ISSN 1505-6058

NR 30 MARZEC 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 Ponad połowa studentów korzysta
z systemu stypendialnego uczelni.
fot. mb
System bezpłatnych miejsc

2 MLN NA STYPENDIA

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu jest jedyną uczelnią niepubliczną w regionie, która wprowadziła do swojego systemu stypendialnego miejsca bezpłatne dla studentów rozpoczynających studia w październiku 2006 r. Uczelnia planuje przyznać maksymalnie 300 stypendiów tego rodzaju.

Jeszcze dwa lata temu uczelnia przyznawała wyłącznie stypendia uczelniane, finansowane z budżetu szkoły. Obecnie studenci, niezależnie czy uczelni publicznej czy niepublicznej, otrzymują stypendia finansowane również z budżetu państwa. W ub. roku WSZiA wydała na stypendia ponad 2 mln zł.

- Student biedny, a osiągający bardzo dobre wyniki w nauce, zaangażowany w działalność uczelni, może uzyskać stypendium prawie czterokrotnie przewyższające najwyższe czesne w naszej szkole. Co piąty student ma stypendium za wyniki w nauce, co trzeci otrzymuje stypendium socjalne. Ponad połowa studentów korzysta z systemu stypendialnego uczelni - mówi Grzegorz Gęborys, przewodniczący Rady Samorządu Studentów. Studenci mają bardzo duży wpływ na podział funduszu stypendialnego. Trzech przedstawicieli na 5- osobowy skład pracuje w Komisji Stypendialnej. Studenci zatwierdzają regulamin stypendialny. Opiniują wnioski stypendialne i przyznają świadczenia wynikające z wydarzeń losowych (np. zapomogi).

- Moja uczelnia promuje studentów, którzy chcą się uczyć. Wielokrotnie w trakcie studiów otrzymywałem stypendia za wyniki w nauce, więc sam wydałem na kształcenie naprawdę niewielkie pieniądze. A już jako absolwent otrzymałem największe w skali uczelni tzw. stypendium wyrównawcze w kwocie 3150 zł - Gabriel Ćwik, absolwent kierunku informatyka i ekonometria.

SYSTEM BEZPŁATNYCH MIEJSC – SUPER NOWOŚĆ

Dla studentów pierwszego roku uczelnia zaplanowała do 300 stypendiów pokrywających 50 proc. i 100 proc. czesnego przez pierwszy semestr nauki. Jest to jedyny, unikalny w regionie system stypendialny, promujący absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy osiągnęli bardzo dobre i dobre wyniki w nauce. Na studia stacjonarne przewidziano pulę do 50 stypendiów 100-proc. oraz do 150 – 50-proc. Na studiach niestacjonarnych natomiast do 50 stypendiów pokrywających 50 proc. czesnego. W ofercie uczelni szczególnie preferowane są ekonomia oraz informatyka i ekonometria (studia stacjonarne), gdzie zaplanowano dodatkowo, w porównaniu z pozostałymi kierunkami, po 25 stypendiów 50-proc.

Kandydaci, którzy w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskają 20 punktów za świadectwo dojrzałości w przypadku starej matury i 250 punktów w przypadku nowej oraz złożą dokumenty w terminie do 12 sierpnia, mają szansę na rozpoczęcie studiów bezpłatnie. Osoby ubiegające się o stypendium będą, po zakończeniu naboru, pisały dwuetapowy test kompetencyjny z zakresu ustalonego przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

STYPENDIA ZAGRANICZNE

- Studia w Irlandii dodały mi odwagi i pewności siebie, wiary we własne możliwości. Przebywałam w towarzystwie studentów z całej Europy. Dzięki temu mogłam poznać ich kulturę i zwyczaje. W końcu mogę swobodnie rozmawiać w języku angielskim, nie tylko na zajęciach, ale i w życiu codziennym – opowiada Anna Zań, studentka ekonomii. Tak po powrocie z zagranicy twierdzą studenci Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu.

Przez ostatnie 3 lata na studia i praktyki zagraniczne wyjechało prawie 30 studentów. W tym roku uczelnia posiada kolejnych 9 miejsc na wyjazdy do uczelni partnerskich w ramach programu Socrates Erasmus (studia) i 13 finansowanych z kolejnego projektu UE - Leonardo da Vinci (praktyki zawodowe). Łączna kwota dofinansowania wyjazdów studenckich Socratesa przekracza 10 000 Euro. Studenci wyjechali już do uczelni partnerskich: Arteveldehogeschool, Europese Hogeschool Brussel, Katholieke Hogeschool Kempen, Katholieke Hogeschool Leuven, Katholieke Hogeschool Mechelen (Belgia), Athlone Institute of Technology (Irlandia) oraz Stadia Helsinki (Finlandia).

- Z pewnością zapis w CV o praktykach zagranicznych w Belgii był moim atutem przy szukaniu pracy – twierdzi Katarzyna Świtek, absolwentka ekonomii.

Wyższa szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu od lat współpracuje z Athlone Institute of Technology w Irlandii. Tam studenci uczą się przez dwa semestry i zdobywają dyplom tej irlandzkiej uczelni. Dzięki temu absolwent kończy studia licencjackie dwoma dyplomami – polskim i irlandzkim.

Małgorzata Bzówka

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.