ISSN 1505-6058

NR 30 MARZEC 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 

Seminarium w Krasnobrodzie

DEBATA O ZDROWIU

Dyrektorzy kilkudziesięciu publicznych i niepublicznych placówek ochrony zdrowia z województwa lubelskiego uczestniczyli w Krasnobrodzie w I Zamojskich Warsztatach Szkoleniowych, zorganizowanych przez Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu oraz Fundację im. Papieża Jana Pawła II.

Tematem spotkania były „Aktualne aspekty w zarządzaniu ochroną zdrowia”. Uczestniczyli w nim m.in.: Jerzy Miller, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Stanisław Gogacz, wicemarszałek województwa lubelskiego, prof. Leszek Wdowiak, konsultant krajowy ds. zdrowia publicznego, Elżbieta Fałdyga, dyrektor lubelskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, prof. Krzysztof Marczewski, dziekan Wydziału Fizjoterapii i Pedagogiki WSZiA, oraz przedstawiciele Państwowego Zakładu Higieny, Akademii Medycznej w Lublinie, administracji rządowej i samorządowej.

Uczestnicy warsztatów wysłuchali m.in. wykładu byłego ministra zdrowia dr. Krzysztofa Kuszewskiego, kierownika Zakładu Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia oraz Szpitalnictwa Państwowego Zakładu Higieny. Tematem jego wystąpienia były „Zadłużenia SPZOZ a publiczna sieć szpitali”. Bogdan Kawałko, prorektor ds. rozwoju Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, zaprezentował referat nt. „Edukacyjno-badawcza rola uczelni w kształtowaniu rozwoju i zarządzaniu służbą zdrowia w regionie”.

Uczelnia prowadząc dwa kierunki związane z oceną zdrowia posiada już dobrze rozbudowaną sieć partnerskiej współpracy w zakresie praktyki i badań z licznymi szpitalami, sanatoriami, domami pomocy społecznej, środkami rehabilitacyjnymi zarówno w Polsce, jak i za granicą. Zdrowie publiczne jest nowym kierunkiem studiów dla osób o szerokich zainteresowaniach medycznych i menedżerskich. Obecnie nie jest możliwe funkcjonowanie jakichkolwiek placówek bez korzystania ze zgromadzonych danych o sytuacji zdrowotnej określonej społeczności, ekonomiki, zarządzania ochroną zdrowia na poziomie lokalnym i regionalnym oraz prowadzenia dokumentacji w sytuacjach zagrożenia dla tej społeczności. Kierunek kształci specjalistów z zakresu ratownictwa medycznego, administracji medycznej oraz kosmetologii. Wszystkie te dziedziny, coraz bardziej rozpowszechnione w krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych, mają wspólne cele: promowanie zdrowego stylu życia oraz aktywności sportowej wśród ludzi młodych.

Fizjoterapia jest dziś jednym z najbardziej popularnych kierunków studiów. To oddaje rzeczywistą sytuację nie tylko w rodzimych warunkach, ale również poza granicami kraju. Fizjoterapeuta należy do grupy zawodów, które będą wkrótce, jak przewidują prognozy, jednym z najbardziej potrzebnych i dobrze opłacanych. „Starzejące się” społeczeństwa europejskie coraz bardziej potrzebują specjalistycznej opieki medycznej. Stąd też ważne jest dobre łączenie nauki z praktyką.
Na tle działań i funkcjonowania Szpitala im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu jego dyrektor Andrzej Mielcarek przedstawił „Ekonomizację działalności szpitala i dylematy w zarządzaniu”.

Uczestniczący w debacie prezes NFZ Jerzy Miller mówił o finansowaniu publicznej ochrony zdrowia w 2007 roku, planach wprowadzania elektronicznego Rejestru Usług Medycznych (RUM), budowaniu konkurencji między placówkami publicznej ochrony zdrowia, wycenach procedur medycznych stosowanych przez NFZ, cenach leków i polityce w tym zakresie w naszym kraju.

Red.

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.