ISSN 1505-6058

NR 31 CZERWIEC 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 

Rankingi 2006

POZYCJA UCZELNI

Jak co roku, na wiosnę ukazują się w czołowych polskich dziennikach i tygodnikach rankingi polskich uczelni wyższych. 
Ze względu na wieloletnią tradycję, na uwagę zasługują rankingi w dzienniku „Rzeczpospolita” oraz w tygodnikach ogólnokrajowych: „Wprost”, „Polityka”, „Newsweek”. Na uwagę zasługuje również ranking miesięcznika „Home & Market”. Rankingi te nie dają się porównać z uwagi na różnorodne podejścia i zupełnie inne zestawy kryteriów oceny. Najistotniejsza jednak jest analiza tendencji pozycji danej uczelni w danym rankingu oraz odniesienie się do konkurencji na lokalnym (regionalnym) oraz ogólnopolskim rynku edukacyjnym.

Nasza uczelnia - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu zajmuje we wszystkich rankingach stabilną pozycję (ranking „Polityki”).
W niektórych rankingach pozycja ta ulega poprawie o kilka miejsc (ranking „Rzeczpospolitej” i „Wprost”).

Rankingi „Rzeczpospolitej”, „Wprost” i „Polityki” są najbardziej znane i prowadzone od wielu lat wg tej samej metodologii. Ocenie podlegają głównie zasoby uczelni: kadra, infrastruktura. Do tych ilościowych wskaźników dołączane są różnorodne opinie, często dyskusyjne, np. wskazania nowo mianowanych profesorów na określoną uczelnię (ranking „Rzeczypospolitej”), ocena absolwentów przez pracodawców (ranking „Wprost”).

Wprowadzane są również wskaźniki jakościowe dot. liczby publikacji, kariery kadry naukowej (liczba doktoratów i habilitacji).
Ważnym kryterium jest posiadanie przez daną uczelnię praw do prowadzenia studiów na poziomie magisterskim oraz uprawnień do nadawania stopni doktorskich.

Uczelnia nasza jako jedyna w województwie lubelskim wśród uczelni niepublicznych jest zaliczana do grupy uczelni prowadzących studia magisterskie (na kierunku fizjoterapia).

Podsumowując wyniki uzyskane we wszystkich rankingach, nasza uczelnia zajmuje niekwestionowaną pozycję lidera wśród uczelni niepublicznych regionu. Pozostaje pytanie, czy możemy awansować w poszczególnych rankingach?

W rankingach opartych o koncepcję zasobową przesunięcie na liście rankingowej wiąże się ze zdobyciem kolejnych uprawnień do prowadzenia studiów magisterskich. Jest to cel bardzo trudny do osiągnięcia w ośrodku, w którym brak jest kadr naukowych ze stopniem doktora habilitowanego oraz doktora. Dlatego politykę naszej uczelni należy zorientować na przygotowanie kadr naukowych.

Istnieją tu dwie ścieżki. Pierwsza, która jest bardzo rozpowszechniona w Polsce. Jest to typowy dla polskiego szkolnictwa wyższego rozwój indywidualny pracownika naukowego od asystenta do profesora. Celem tej ścieżki jest przede wszystkim osiągnięcie dwóch stopni naukowych oraz tytułu profesorskiego. Jest to podejście ukierunkowane na karierę naukową danego pracownika. Mniej istotne są tu prace naukowe, które stanowią podstawę do uzyskanych stopni i tytułu. Jeszcze mniej istotna jest oryginalność i innowacyjność tych prac. Dlatego też „polska nauka” w przeróżnych opiniach nie należy do wiodących w świecie. Nakłada się tu jeszcze ministerialna metoda liczenia obecności profesorów i doktorów habilitowanych na poszczególnych kierunkach studiów, co utrwala polski system kadrowy uczelni wyższych.

Druga ścieżka rozwoju kadr jest związana z podejściem amerykańskim, które ukierunkowane jest na projekty naukowe. Projekty takie począwszy od słynnych projektów wojskowych z okresu drugiej wojny światowej aż do chwili obecnej, związane np. z badaniami kosmicznymi czy też biotechnologicznymi, stanowią motor napędowy całej gospodarki amerykańskiej oraz tworzą unikalny dorobek cywilizacyjny. Kariery naukowe powstają obok, jako naturalny proces uznawania wkładu naukowego poszczególnych pracowników do badań objętych danym projektem.

Kiedyś na jednej z konferencji zdziwiony Amerykanin zadał ironiczne pytanie: ilu laureatów nagrody Nobla jest wśród polskich doktorów habilitowanych? Dlatego też w sytuacji polskich szkół wyższych należy dążyć do powstania struktur zdolnych do przygotowywania projektów naukowych oraz skutecznej ich realizacji. Niestety temu nadal nie służy polski system finansowania nauki oraz brak systemu współfinansowania projektów naukowych przez przedsiębiorstwa. Jednakże istnieją „jaskółki” w postaci różnych programów Unii Europejskiej, w ramach których można realizować pewne projekty naukowe. Przykładem takiego projektu jest „System przeciwdziałania bezrobociu na terenach słabo zurbanizowanych”, który jest realizowany w ramach programu EQUAL.

Dzięki niemu nasza uczelnia w rankingu magazynu ekonomicznego „Home & Market” zajęła pierwsze miejsce w kraju w grupie uczelni prywatnych realizujących projekty sektorowe. Ranking został nazwany: „najbardziej wartościowe uczelnie prywatne”.

W ramach projektu przygotowane zostaną modele prognozowania stanu zagrożenia działalności gospodarczej przedsiębiorstw z sektora MŚP. Modele te będą uwzględniać różnorodne parametry z poziomu makroekonomicznego, mezoekonomicznego (regionalnego) oraz mikroekonomicznego. Powstanie Regionalny System Wczesnego Ostrzegania dostępny w sieci internetowej. Badania i poszczególne narzędzia są prowadzone i opracowane na gruncie ekonometrii
i zastosowań metod sztucznej inteligencji oraz teorii podejmowania decyzji. Wydawane jest uczelniane czasopismo „Barometr Regionalny”, w którym prezentowane są wyniki prowadzonego projektu. Przy okazji następuje rozwój kadr naukowych naszej uczelni w zakresie ekonomii i informatyki. Uczelnia zorganizowała zespół projektowy, który jest w stanie zarządzać innymi projektami naukowymi.

Zadaniem pierwszoplanowym każdej uczelni pozostaje dydaktyka, czyli proces przygotowywania kadr na poziomie zawodowym. Dużo mówi się na temat poziomu kształcenia. Bardzo trudno jest jednak zmierzyć ten poziom. Istnieją tu standardy akredytacyjne i certyfikacyjne. Nasza uczelnia czwarty rok z rzędu uzyskała pozytywną ocenę audytu certyfikacyjnego normy ISO 9001:2000.

Ciekawym rankingiem jest ranking tygodnika „Newsweek”, w którym przyjęto do oceny tylko jedno kryterium. Jest nim wskaźnik liczby absolwentów, którzy uzyskali awans na stanowiska dyrektorów, kierowników, specjalistów do liczby wszystkich absolwentów danej uczelni. Kariery naszych absolwentów uplasowały naszą uczelnię na wysokim 20. miejscu w kraju wśród uczelni niepublicznych. Świadczy to o dobrym przygotowaniu zawodowym naszych absolwentów.

W tegorocznych rankingach nasza uczelnia utrwaliła wysoką pozycję na regionalnym rynku edukacyjnym. Jest tu niekwestionowanym liderem wśród uczelni niepublicznych. Strategią uczelni jest rozwój jej zasobów tak, aby wejść do czołówki ogólnopolskiej.

Jan Andreasik

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.