ISSN 1505-6058

NR 29 GRUDZIEŃ 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 

Stypendia w WSZiA

WIĘCEJ UPRAWNIONYCH

Rektor po uzyskaniu pozytywnej opinii Samorządu Studentów podjął decyzję o przyznaniu stypendiów z budżetu państwa na semestr zimowy roku akademickiego 2005/2006 (Zarządzenie Rektora WSZiA nr 20/2005 z dnia 10 listopada 2005 r.).

Struktura stypendiów zdeterminowana jest kwotą środków przyznanych na pomoc materialną dla studentów na rok 2005, jak również liczbą złożonych wniosków. Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 lutego 2005 r. na stypendia w roku kalendarzowym 2005 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji otrzymała 1 496,6 tys. zł. Pieniądze te miały wystarczyć na 10 miesięcy. Do końca września wydatkowano 68,6% przyznanej kwoty.

Na ostatnie 3 miesiące roku pozostało 477,3 tys. złotych. I właśnie ta kwota była przedmiotem decyzji Rektora. Jednocześnie z dniem 1 września weszła w życie nowa ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164 poz. 1365), która również wprowadziła pewne zmiany w dotychczasowym systemie przyznawania stypendiów.

Należy tutaj zwrócić uwagę przynajmniej na cztery nowe zmiany.

Po pierwsze od tego roku akademickiego stypendia za wyniki w nauce należą się studentom pierwszego roku Studiów Uzupełniających Magisterskich na podstawie średniej ocen za trzeci rok studiów licencjackich (art. 181 ust. 4). W naszej Uczelni prawo takie uzyskali studenci SUM, kierunku Fizjoterapia. Jest to liczna grupa 83 studentów (61,5% wszystkich studentów pierwszego roku SUM Fizjoterapii).

Po drugie - wprowadzono dodatkowe stypendium na wyżywienie dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (art. 182 ust. 3)

Po trzecie - w sposób istotny zmieniono sposób obliczenia dochodów
w gospodarstwach rolnych. W 2004 roku zgodnie z art. 5 ust. 8 ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U. z 2003r. Nr 228 poz. 2255) przyjmowano, że miesięczny dochód z 1 hektara przeliczeniowego wynosi 252 złote. Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 179 ust. 7) od semestru zimowego 2005/06 do ustalania wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego należy przyjmować kwotę podawaną co roku (na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym) w obwieszczeniu Prezesa GUS, co w 2005 roku daje 90,5 zł z 1 ha przeliczeniowego. Należy tutaj przypomnieć, że poprzednie rozwiązanie spotkało się z krytyką naszych studentów, czego wyrazem było skierowanie pisma do rzecznika Praw Obywatelskich. Zresztą poprzednie rozwiązanie było o tyle niezrozumiałe, że przy obliczaniu dochodów studenta przez banki przy zaciągnięciu kredytu studenckiego dochód z 1 ha przeliczeniowego przyjmowano na poziomie dwukrotnie niższym - korzystając właśnie z obwieszczenia Prezesa GUS. Zmianę należy uznać za właściwą, zwłaszcza w najbardziej "rolniczym regionem" w Polsce, jakim jest Zamojszczyzna, ale tym samym liczba uprawnionych do stypendiów socjalnych członków gospodarstw rolnych wzrosła znacznie.

Po czwarte - Ustawa wprowadziła zasadę, iż na stypendia za wyniki w nauce lub sporcie nie można przyznać więcej niż 50% środków uczelnianego funduszu stypendialnego.

Utrzymano zasadę, iż o stypendia socjalne mogą się ubiegać studenci, których dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 569 złotych, przyznając jednak Rektorowi w uzgodnieniu z Samorządem Studenckim prawo do określenia maksymalnej kwoty uprawniającej do otrzymania stypendium (art. 179 ust. 2). Kwota ta nie może być jednak niższa niż kwota określona w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej, tj. 316 złotych (art. 179 ust. 3)

W wyznaczonym terminie do 15 października studenci złożyli:

  • 1022 wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, w tym 1010 wniosków z dochodem poniżej 569 złotych na osobę, a więc uprawniającym do ubiegania się o stypendium,

  • 38 wniosków o stypendium specjalne, 

  • 7 wniosków o stypendium za wyniki w sporcie, 

  • 55 wniosków o stypendium mieszkaniowe.

Należy podkreślić, że przy o 360 większej liczbie studentów naszej uczelni w porównaniu z semestrem letnim 2004/2005 liczba osób uprawnionych do ubiegania się stypendium socjalne wzrosła o 207. Tym samym w semestrze zimowym 2005/2006 uprawnionych do ubiegania się o stypendia socjalne było 36,44% wszystkich studentów, podczas gdy w semestrze letnim 33,29%.

Z drugiej strony nasi studenci w roku akademickim 2004/2005 uzyskali znacznie lepsze wyniki w nauce niż rok wcześniej. O ile w roku akademickim 2003/2004 średnią co najmniej 4,00 uzyskało 279 studentów, to w roku akademickim 2004/05 529 studentów. Udział studentów ze średnią co najmniej 4,00 w ogólnej liczbie studentów uprawnionych do otrzymania stypendiów za wyniki w nauce (2 i 3 roku studiów licencjackich oraz 1 i 2 rok uzupełniających studiów magisterskich) wzrósł z 19,12% w roku akademickim 2003/04 do 28,36 % w roku akademickim 2004/2005.

Zwraca również uwagę bardzo duże zróżnicowanie wyników w nauce na poszczególnych kierunkach. O ile na Ochronie Dóbr Kultury 54,17% , na Fizjoterapii 42,74% uzyskało średnią co najmniej 4,00, to na Informatyce i Ekonometrii odsetek ten wynosi zaledwie 10,06%.

Jak łatwo zauważyć w semestrze zimowym 2005/2006 osób uprawnionych do ubiegania się o wszystkie formy stypendiów było znacznie więcej niż w semestrze letnim 2004/2005. A jednocześnie kwota środków na stypendia nie zmieniła się. To mogło oznaczać niestety tylko jedno. Stawki przyznanych świadczeń musiały ulec zmniejszeniu.

Niższe niż rok wcześniej są również stawki stypendium za wyniki w nauce. Łącznie stypendia za wyniki w nauce i sporcie stanowią 39,6% środków przyznanych na stypendia. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż 29 studentów osiągnęło w roku akademickim 2004/2005 średnią co najmniej 4,75 uzyskując najwyższe stypendium za wyniki w nauce - 405 złotych/m-c.

W dniu 9 grudnia Uczelnia złożyła do Ministra Edukacji i Nauki sprawozdanie z wykorzystania Funduszu Stypendialnego w 2005 roku, na podstawie którego zostanie przyznana dotacja na 2006 rok. Mam nadzieję, że nie będzie ona mniejsza (po cichu liczę na większą kwotę) niż w 2005 roku, bo tylko to zapewni utrzymanie przyjętych zarządzeniami Rektora z dnia 10 listopada i 8 grudnia 2005 r. stawek. Na ostatnim spotkaniu z samorządem poddałem do dyskusji kilka kwestii związanych z uczelnianym systemem stypendialnym. Duża część Uczelni przyznaje stypendia za wyniki w nauce od średniej 4,2 a nawet 4,4. Wtedy oczywiście jednostkowe stypendia są wyższe. 

A może warto przyznać każdemu wydziałowi fundusz stypendialny jako iloczyn liczby studentów na wydziale i średniej kwoty przeznaczonej na stypendia za wyniki w nauce na 1 studenta w Uczelni? Wtedy oczywiście stawki wydziałowe stypendiów byłyby różne. Ale czyż specyfika kształcenia na poszczególnych kierunkach nie jest różna?

Taką dyskusję będziemy nadal prowadzili z Samorządem ale chętnie posłuchamy zdania wszystkich studentów. Formuła Naszego Forum wydaje się odpowiednia do takiej debaty.

Mieczysław Kowerski

Tablica nr 1 
Liczba studentów uprawnionych do otrzymania stypendium
[1]

rodzaj stypendium

semestr letni
2004/2005

semestr zimowy
2005/2006

za wyniki w nauce

279

528

za wyniki w sporcie

0

6

socjalne

803

1010

na wyżywienie

 

1010*

mieszkaniowe

33

54

specjalne

29

37

RAZEM

1144

2645

Tablica 2. Struktura stypendiów według kierunku studiów (%)

kierunek studiów

stypendia za wyniki w nauce

stypendia socjalne

sem.letni 04/05

sem.zimowy 05/06

sem.letni 04/05

sem.zimowy 05/06

Administracja stacjonarna

24,07

27,94

37,89

44,95

Administracja niestacjonarna

14,43

20,43

26,12

32,35

Ekonomia stacjonarna

27,03

30,23

36,07

44,78

Ekonomia niestacjonarna

9,15

9,49

30,22

34,87

Fizjoterapia stacjonarna

36,13

38,25

44,49

28,93

Fizjoterapia niestacjonarna

33,63

licencjat 34,24
SUM
55,72

36,93

21,57

Informatyka i ekonometria stacjonarna

13,48

12,79

33,33

39,21

Informatyka i ekonometria niestacjonarna

2,82

7,32

19,57

36,30

Ochrona dóbr kultury

0,00

54,17

41,67

41,67

Pedagogika stacjonarna

33,33

38,79

34,11

43,09

Pedagogika niestacjonarna

27,52

23,87

45,40

45,87

Tablica 3. Porównanie stawek stypendiów

 

stawki stypendium

rodzaj stypendium

sem. letni 04/05

sem. zimowy 05/06

stypendium socjalne (razem za styp. na wyżywienie)

0-50.00
50.01-100.00

355
305

175

100.01-150.00
150.01-200.00

255
205

120

200.01-250.00
250.01-300.00

170
127.5

80

350.01-400.00
400.01-450.00

67.5

50
40

450.01-569.00

50

 

stypendium specjalne

lekki stopień niepełnosprawności

100

50

umiarkowany stopień niepełnosprawności

200

100

znaczny stopień niepełnosprawności

300

200

stypendium mieszkaniowe

100

50 lub 75

stypendium za wyniki w nauce

4.00-4.24

150

50

4.25-4.49

250

100

4.50-4.74

350

205

4.75-5.00

450

405

stypendium za wyniki w sporcie

 

100 lub 200


 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.