ISSN 1505-6058

NR 29 GRUDZIEŃ 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 JM Rektor Wyższej Szkoły 
Zarządzania i Administracji w Zamościu 
dr inż. Jan Andreasik
Rozmowa z JM Rektorem Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, dr. inż. Janem Andreasikiem.

STRATEGIA AKADEMII

- Zamość to miasto o bardzo starych i silnych tradycjach uniwersyteckich. W jaki sposób Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu nawiązuje do tych tradycji i jaki wnosi wkład w ich kultywowanie?

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji była pierwszą uczelnią niepaństwową, która powstała po likwidacji Akademii Zamojskiej. Siedziba uczelni, Collegium Maius, zlokalizowana jest podobnie jak dawna Akademia, przy ulicy Akademickiej w centrum miasta, w centrum życia społecznego i kulturalnego, na terenie jedynej w swoim rodzaju zamojskiej starówki, wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Już sam ten fakt wymusza działania, zbliżone w swoim wymiarze do działalności akademii. Przede wszystkim dbałości o jakość i poziom kształcenia.

- Państwa uczelnia należy do dość młodych, ale jest już uczelnią znaną i uznaną, co potwierdzają wyniki rankingów szkół wyższych, sporządzane przez opiniotwórcze czasopisma. Co w wynikach rankingów cieszy Państwa, a co mobilizuje?

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, jako jedyna uczelnia z województwa lubelskiego znalazła się w ubiegłorocznym rankingu "Rzeczpospolitej" w grupie uczelni niepaństwowych z uprawnieniami magisterskimi. O miejscu uczelni w rankingu zadecydowały trzy grupy wskaźników, określone mianem prestiżu, siły naukowej i warunków studiowania, które oferuje studentom. Najlepsze wskaźniki otrzymała uczelnia za kontakty ze środowiskiem i komputeryzację zasobów bibliotecznych. Dobrze oceniono również kadrę naukową i różnorodność kierunków oraz infrastrukturę i wyposażenie, czyli właściwie wszystko to, co budujemy od ponad 9 lat istnienia uczelni. Oczywiście samo miejsce mnie nie satysfakcjonuje. Traktuję to jako wyzwanie na kolejne lata budowania pozycji uczelni.

- Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu jako jedna z nielicznych uczelni wyższych w Polsce jest zarządzana według norm jakości ISO 9001: 2000. Co oznacza to w praktyce dla kadry naukowo - dydaktycznej i studentów?

W ramach ISO realizujemy zintegrowany system zarządzania uczelnią. Dla studentów oznacza to szybki i odpowiednio wczesny dostęp do wszystkich informacji dotyczących harmonogramów zajęć, treści programowych, licznych materiałów dydaktycznych (w sieci intranetowej), jak również wyników sesji i płatności. Dla nauczycieli akademickich to możliwość dostarczania studentom materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej, jak również szybki dostęp do jednostek administracyjnych uczelni, np. dziekanatu, kwestury czy toku studiów.

- Najważniejszym zadaniem każdej uczelni jest nauczanie. Na jakich kierunkach kształcą się studenci i jakie tytuły uzyskują po odbytych studiach?

Na pięciu kierunkach - administracji, ekonomii, informatyce i ekonometrii, pedagogice oraz ochronie dóbr kultury - absolwenci uzyskują tytuł licencjata. Na kierunku fizjoterapia nasza uczelnia prowadzi studia licencjackie i magisterskie.
W ofercie dydaktycznej znajduje się również kilkanaście kierunków studiów podyplomowych oraz kursów, kończących się zdobyciem międzynarodowych certyfikatów organizacji informatycznych i językowych typu Novell, Microsoft czy The European Language Certificates.

- W jaki sposób mogą kontynuować naukę absolwenci studiów licencjackich?

Przede wszystkich chcę podkreślić, że jak wynika z naszych badań, 80 proc. absolwentów studiów licencjakich kontynuuje naukę na studiach uzupełniających magisterskich. Nasi absolwenci studiują w całej Polsce, ale np. ekonomiści i administratywiści najczęściej wybierają uczelnie w Lublinie, informatycy kształcą się w Rzeszowie. Fizjoterapeuci albo zostają na studiach w Zamościu, w naszej uczelni, albo wyjeżdżają do Warszawy. Dbając o przyszłość absolwentów, uczelnia podpisała szereg porozumień, które umożliwiają zdobycie tytułu magistra. Marzeniem moim jest, aby uczelnia miała uprawnienia nadawania tego tytułu na wszystkich kierunkach, ale to na pewno wymaga jeszcze dużo pracy i czasu.

- A w jaki sposób umożliwiacie Państwo absolwentom odbycie atrakcyjnych praktyk zawodowych?

Nasi studenci mogą odbywać praktyki zawodowe w Polsce, ale i zagranicą. W ramach programu Leonardo da Vinci wyjeżdżają na staże zawodowe m.in. do Belgii i Niemiec. Ostatnia grupa studentów ekonomii oraz informatyki i ekonometrii np. pracowała w tak renomowanych firmach, jak Samosonite, Stokota czy Deutsche Telekom. Wyborem miejsca praktyk dla studenta zajmuje się w uczelni Biuro Karier i Certyfikacji, dba o to, aby było ono zgodne z kierunkiem kształcenia i dawało w przyszłości perspektywę dobrej pracy. Praktyki zawodowe w Polsce studenci odbywają w najlepszych firmach regionu. Ważnym miejscem praktyk zawodowych dla studentów fizjoterapii jest Centrum Praktyk w Kielnarowej (k/ Rzeszowa).

- Czy uczelnia stara się pomagać absolwentom w znalezieniu stanowisk pracy zgodnych ze zdobytym wykształceniem?

Wspomniane już Biuro Karier i Certyfikacji pomaga naszym absolwentom w zdobyciu pracy. Już w trakcie studiów studenci uczestniczą w dodatkowych warsztatach, szkoleniach, które przygotowują ich do walki na rynku pracy, umiejętności samoprezentacji, pisania aplikacji. Np. w październiku Biuro Karier było organizatorem kolejnej giełdy pracy pod hasłem "Zamojskie Dni Aktywności Zawodowej", gdzie oprócz wiedzy na temat rynku pracy, pojawiły się konkretne oferty zatrudnienia. Sama uczelnia jest potencjalnym pracodawcą dla najlepszych absolwentów. Nie ma w tej chwili ani jednego działu w szkole, który nie zatrudniałby naszego absolwenta.

- Fundamentem działania wyższych uczelni jest praca naukowa. Na jakich badaniach naukowych koncentruje się Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu i jej pracownicy naukowi?

Badania naukowe prowadzone są przez pracowników naukowo-dydaktycznych pięciu katedr na dwóch wydziałach. W Katedrze Fizjoterapii prace koncentrują się w zakresie: rehabilitacji w miażdżycy tętnic kończyn dolnych, rehabilitacji szpitalnej u chorych po udarze mózgu, rehabilitacji pacjentów z zespołem metabolicznym oraz wykorzystaniu telemedycyny w rehabilitacji pacjentów w rejonach wiejskich.

Pracownicy Katedry Nauk Ekonomicznych prowadzą analizę porównawczą regionów przygranicznych Polski i Ukrainy w zakresie potencjału gospodarczego i innowacyjnego. Badają perspektywy przygranicznej współpracy polsko-ukraińskiej w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz dokonują analizy i prognozowania koniunktury gospodarczej regionu lubelskiego.

W Katedrze Informatyki i Inżynierii Wiedzy prace naukowe dotyczą klasyfikacji obiektów metodami sztucznej inteligencji - sztucznych sieci neuronowych, metod uczenia maszynowego, tj. drzew klasyfikacyjnych, sieci przekonań i metod drążenia danych, prognozowania stanu upadłości przedsiębiorstw z zastosowaniem systemów wielokryterialnego podejmowania decyzji oaz prognozowania za pomocą metod statystycznych.

W Katedrze Nauk Prawnych badania dotyczą praw człowieka w demokratycznym państwie prawnym, prawa materialnego w Unii Europejskiej, prawa administracyjnego (kontekst historyczny i współczesny prawa polskiego) oraz stosowania polskiego prawa publicznego,

W Katedrze Pedagogiki pracownicy naukowi zajmują się problematyką profilaktyki społecznej i resocjalizacji.

- Jakimi znaczącymi osiągnięciami naukowymi może poszczycić się Państwa uczelnia?

Istotnymi osiągnięciami uczelni w zakresie badań naukowych są wyniki realizacji projektów międzynarodowych i projektów badawczych Unii Europejskiej. Uczelnia zrealizowała kilka grantów, m. in.:- PHARE 2002 "Pogranicze Polsko-Ukraińskie" - gospodarka i infrastruktura przygranicznych regionów objętych klasyfikacją NUTS-2, NUTS-3, NUTS-4. Przeprowadzono badania na podstawie danych statystycznych z Wojewódzkich Urzędów Statystycznych Lublina, Lwowa, Łucka, Rzeszowa i Użhorodu.

Kolejnym projektem jest INTERREG III B "Środkowoeuropejski cluster energii odnawialnych". Były to badania dotyczące konstrukcji regionalnej strategii wykorzystania energii odnawialnych. W ramach projektu Inicjatywa Wspólnotowa EQUEL : "System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych" powstaje regionalny system prognozowania stanu upadłości przedsiębiorstw sektora MŚP (Małych i Średnich Przedsiębiorstw). Przez naszych specjalistów tworzone są modele prognostyczne z wykorzystaniem metod statystycznych, sztucznej inteligencji, teorii podejmowania decyzji.

Uczelnia wyniki projektów badawczych przedstawia w wydawnictwach : "Zamojskie Studia i Materiały" wydawanych w pięciu seriach odpowiadających kierunkom studiów oraz w czasopiśmie "Barometr Regionalny". Uczelnia w krótkim okresie, 8 lat, wydała blisko 150 tytułów (monografii, skryptów, zeszytów naukowych i materiałów konferencyjnych).

- Z jakimi uczelniami zagranicznymi współpracuje Państwa uczelnia i w jakim zakresie? Które ze wspólnych przedsięwzięć i programów zasługują na szczególną uwagę?

Generalnie zakres współpracy zagranicznej dotyczy dwóch obszarów: wymiany studentów i kadry dydaktycznej oraz realizowania wspólnych projektów i przedsięwzięć. Dotyczy to zarówno partnerów z Unii Europejskiej, jak i zza wschodniej granicy. Ważną pozycję w naszej współpracy polsko - ukraińskiej odgrywa tematyka transgraniczna. Z racji położenia miasta, uczelni, organizujemy konferencje, seminaria i wydajemy publikacje. Definiują one zagrożenia, ale i szanse wynikające z położenia naszego regionu. Wśród wieloletnich partnerów w tej dziedzinie mogę wymienić dwa uniwersytety: im. Iwana Franko we Lwowie i Wołyński im. Łesi Ukrainki w Łucku.

Katholieke Hogeschool Kempen, Arteveldehogeschool, XIOS Hogeschool Limburg Hasselt, Katholieke Hogeschool Leuven, Katholieke Hogeschool Mechelen oraz Athlone Institute of Technology to z kolei nasi stali partnerzy z Belgii i Irlandii, do których nasi studenci wyjeżdżają na stypendia w ramach programu Socrates Erasmus. Jest to bardzo atrakcyjne dla studentów, bo np. ci, którzy studiują w Athlone kończą studia dwoma dyplomami: polskim i irlandzkim. Od lat współpracujemy z Wyższą Szkołą Zawodową w Schwabisch Hall, gdzie wysyłamy na studia swoich informatyków. Nadburmistrz tego miasta funduje naszym studentom jednosemestralne stypendium naukowe. Ale nie tylko my czerpiemy profity ze współpracy zagranicznej, do nas również przyjeżdżają stypendyści, przede wszystkim z uczelni belgijskich a wykładowcy zagraniczni prowadzą zajęcia dla naszych studentów. Ostatnim tego przykładem jest chociażby profesor Matthias Pechstein z Uniwersytetu Viadrina, który prowadzi zajęcia z prawa europejskiego dla naszych studentów administracji.

- Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji jest zaangażowana w życie społeczne, gospodarcze i kulturalne Zamościa, całego regionu i nie tylko. Jakie działania podejmujecie Państwo w tych dziedzinach i jakie są ich rezultaty?

W strategii działalności uczelni, od początku jej istnienia, bardzo ważną rolę odgrywa działalność na rzecz regionu i miasta. Jesteśmy organizatorem i współorganizatorem wielu wydarzeń kulturalnych. Do najbardziej znanych można zaliczyć m.in. Zamojskie Dni Filmu Religijnego SACROFILM, którym od lat patronuje reżyser Krzysztof Zanussi. Sacrofilm otrzymał nominację do prestiżowej nagrody TOTUS. Podczas wakacji gościmy u siebie przedstawicieli świata artystycznego z dziedziny performance na Międzynarodowym Festiwalu Sztuk Intuitywnych FORTALICJE. Do największych plenerowych imprez kulturalnych w mieście należy Wiosna Studencka, cyklicznie od 8 lat organizowana przez Samorząd Studencki i Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów naszej uczelni. Uczelnia organizuje wykłady otwarte, czyli spotkania ze znanymi autorytetami w dziedzinach gospodarki i polityki. Biblioteka uczelni prowadzi Galerię Akademicką, która organizuje wystawy ściśle związane np. z historią czy sztuką regionalną. Promujemy region przez pryzmat osiągnięć, wydawałoby się z pozoru, zwykłych ludzi.
Uczelnia podczas uroczystości inauguracji obchodów "Roku Zamościa" w grudniu 2004 r., otrzymała statuetkę w podzięce za działalność kulturalną na rzecz miasta.

- Jakie są plany rozwoju Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu i jakie w związku z tym zadania stają przed Panem, jako Rektorem?

Najbliższe plany rozwojowe uczelni związane są z rozbudową bazy laboratoryjnej Wydziału Fizjoterapii i Pedagogiki. Planowana jest budowa Uczelnianego Centrum Rehabilitacji. W tej chwili realizowany jest plan rozwoju Centrum Praktyk w kampusie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (Kielnarowa).

W najbliższym czasie modernizowana będzie uczelniana sieć komputerowa, w celu podłączenia do sieci światłowodowej PIONIER. Stale rozbudowywane są uczelniane portale obsługi i archiwizowania projektów i prac dyplomowych, platformy Distance Learning. Doskonalone będą systemy obsługi administracyjnej uczelni, tj. system klasy ERP oraz ISO 9001: 2000. Planowane jest utworzenie w oparciu o nową ustawę "Prawo o Szkolnictwie Wyższym" Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, celem rozwoju technik rehabilitacyjnych oraz telemedycyny. Zdobyliśmy uprawnienia na uruchomienie nowego kierunku o nazwie zdrowie publiczne, co rozszerzy ofertę studiów licencjackich. Ponadto studentom proponujemy podjęcie studiów równoległych, w dwóch innych uczelniach działających wraz z nami w Konsorcjim Edukacyjnym: w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie.

Akademia Zamojska posiadała prawo do nadawania stopnia naukowego doktora. W okresie 1594 - 1784 nadała 247 stopni doktora. Celem strategicznym naszej uczelni jest, w nawiązaniu do osiągnięć akademii, uzyskanie w najbliższych latach uprawnień do nadawania stopni naukowych.

- Dziękuję za rozmowę.

Piotr Bielak

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.