ISSN 1505-6058

NR 30 MARZEC 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 

Europe Direct

WIEŚ O INTEGRACJI POLSKI Z UNIĄ ?

Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w grudniu 2005 roku na terenie gminy Hrubieszów i gminy Mircze ujawniły wiele interesujących informacji, ocen dotyczących bieżących procesów integracji Polski z Unią Europejską i obaw związanych z tym procesem.

Ankietyzacja przeprowadzona została przez Punkty Informacji Europejskiej funkcjonujące w Urzędzie Gminy w Hrubieszowie i Mirczu. Pytania przygotowali konsultanci CIE Europe Direct w Zamościu, którzy jednocześnie dokonali agregacji danych oraz analizy uzyskanych wyników. Ankieta zawierała tylko 2 pytania o następującej treści:

1. Czy Pani/Pana zdaniem integracja Polski z Unia Europejską jest korzystna dla:

a/ Polski
b/ rolnictwa w Polsce c/ gminy, w której mieszkam
d/ mojej rodziny /dla mnie/

2. Jakie są Pani/Pana obawy związane z dalszym funkcjonowaniem Polski w strukturach Unii Europejskiej?

Autorzy pytań uznali, że ankieta winna być: prosta i zrozumiała dla respondenta, krótka, nie wymagająca wysiłku przy jej wypełnianiu, anonimowa, czytelna i łatwa do wypełnienia oraz pozwalająca z jednej strony na dokonanie precyzyjnych ocen, z drugiej zaś na swobodne wypowiedzenie się przez respondenta.

Gminy Hrubieszów i Mircze położone są we wschodniej części regionu zamojskiego, przy granicy Polski z Ukrainą. Jest to teren monofunkcyjny, typowo rolniczy o bardzo dobrych warunkach glebowych, rozdrobnionym rolnictwie indywidualnym, wyludniający się, o ujemnym przyroście naturalnym i ujemnym saldzie migracji, niskim poziomie wykształcenia mieszkańców, położony w najbiedniejszym NUTS 3 i NUTS 2 Unii Europejskiej. Na obszarze tym, w 67 miejscowościach wiejskich zamieszkuje 18,8 tys. mieszkańców, z tego 10,9 tys. w gminie Hrubieszów i 7,9 tys. w gminie Mircze.

Akcję ankietową przeprowadzono w dniach 12-19 grudnia w dwojaki sposób: podczas zebrań sołeckich oraz poprzez rozprowadzenie części ankiet wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów w celu wypełnienia ich przez rodziców.

Łącznie rozpowszechniono 4000 tys. ankiet - po 2 tys. na terenie każdej z gmin. Ankiety wypełniło 531 osób /2,8% mieszkańców/; 288 na terenie gminy Mircze i 243 na terenie gminy Hrubieszów.

Tylko na pytanie 1a odpowiedzieli wszyscy ankietowani, na pytanie 1b odpowiedziało 94,7% respondentów, na pytanie 1c i 1d po 90,4% zaś na pytanie 2 tylko 78,7% badanych. Zmniejszająca się liczba respondentów odpowiadających na kolejne pytania może świadczyć z jednej strony o wzroście skali trudności kolejnych pytań /zwłaszcza pytania 2/, z drugiej zaś o braku zdania – opinii na określony temat.

Integrację Polski z Unią Europejską jako korzystną oceniło 2/3 badanych, pozostała 1/3 negatywnie. Odwrócone zostały natomiast proporcje w ocenie korzyści wynikających z integracji z UE dla rolnictwa w Polsce, które tylko 1/3 badanych oceniła jako pozytywne, zaś 2/3 jako negatywne. Nieco ponad połowa respondentów odpowiadających na pytanie dotyczące korzyści wynikających z integracji RP z UE dla gminy, w której mieszkają, oceniła je pozytywnie.

Najmniej korzystny wpływ, w ocenie respondentów, integracja Polski z Unią Europejską miała na ich sytuację rodzinną i osobistą. Zaledwie 34,2% badanych uznało go za pozytywny.
zególnienie

Tabela 1 Pytanie 1/a

Tabela 2 Pytanie 1/b

Tabela 3 Pytanie 1/c

Tabela 4 Pytanie 1/d

Warto zwrócić uwagę, że wraz z „oddalaniem się problemu” następował wzrost ocen pozytywnych. Najgorzej respondenci oceniali wpływ integracji na ich sytuację rodzinną i osobistą, nieznacznie lepiej na sytuację w rolnictwie /respondenci w ponad 90% są rolnikami/, znacznie lepiej /ponad 50%/ wpływ integracji na sytuację w gminie i najlepiej na sytuację w Polsce. Wydaje się, że problemy bardziej odległe, mniej znane i mniej bezpośrednio dotyczące respondentów były oceniane lepiej, korzystniej, przychylniej.

Na pytanie o obawy związane z dalszym funkcjonowaniem Polski w strukturach Unii Europejskiej odpowiedziało 78,7% respondentów. Udzielili oni łącznie 557 wskazań, tj. przeciętnie po 1,3 wskazania. Najliczniejsza grupa respondentów - 64,3% /21,4% wskazań/ w największym stopniu obawiała się pogorszenia sytuacji w rolnictwie, głównie wzrostu kosztów produkcji i spadku cen na produkty rolne.
Ponad 19,1% respondentów /14.4% wskazań/ obawiało się nierównego traktowania niektórych krajów - członków UE; m.in. nowych członków UE, krajów małych terytorialnie i ludnościowo, obawiała się dyktatu najbogatszych krajów UE.

Zmniejszenia funduszy UE na rozwój krajów słabiej rozwiniętych gospodarczo, w tym Polski, także funduszy dla rolnictwa, obawiało się 17,2% respondentów /12,9% wskazań/.

Nieco ponad 10,5% badanych /7,9% wskazań/ akcentowało możliwość wzrostu cen, głównie artykułów konsumpcyjnych, energii, gazu oraz opłat związanych z funkcjonowaniem gospodarstw domowych. Blisko 7,7% badanych /5,7% wskazań/ obawiało się ograniczeń w produkcji, zwłaszcza produkcji rolnej i przemysłu rolno–spożywczego. Tylko 3,8% respondentów wskazywało na możliwość ograniczeń w dostępie do rynków zbytu krajów UE.

Najliczniejszą grupę, bowiem aż 34,8% stanowiły wskazania tzw. inne. Często nie były one odpowiedzią na zadane pytanie, lecz uzewnętrznieniem stanów emocjonalnych ankietowanych. W grupie tej można odnaleźć uwagi typu: „będziemy parobkami Unii”, „czeka nas upadek polskiej wsi i większa bieda”, „ubogim nic się nie polepszy”. Inne równie liczne odpowiedzi w tej grupie miały charakter ocen bieżącej sytuacji w Polsce oraz UE, m.in.: „źle wynegocjowany układ akcesyjny”, „zbyt duża liczba urzędników i przepisów” itp. Pozostała część niewielkich liczebnie wskazań dotyczyła m.in. obaw: utraty tożsamości narodowej, nie otwierania rynków pracy przez bogatsze kraje UE, wzrostu przestępczości, narkomanii, upadku rodziny i innych.

Tabela 5. Jakie są Pani/Pana obawy związane
z dalszym funkcjonowaniem Polski w strukturach Unii Europejskiej ?

Tabela 6 c.d Jakie są Pani/Pana obawy związane
z dalszym funkcjonowaniem Polski w strukturach Unii Europejskiej ?

Przeprowadzone badania wykazały negatywny wpływ, w ocenie respondentów, integracji Polski z Unią Europejską na ich sytuację rodzinną i osobistą, a także na ich „warsztat pracy” i możliwości zarobkowania. Z drugiej strony zdecydowanie pozytywnie oceniano wpływ integracji na sytuację w Polsce, a także na kondycję i możliwości działania gmin. Przyczyną otwierania się nożyc w ocenach otoczenia respondenta oraz jego sytuacji osobistej mogą być problemy w adaptacji do nowych warunków zaistniałych po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Sygnały takie dały się zauważyć w odpowiedziach na pytanie 2 w pozycji „inne”, gdzie m.in. akcentowano trudności w pozyskiwaniu środków UE, brak informacji i dostępu do Internetu czy problemy z wypełnianiem różnego typu dokumentów. Potwierdzenie tej tezy wymagać będzie jednak przeprowadzenia szczegółowych badań na ten temat.

Władysław Molas
Zastępca dyrektora
Centrum Informacji Europejskiej
Europe Direct w Zamościu

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.