ISSN 1505-6058

NR 29 GRUDZIEŃ 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 

Seminarium europejskie

ZAMOŚĆ W WILNIE

Przedstawiciele Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji uczestniczyli w międzynarodowym seminarium nt. "EXCHANGING EXPERIENCES ON SOUND PROGRAMME PLANNING", zorganizowanym przez Komisję Europejską - Dyrektoriat Generalny ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych w  dniach 17 - 18 listopada 2005 r. w Wilnie. Projekt realizowany przez zamojską uczelnię został uznany za najlepszy polski przykład udanego zarządzania w ramach "Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 - 2006".

Celem seminarium było zaprezentowanie przedstawicielom Komisji Europejskiej oraz reprezentantom instytucji rządowych z 25 krajów Unii Europejskiej, odpowiedzialnych za wdrażanie programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, dotychczasowych doświadczeń, najlepszych przykładów oraz najbardziej skutecznych narzędzi, wykorzystywanych w procesie planowania przedsięwzięć finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Strona polska była reprezentowana przez przedstawicieli Instytucji Wdrażającej PIW EQUAL - BKKK Fundacja "Fundusz Współpracy" oraz przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji, która jest administratorem projektu "System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych".

- Podczas seminarium przedstawiciele uczelni prowadzili warsztaty, które prezentowały przykłady jak zarządzać unijnym projektem - powiedział dr Bogusław Klimczuk, kanclerz Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu.

Projekt, który realizuje uczelnia, zakłada przeprowadzenie badań pilotażowych w małych i średnich przedsiębiorstwach. Polegają one na dostosowaniu i wdrożeniu informatycznego systemu wczesnego ostrzegania przedsiębiorców o zagrożeniu upadłością firmy oraz wdrożenie systemów wspierania zdolności przystosowawczych przedsiębiorstw i pracowników do zmian strukturalnych w gospodarce, zwiększania zdolności konkurencyjnej jako zasadniczej metody przeciwdziałania utracie pracy przez pracowników małych i średnich przedsiębiorstw. Pozytywne doświadczenia z realizacji badań pilotażowych zostaną wykorzystane na szerszą skalę.

mb

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.