ISSN 1505-6058

NR 31 CZERWIEC 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 


O rozwoju gospodarki po obu stronach granicy mówił podczas seminarium
dr Mieczysław Kowerski.
Od lewej: prof. Semen Matkowski, prof. Markian Malski i prorektor Bogdan Kawałko


Współpraca transgraniczna

POGRANICZE POLSKO-UKRAIŃSKIE

W połowie czerwca br. we Lwowie odbyło się seminarium podsumowujące projekt „Pogranicze polsko-ukraińskie, środowisko – społeczeństwo – gospodarka”. Ze strony ukraińskiej wzięli w nim udział m.in.: prof. Semen Matkowski, prof. Markian Malski, prof. Ivan Mekhasiuk, Włodzimierz Gerycz, oraz licznie zaproszeni przedstawiciele środowisk naukowych Lwowa i media. Stronę polską reprezentowali prorektorzy WSZiA Bogdan Kawałko i Mieczysław Kowerski oraz Władysław Molas, zastępca dyr. Centrum Informacji Europejskiej Europe Direct oraz prof. UMCS Andrzej Miszczuk. Seminarium odbyło się w Muzeum Historycznym w Rynku Głównym Lwowa.

Projekt „Pogranicze polsko-ukraińskie, środowisko – społeczeństwo – gospodarka”, na który uczelnia uzyskała dofinansowanie z programu PHARE 2002, zrealizowany został we współpracy z Uniwersytetem Wołyńskim im. Łesi Ukrainki, Uniwersytetem Lwowskim im. Iwana Franko, państwowymi urzędami statystycznymi we Lwowie i Łucku, urzędami statystycznymi w Lublinie i Rzeszowie oraz Administracją Obwodu Wołyńskiego w Łucku.

Zasięg projektu objął 5 regionów przygranicznych, tj. lubelskie i podkarpackie oraz obwody: wołyński, lwowski i zakarpacki.

WYDAWNICTWO
Rezultaty prac zawarte zostały w ponad 300-stronicowym opracowaniu, które wydane zostało w 3 językach: polskim, angielskim i ukraińskim. Ustalenia i wnioski oraz wyniki prac będą pomocne różnym podmiotom, takim jak samorządy, organizacje pozarządowe, administracja rządowa, szkoły, uczelnie wyższe, placówki naukowo-badawcze, przedsiębiorstwa. Kompleksowa informacja zawarta w wydawnictwie pomoże w przygotowaniu i realizacji projektów finansowanych z FS UE,
a dotyczących problemów współpracy transgranicznej.

We wnioskach kończących seminarium przyjęto deklaracje dalszej współpracy i decyzję o przygotowaniu do druku w 2007 roku kolejnych, rozszerzonych wersji publikacji o pograniczu polsko-ukraińskim. Wydawnictwo przygotuje wspólny polsko – ukraiński zespół autorski.

KONSULAT
W Konsulacie Generalnym RP we Lwowie podczas spotkania z Konsulem omówiono problemy związane z rozwijaniem współpracy z Ukrainą,
a zwłaszcza pomiędzy uczelniami wyższymi po obu stronach granicy, kształceniem młodzieży ukraińskiej w Polsce, a także aspekty polityki wizowej wobec młodzieży studiującej. Ze strony konsula Ryszarda Klemma uczelnia uzyskała deklarację pomocy i wsparcia Konsulatu w przedsięwzięciach edukacyjnych, podejmowanych przez WSZiA na Ukrainie oraz bieżącą wymianę informacji dotyczących polityki wizowej, a także wszelką możliwą przychylność i pomoc dla młodzieży ukraińskiej przekraczającej granicę z Polską w celach edukacyjnych.

UMOWA Z UNIWERSYTETEM MEDYCZNYM
Bardzo ważnym elementem finalizującym wcześniejszą współpracę i dokonane uzgodnienia było podpisanie porozumień o współpracy z dwoma uczelniami wyższymi we Lwowie, tj. Lwowskim Narodowym Uniwersytetem Medycznym im. Daniyła Halickiego, reprezentowanym przez rektora Borysa Zimenkowskiego i prorektora Mieczysława Grzegockiego, oraz Lwowską Akademią Handlu, reprezentowaną przez prorektora Anatola Moki.

Podpisane umowy dotyczą i obejmują przede wszystkim: wymianę planów i programów dydaktycznych, wspólne publikacje oraz druk wydawnictw uczelnianych, realizację wspólnego kształcenia i badań naukowych, organizację konferencji naukowych, wymianę studentów i kadry naukowej, wymianę kulturalną oraz sportowo-turystyczną, działalność ukierunkowaną na aktywizację oraz współpracę podmiotów gospodarczych RP i Republiki Ukrainy.

Współpraca obejmuje głównie kierunki studiów: fizjoterapię, zdrowie publiczne, informatykę, ekonomię oraz administrację. Podczas wizyty na Uniwersytecie w Dublanach przedstawiciele uczelni zapoznali się
z możliwościami współpracy w zakresie budownictwa, architektury i ochrony dóbr kultury.

Merytoryczna część programu wizyty podsumowana została polsko-ukraińską debatą w telewizji lwowskiej, o problemach i perspektywach współpracy transgranicznej w kontekście procesów integracyjnych i Unii Europejskiej.

opr. red.

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.