ISSN 1505-6058

NR 30 MARZEC 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 

Biblioteka

NOWY MODUŁ KATALOGU

Od 16 lutego osoby przeglądające zasoby Biblioteki WSZiA korzystają z nowej, WWW-bramkowej wersji katalogu bibliotecznego. Katalog jest dostępny pod adresem atena.wszia.edu.pl.

Moduł WWWOPAC umożliwia pracę z systemem w dowolnym czasie
i z dowolnego miejsca. Jedyne ograniczenia w dostępie do katalogu stanowią na dzisiaj brak podłączenia do Internetu i nieznajomość adresu internetowego. Obsługa nowej wersji modułu OPAC jest o wiele łatwiejsza. Zalogowanie się do systemu pozwala na wszechstronne przeglądanie zasobów biblioteki oraz umożliwia dostęp do wszystkich informacji dotyczących czytelnika, łącznie ze stanem jego konta i terminem zwrotu wypożyczonych książek.

Wszystkim osobom posiadającym kartę biblioteczną polecamy logowanie się do katalogu przy użyciu identyfikatora i hasła. O szczegółowych zasadach logowania pracownicy i studenci WSZiA zostali poinformowani pocztą elektroniczną. Przypominam również, iż OPAC można przeglądać logując się do systemu jako Anonim. Ogranicza to jednak ilość opcji wyszukiwawczych. Nie można między innymi przeglądać opcji Informacje o czytelniku.

Pragnę również zwrócić uwagę na zakładkę Pomoc, która moim zdaniem jest czytelna organizacyjnie i dobra merytorycznie. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z pracą w module WWWOPAC proszę z niej korzystać.

Na zakończenie tej krótkiej informacji pozwolę sobie na kilka uwag odnośnie zasad przeszukiwania zasobów bibliotecznych. OPAC umożliwia ograniczenie wyszukiwania wyłącznie do Wydawnictw zwartych lub Wydawnictw ciągłych. Przypominam, iż w typologii wydawniczej mianem Wydawnictw ciągłych określa się publikacje ukazujące się w częściach, w określonych lub nieokreślonych odstępach czasu, związane wspólnym tytułem, określonym charakterem i ramami ogólnymi. W zamierzeniach wydawniczych nie przewiduje się ich zakończenia. W naszej praktyce bibliotecznej oznacza to, że wybierając opcję Wydawnictwa ciągłe użytkownicy będą przeglądać głównie kolekcję czasopism oraz opisy katalogowe dla części (ok. 7.500) zawartych w nich artykułów. Wydawnictwa zwarte to z kolei jedno lub wielotomowe dzieła zamknięte, czyli wydawnictwa jednorazowe. Do tej grupy zaliczymy m.in. książki, broszury, pisma ulotne i akcydensy.

Proszę również pamiętać, że Język haseł przedmiotowych jest sformalizowanym językiem informacyjno-wyszukiwawczym, służącym do wyrażania treści znaczeniowej dokumentów i tworzenia kwerend. Do formułowania jednostek leksykalnych w tym języku używa się języka polskiego. Korzystając z tej opcji wyszukiwawczej trzeba jednak znać Słownik języka haseł przedmiotowych, czyli jego tematy i określniki wraz z odsyłaczami. Tematy mogą być jedno- lub wielowyrazowe. Tworzy się je głównie za pomocą rzeczownika w mianowniku liczby pojedynczej lub mnogiej. Stosuje się również, choć rzadziej, rzeczowniki w dopełniaczu, rzeczowniki uzupełnione przymiotnikami oraz rzeczowniki z liczebnikami. Oto kilka przykładowych tematów – Bakterie, Dochód narodowy, Rolnictwo, Zoologia, Taniec, Psychologia, Noe (postać bibl.)., Bitwa 1920 r. warszawska. Określniki charakteryzują bliżej temat, wskazując m.in. na punkt widzenia, z którego jest on rozpatrywany (historia, biologia, religia), lokalizują go w czasie i przestrzeni (Polska, Warszawa, od 1989 r.), określają jego formę piśmienniczą lub wydawniczą (encyklopedia, czasopisma). Przeglądając zbiory pod kątem treści, w razie jakichkolwiek wątpliwości, proszę o potwierdzanie formy haseł przedmiotowych z pracownikami biblioteki. Wszystkim użytkownikom biblioteki życzę przyjemnej i owocnej pracy z nową wersją katalogu.

Ewa Górska

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.