ISSN 1505-6058

NR 31 CZERWIEC 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 

Międzynarodowa Konferencja Pedagogiczna

PEDAGODZY KONTRA SAMOTNOŚĆ

"Etiologia alienacji społecznej" - pod tym hasłem w dniach 18 i 19 maja odbyła się Międzynarodowa Konferencja Pedagogiczna w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu. W konferencji, oprócz znakomitych wykładowców polskich, uczestniczyli również naukowcy z Ukrainy i Japonii.

- Powstanie raport na temat jednostek i grup społecznych szczególnie wyalienowanych czy zagrożonych tym procesem oraz o stanie integracji naszego społeczeństwa. Tym samym raport odpowie na pytania, jak uspołecznić jednostki i grupy, które już znajdują się na marginesie społecznym – mówi dr Beata Maria Nowak

Jednostka wyalienowana w społeczeństwie to nie tylko np. osoba skazana, odsiadująca wyrok w więzieniu, w miejscu odosobnienia. To również często osoba niepełnosprawna, chora na AIDS, uczeń prześladowany w klasie, jego prześladowca. Przykłady wyobcowania można byłoby jeszcze mnożyć – zwykle „inny” oznacza równocześnie „samotny”.

Wystąpienia znakomitych wykładowców poruszały aspekty filozoficzno–religijne wyobcowania społecznego (wykład prof. ks. Tadeusza Guza z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego), podkreślały ogromną rolę i znaczenie ekonomii, zaspokojenia podstawowych potrzeb rodziny (wykład prof. Stanisława Kawuli z Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego), medyczne przyczyny samotności (wykład prof. Krzysztofa Marczewskiego, dziekana Wydziału Fizjoterapii i Pedagogiki
w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu) czy w końcu aksjologiczne aspekty integracji społecznej (wykład prof. WSZiA Józefa Sowy, kierownika Katedry Pedagogiki). Pomysłem na przezwyciężenie samotności są zdaniem pedagogów edukacja, w tym ogromną rolę odgrywa proces samokształcenia - wg prof. Shunji Tanabe z Uniwersytetu w Kanazawe (Japonia), twórczość artystyczna, plastyczna, muzyczna itd. - wg rektora dr. Marka Konopczyńskiego z Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie.

Oprócz kadry profesorskiej, w konferencji uczestniczyli studenci ze Studenckiego Koła Młodych Pedagogów WSZiA w Zamościu. Na konferencję przyjechała również młodzież z Uniwersytetu Szczecińskiego, koło naukowe pod opieką dr. Huberta Kupca.

Podczas konferencji mjr Ryszard Stępniak i kpt. Józef Kłyż, przedstawiciele dyrekcji Zakładu Karnego w Zamościu złożyli podziękowania za realizację programu wolontariatu z więźniami zamojskiej placówki. Dyplomy i nagrody w postaci obrazów wykonanych przez osadzonych otrzymali, oprócz władz uczelni, dr Beata Maria Nowak (inicjator pomysłu) oraz koordynatorzy projektu: asystentki Katarzyna Ziomek–Michalak i Magdalena Wierzańska. Nagrodzeni zostali również studenci bezpośrednio zaangażowani w realizację projektu, członkowie Studenckiego Koła Młodych Pedagogów WSZiA.

Małgorzata Bzówka

 

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.