wprowadzenia euro.

Tabela 6. Pytanie 5. Czy wstąpienie Polski do UE jest dla Pana/Pani korzystne?

Źródło: Opracowanie własne 2006.

Przystąpienie Polski do UE blisko 56% respondentów uznało za korzystne lub raczej korzystne. Pogląd ten podzieliło 69,0% fizjoterapeutów, 60,0% informatyków oraz 59,8% pedagogów i zaskakująco niski odsetek 47,% ekonomistów.

Zdecydowana większość respondentów swój poziom wiedzy na temat Unii Europejskiej ocenia jako niesatysfakcjonujący. W ocenie tej przodują studenci zdrowia publicznego oraz informatyki i ekonometrii.

Wykres 3. Pytanie 6. Czy Pana/Pani poziom wiedzy na temat UE jest dla Pana/Pani satysfakcjonujący?

Źródło: Opracowanie własne 2006.

Tabela 7. Pytanie 7. Skąd czerpie Pan/Pani informacje na temat UE? /proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi/

Źródło: Opracowanie własne 2006.

Na pytanie o źródła informacji nt. Unii Europejskiej odpowiedziało 855 osób, które udzieliły 2280 wskazań, tj. przeciętnie po 2,7 wskazania. Głównym źródłem informacji dla 29,1% respondentów była telewizja, dla 24,7% radio, dla 17,9% prasa i 13,3% internet.

Tabela 8. Pytanie 8. Czy ma Pan/Pani łatwy dostęp informacji na temat UE?

Źródło: Opracowanie własne 2006.

Blisko 2/3 badanych uznało dostęp do informacji o UE jako łatwy i raczej łatwy. W ocenie tej przodowali fizjoterapeuci, z których ponad 80% nie miało większego problemu z dostępem do informacji o UE.
Największe braki informacyjne respondenci akcentowali w zakresie:

  • funduszy strukturalnych i innych środkach pomocowych,
    - informacji nt. możliwości podejmowania pracy i nauki w krajach UE

  • informacje nt. prawa UE

  • informacji o programach UE dla młodzieży.

Wykres 4. Pytanie 9. Jakiego rodzaju informacji brakuje Panu/Pani na temat UE? /proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi/

Źródło: Opracowanie własne 2006

Interesujące zjawiska wskazuje analiza respondentów według stopnia zainteresowania problematyką europejską. Kim są bardzo i trochę zainteresowani oraz raczej i zupełnie nie zainteresowani?

Najbardziej zainteresowani stanowią zaledwie 6,0% badanej populacji. Stanowią 10,3% grupy wiekowej 26-30 lat i 6,1% grupy 21-25 lat. Bardzo zainteresowanych problematyką europejską jest 6,0% kobiet i 5,7% mężczyzn, 10,2% pedagogów, 7,5% fizjoterapeutów, 6,2% administratywistów i zaledwie 6,0% ekonomistów. W nieco większym stopniu zainteresowane są osoby stanu wolnego niż żonaci i mężatki. Bardzo problematyką europejską interesuje się 9,9% studentów - mieszkańców miast od 5 do 50 tys. 7,8% studentów z terenów wiejskich oraz 6,7% miast od 50 do 100 tys. mieszkańców.

Tabela 9. Pytanie 10. W jakim stopniu interesuje się Pan/Pani sprawami dotyczącymi integracji Polski z UE? /proszę zaznaczyć 1 odpowiedź/

Źródło: Opracowanie własne 2006.

Zupełny brak zainteresowania problematyką europejską zadeklarowało 13,2% respondentów. Najwięcej nie zainteresowanych studentów jest w grupie wiekowej do 20 lat, 14,7% mężczyzn i 12,1% kobiet, 23,2% studentów informatyki i ekonometrii, 18,8% zdrowia publicznego, 15,5 % ekonomii, 22,4% studentów z miast ponad 100 tys. mieszkańców oraz 21,5% miast do 5 tys. mieszkańców. W większym stopniu nie zainteresowane są problematyką europejską osoby żonate i zamężne niż stanu wolnego.

Wykres 5. Zmienność poziomów zainteresowania problematyką europejska studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu wg grup wiekowych.

Źródło: Opracowanie własne 2006.

Populacja badanych studentów charakteryzuje się względnie stabilnym w poszczególnych grupach wiekowych, wysokim ok. 40% udziałem osób zarówno trochę zainteresowanych jak i nie zainteresowanych, oraz dość przypadkową zmiennością na poziomie ok. 10% w poszczególnych grupach wiekowych odsetka studentów bardzo zainteresowanych i nie zainteresowanych zupełnie.

Rozkład odpowiedzi jest normalny: niewielkie ilości wskazań skrajnych i liczne wskazania środkowe; trochę zainteresowanych i raczej nie zainteresowanych problematyką europejską.

Podsumowując przeprowadzone badania, należy stwierdzić, że ich wyniki nie wskazują na zdecydowane, jednoznaczne odpowiedzi za lub przeciw, na tak lub na nie. Odpowiedzi na większość pytań z możliwą tylko 1 odpowiedzią mają rozkłady normalne, zaś z możliwością udzielenia większej liczby wskazań rozkładają się względnie równomiernie. Jedynie raz zdecydowanie przeciw respondenci opowiedzieli się przeciwko wprowadzeniu euro w Polsce.

Charakterystyczna jest dla wszystkich analizowanych kierunków studiów niewielka liczba wskazań w pytaniach otwartych w pozycji „inne odpowiedzi – wskaż jakie”. Świadczyć to może z jednej strony o merytorycznie poprawnej konstrukcji „list odpowiedzi” na poszczególne pytania, z drugiej zaś o braku własnych sprecyzowanych poglądów na konkretne tematy poruszane w pytaniach.

Przeprowadzona analiza ma charakter niezwykle ogólny i wstępny. Zgromadzony i opracowany materiał źródłowy pozwala na dokonywanie analiz dowolnych grup respondentów, np. studentów, którzy uznali, że największe korzyści z integracji Polski z UE uzyskują politycy, studenci, którzy oceniają swój dostęp do informacji o UE jako niezadowalający czy studenci zupełnie nie zainteresowani problematyką europejską. Analizy takie można prowadzić zarówno dla całej badanej populacji, jak i dla poszczególnych kierunków studiów.

Bogdan Kawałko
Władysław Molas

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.