ISSN 1505-6058

NR 30 MARZEC 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 

Stypendia zagraniczne

O ERASMUSIE PRAWIE WSZYSTKO

SOCRATES

Jest to program Unii Europejskiej obejmujący sferę edukacji. SOCRATES przyczynia się do budowania „Europy wiedzy”, przede wszystkim poprzez podnoszenie jakości i atrakcyjności nauczania na wszystkich poziomach, a także ułatwianie szeroko pojętej współpracy i wymiany w zakresie edukacji. Program SOCRATES został ustanowiony w 1995 roku, a w 1999 r. został przedłużony jako SOCRATES II na lata 2000/01 – 2006/07.

Bierze w nim obecnie udział 31 państw europejskich: - 25 państw rozszerzonej UE: Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy; - 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia; - 3 kraje kandydujące: Bułgaria, Rumunia, Turcja.

Program SOCRATES jest podzielony na osiem komponentów, nazywanych „akcjami”. Poszczególne akcje programu SOCRATES obejmują współpracę międzynarodową w zakresie: edukacji szkolnej – COMENIUS, szkolnictwa wyższego – ERASMUS, uczenia się przez całe życie – GRUNDTVIG, promocji nauczania języków obcych – LINGUA, zastosowania technologii informatyczno-komunikacyjnych w edukacji – MINERVA, wymiany informacji o systemach edukacji – EURYDICE, organizacji wizyt studyjnych dla kadry zarządzającej oświatą – ARION, uznawalności akademickiej – NARIC

ERASMUS

Obecny program ERASMUS, stanowiący część szerszego programu SOCRATES (stąd łączona nazwa SOCRATES-ERASMUS), jest zmodyfikowaną i rozszerzoną formą powołanego w 1987 roku wspólnotowego programu dla studentów. Nazwa programu nawiązuje do imienia Erazma z Rotterdamu. Celem programu SOCRATES-ERASMUS jest podnoszenie poziomu kształcenia i wzmacnianie jego europejskiego wymiaru w szkołach wyższych.

Uczelnie biorące udział w ERASMUSie mają możliwość:

 • prowadzić wymianę studentów – umożliwiać własnym studentom wyjazdy do partnerskich uczelni w krajach uczestniczących w Socratesie i przyjmować studentów z tych uczelni na okresy studiów od 3 miesięcy do 1 roku akademickiego

 • prowadzić wymianę nauczycieli akademickich – oferować własnej kadrze wyjazdy do partnerskich uczelni w krajach uczestniczących w programie i przyjmować nauczycieli akademickich z tych uczelni w celu prowadzenia przez nich zajęć dydaktycznych

 • wprowadzać system punktowy ECTS, ułatwiający zaliczenie okresu studiów odbytego w innej uczelni

 • opracowywać nowe programy nauczania przy współudziale partnerskich uczelni z krajów Europy w ramach projektów wielostronnych (typu Curriculum development – CD)

 • organizować kursy intensywne – cykl zajęć dydaktycznych, opracowanych i prowadzonych przez międzynarodową grupę nauczycieli akademickich dla międzynarodowej grupy studentów

 • brać udział w sieciach tematycznych ERASMUSa (szeroko zakrojonych projektach współpracy realizowanych z udziałem partnerów z wszystkich krajów uczestniczących w programie Erasmus).

ERASMUS w Polsce

W Polsce prawo uczestnictwa w programie Erasmus mają publiczne i  niepubliczne szkoły wyższe wpisane do rejestru Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Aktywny udział polskich uczelni w programie SOCRATES-Erasmus rozpoczął się w roku 1998/99, kiedy to 46 polskich szkół wyższych podpisało kontrakt uczelniany z Komisją Europejską i wysłało na studia w zagranicznych uczelniach partnerskich 1 426 studentów. Obecnie w programie uczestniczą 193 polskie szkoły wyższe. W roku akademickim 2003/04 w programie wzięło udział 6 278 studentów polskich uczelni, którym wypłacono stypendia w łącznej kwocie 5,37 mln Euro.

ERASMUS w WSZiA

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji uczestniczy w programie Erasmus od roku akademickiego 2002/03. Dotychczas z programu skorzystało 29 studentów, którym wypłacono łącznie 36 270 Euro. Ponadto wszyscy studenci Erasmusa są zwolnieni z czesnego w okresie pobytu w uczelni zagranicznej oraz zachowują prawa do wszelkich stypendiów uzyskanych przed wyjazdem.

Uczelnie partnerskie WSZiA

Pierwszym krokiem podczas organizacji wymiany studentów jest podpisanie umów dwustronnych pomiędzy uczelniami, chcącymi współpracować ze sobą w ramach programu Erasmus. WSZiA ma podpisane umowy w zakresie wymiany studentów z następującymi szkołami wyższymi za granicą: Europese Hogeschool Brussel, Belgia, Katholieke Hogeschool Limburg, Belgia, Katholieke Hogeschool Kempen Belgia, Arteveldehogeschool, Belgia, XIOS Hogeschool Limburg Hasselt, Belgia, Katholieke Hogeschool Leuven, Belgia, Katholieke Hogeschool Mechelen, Belgia, Helsinki Polytechnic Stadia Finlandia, Athlone Institute of Technology Irlandia.

Rok akademicki 2005/06:

 • Barbara Kolbus | Ekonomia | 4,5 miesiąca 
  | Katholieke Hogeschool Mechelen | Belgia |

 • Dominika Kubiszyn | Pedagogika | 3 miesiące 
  | Europese Hogeschool Brussel | Belgia |

 • Aneta Koza | Pedagogika| 3 miesiące 
  | Europese Hogeschool Brussel | Belgia |

 • Anna Zych | Administracja | 3 miesiące 
  | Katholieke Hogeschool Limburg | Belgia |

 • Ewelina Korga | Ekonomia | 3 miesiące 
  | Katholieke Hogeschool Limburg | Belgia |

 • Katarzyna Zieleniucha | Ekonomia | 3 miesiące 
  | Katholieke Hogeschool Limburg | Belgia |

 • Katarzyna Kulka | lnformatyka | 5 miesięcy 
  | KatholiekeHogeschool Leuven | Belgia |

 • Łukasz Fedczyszyn | Informatyka | 5 miesięcy 
  | Katholieke Hogeschool Leuven | Belgia |

 • Grzegorz Kostur | Informatyka | 5 miesięcy 
  | Katholieke Hogeschool Leuven | Belgia |  Rok akademicki 2004/05:

 • Anna Zań | Ekonomia | 9 miesięcy 
  | Athlone Instituteof Technology | Irlandia |

 • Kamil Senderek | Administracja | 3 miesiące 
  | Katholieke Hogeschool Mechelen | Belgia |

 • Izabela Nieleszczuk | Administracja | 3 miesiące 
  | Katholieke Hogeschool Mechelen | Belgia |

 • Weronika Borowiec | Pedagogika | 3 miesiące 
  | Arteveldehogeschool | Belgia |

 • Katarzyna Bukowska | Pedagogika | 3 miesiące 
  | Arteveldehogeschool | Belgia |

 • Agnieszka Koszuk | Pedagogika | 3 miesiące 
  | Arteveldehogeschool | Belgia |

 • Tomasz Proc | Informatyka | 3 miesiące 
  | Katholieke Hogeschool Leuven | Belgia |

 • Grzegorz Zieliński | Informatyka | 3 miesiące 
  | Katholieke Hogeschool Leuven | Belgia |

 • Wojciech Trusz | Ekonomia | 4,5 miesiąca 
  | Katholieke Hogeschool Kempen | Belgia |
  Rok akademicki 2003/04:

 • Marcin Błaszczak | Informatyka | 3 miesiące 
  | Katholieke Hogeschool Leuven | Belgia |

 • Sławomir Gradziuk | Informatyka | 3 miesiące 
  | Katholieke Hogeschool Leuven | Belgia |

 • Tomasz Kaszczuk | Informatyka | 3 miesiące 
  | Katholieke Hogeschool Leuven | Belgia |

 • Michał Kobel | Ekonomia | 4,5 miesiąca 
  | Katholieke Hogeschool Kempen | Belgia |

 • Paweł Piętal | Informatyka | 3 miesiące 
  | Katholieke Hogeschool Leuven | Belgia |

 • Jacek Tębikowski | Informatyka | 3 miesiące 
  | Katholieke Hogeschool Leuven | Belgia |

  Rok akademicki 2002/03:

 • Katarzyna Gnap | Ekonomia | 9 miesięcy 
  | Athlone Institute of Technology | Irlandia |

 • Kamil Szczepanik | Ekonomia | 9 miesięcy 
  | Athlone Institute of Technology | Irlandia |

 • Jolanta Kamińska | Informatyka | 3 miesiące 
  | Katholieke Hogeschool Leuven | Belgia |

 • Michał Kita | Informatyka | 3 miesiące 
  | Kathoiieke Hogeschool Leuven | Belgia |

 • Małgorzata Kukiełka | Administracja | 5 miesięcy 
  | Arteveldehogeschool | Belgia |


Wyjazdy studentów w br.

Rekrutacja studentów WSZiA chcących wziąć udział w programie Erasmus odbywa się dwa razy w roku. Pierwsza tura rekrutacji dotyczy studentów wyjeżdżających do uczelni, które rozpoczynają międzynarodowe programy studiów we wrześniu 2006 (Athlone Institute of Technology oraz Katholieke Hogeschool Mechelen) i odbywa się w czerwcu 2006. Druga tura dotyczy pozostałych uczelni, w których zajęcia rozpoczynają się w styczniu lub lutym 2007. Nabór na wyjazdy do tych uczelni odbywa się w październiku 2006. Więcej informacji nt. programu SOCRATES-Erasmus można uzyskać na stronach internetowych Narodowej Agencji Programu http://www.socrates.org.pl/erasmus lub u  uczelnianego koordynatora programu – Marcin Marzęta, Collegium Novum pok. 204, tel. 084 638 2605, e-mail: mmarzeta@wszia.edu.pl

Marcin Marzęta

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.