ISSN 1505-6058

NR 31 CZERWIEC 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 

Sekretarz Komisji Stypendialnej informuje...

115% WIĘCEJ Z MINISTERSTWA

Muszę przyznać, iż z nieukrywaną radością czytałam decyzję Ministra Edukacji i Nauki o wysokości dotacji podmiotowej na pomoc materialną dla studentów na rok 2006. Radość była tym większa, że stypendia w semestrze zimowym były bardzo niskie i mocno trzymaliśmy kciuki, by w następnym semestrze móc je choć trochę podwyższyć. 

No i udało się. Minister Edukacji i Nauki po rozpatrzeniu wniosku uczelni przyznał nam 1721,1 tys. złotych. Jest to maksymalna kwota, jaką mogła otrzymać uczelnia, gdyż ustalono, że poziom dotacji na 2006 r. nie może być niższy niż 90% i wyższy od 115% dotacji z roku ubiegłego. Wyliczając ją, Ministerstwo brało pod uwagę ogólną liczbę studentów, liczbę studentów korzystających ze świadczeń socjalnych, liczbę studentów korzystających ze stypendium mieszkaniowego oraz liczbę studentów niepełnosprawnych studiujących w WSZiA. Dane te zostały przekazane przez uczelnię w formie sprawozdań statystycznych GUS i odzwierciedlały stan na 30 listopada 2005 r.

Porównanie stawek stypendiów

Stypendia na semestr letni roku akademickiego 2005/06 zostały już przyznane. W dniu 10 kwietnia Rektor w porozumieniu z członkami Samorządu Studenckiego ustalił stawki obowiązujące w tym semestrze.

Liczba studentów, którzy złożyli wnioski o przyznanie stypendium

Żadne ze stypendiów nie zostały obniżone, a wręcz przeciwnie, staraliśmy się, by nawet studenci z najwyższym dochodem kwalifikującym do otrzymania stypendium odczuli poprawę w porównaniu do semestru zimowego. Stypendia za wyniki w nauce pozostały bez zmian, gdyż przyznawane są na cały rok akademicki.

I choć studenci byli „bombardowani” przeze mnie informacjami
o możliwości starania się o pomoc socjalną, chętnych było zdecy-dowanie mniej niż w semestrze zimowym. Dłuższa kolejka była jedynie w dniu 15 marca. Wnioskuję, że wpływ na to miały między innymi wcześniej wspomniane niskie stawki stypendiów i przelicznik stosowany do wyliczenia dochodu z gospodarstwa rolnego, którego wysokość (zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 października 2005 r.) wynosi obecnie 1626 zł z 1 ha przeliczeniowego, a w poprzednim semestrze 1086 zł.

W wyznaczonym terminie studenci złożyli:

  • 803 wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, w tym 788 wniosków z dochodem poniżej 569 złotych na osobę, a więc uprawniającym do ubiegania się o stypendium,

  • 36 wniosków o stypendium specjalne,

  • 6 wniosków o stypendium za wyniki w sporcie,

  • 51 wniosków o stypendium mieszkaniowe.

Ustalając obowiązujące stawki, staramy się rozdysponować wszystkie otrzymane środki, by pomóc jak największej liczbie naszych studentów. Temu przecież służy system pomocy materialnej MEiN. Dotychczas (do momentu wydania Naszego Forum) przekazaliśmy studentom stypendia za marzec i kwiecień w łącznej kwocie ok. 329 tys. złotych, z których skorzystało 1365 studentów. Być może stypendia i w bieżącym semestrze nie są zbyt wysokie, a na pewno nie takie, jakich oczekują studenci, ale trzeba mieć na uwadze, że przy wyliczaniu ich wysokości ogranicza nas dotacja z Ministerstwa.

Liczę jednak, że za rok o tej samej porze będę mogła napisać, że
w porównaniu z rokiem ubiegłym Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu otrzymała o 15% wyższą dotację na pomoc materialną dla studentów.

Anna Krupa

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.