ISSN 1505-6058

NR 30 MARZEC 2006 R.

CENA 1 ZŁ

 

Biblioteka

20 TYSIĘCY WOLUMINÓW

Biblioteka Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu w ostatnim czasie wzbogaciła pokaźnie swe zbiory. W roku 2005 księgozbiór wzrósł o 1.841 woluminów, a w lutym bieżącego roku zasób przekroczył 20 tysięcy woluminów.

W liczbie tej ok. 7.600 woluminów stanowią tytuły, z których czytelnicy mogą korzystać prezencyjnie w czytelni. W bieżącej prenumeracie znajduje się obecnie 118 tytułów czasopism, w tym 18 tytułów w języku angielskim. W bazie biblioteki znajduje się ok. 8.000 artykułów dostępnych w postaci opisów bibliograficznych w systemie PROLIB.
Na zakupy księgozbioru w 2005 r. wydano 107 tysięcy zł. W 2005 r. biblioteka odnotowała 23.231 wypożyczeń. W semestrze zimowym 4-godzinne szkolenie biblioteczne odbyło 290 studentów pierwszych lat.
Do znaczących nabytków biblioteki w 2005 r. należy zaliczyć zakup Polskiego Słownika Biograficznego. Polski Słownik Biograficzny ukazuje się w Krakowie od 1935 r. Instytucją wydającą była Polska Akademia Umiejętności, ob. Polska Akademia Nauk. PSB obejmuje 174 zeszyty, w których na ponad 27 tys. stron zamieszczone są życiorysy ok. 25 tys. Polaków i obcokrajowców działających w Polsce, począwszy od Popiela i Piasta do osób zmarłych w roku 2000. Nasza biblioteka jako jedyna w Zamościu posiada komplet tego monumentalnego wydawnictwa.
W ostatnim czasie zasób biblioteczny znacząco wzbogacił się o tytuły z dziedziny nauk prawnych. Zakupione tytuły to najnowsze wydawnictwa z zakresu prawa polskiego i europejskiego. Biblioteka posiada najnowsze wydawnictwa statystyczne, które pozyskano - między innymi, drogą wymiany wydawnictw Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu z Centralną Biblioteką Statystyczną w Warszawie. Zakupiona została pokaźna liczba książek (ok. 500 tytułów) z dziedziny pedagogiki. Znaczną część tego zbioru stanowi kolekcja nabyta od prof. dr hab. Józefa Sowy.

Biblioteka na bieżąco realizuje zakupy książek w ramach projektu EQUAL, tytułów polecanych przez wykładowców i niezbędnych do pisania prac licencjackich dla studentów wszystkich kierunków. Studenci III roku mogą ponadto korzystać z biblioteki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w ramach zawartego porozumienia między uczelniami.
Od 16 lutego katalog książek PROLIB tekstowy zastąpiony został nową wersją OPACAWWW. Dzięki tej zmianie łatwiejszy jest dostęp czytelników do katalogu.

Danuta R. Kawałko
Dyrektor Biblioteki

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.