ISSN 1505-6058

NR 29 GRUDZIEŃ 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 

Jubileusz profesora Władysława Ćwika

PÓŁ WIEKU

W czerwcu 2004 r. minęła siedemdziesiąta piąta rocznica urodzin Dostojnego Jubilata, a w bieżącym roku obchodzi On pięćdziesięciolecie pracy naukowej. Nader piękny to okres w życiu tego wybitnego Uczonego i Wychowawcy młodzieży akademickiej, w pełni zasługujący na pochwałę i wyróżnienie. Dobrze się stało, że wyrazy wdzięczności i uznania otrzymuje On w środowisku akademickim Zamościa, z którego się wywodzi i darzy go szczególną sympatią.

Profesor Władysław Ćwik urodził się 27 czerwca 1929 r. w Zamościu w rodzinie nauczycielskiej. Szkołę średnią, słynne Gimnazjum i Liceum im. Jana Zamoyskiego w Zamościu, ukończył jako prymus. Studia prawnicze I stopnia odbył w lubelskim Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, magisterskie w Uniwersytecie Warszawskim, stopień naukowy doktora /1961 r./ i dra hab. /1968 r./ uzyskał w UMCS. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1977 r., a etat prof. zwyczajnego w 1993 r.

W UMCS przeszedł wszystkie szczeble błyskotliwej kariery naukowej i organizacyjnej, od asystenta /1957 r./ w Katedrze Historii Państwowej i Prawa Polskiego Wydziału Prawa Administracyjnego do profesora zwyczajnego. W latach 1972-1978 był prodziekanem tegoż Wydziału i równolegle kierował Zakładem Historii Państwa i Prawa /1974-1978/. W okresie tym zdobył głęboką wiedzę w swojej dyscyplinie naukowej, umiejętności na polu dydaktyki akademickiej oraz doświadczenie organizacyjne.

W niejako nowy etap swej ofiarnej pracy wkroczył jako prorektor ds. rzeszowskiej Filii UMCS, którą kierował z bardzo dobrymi rezultatami w latach 1978-1981. Tam następnie sprawował funkcję prodziekana Wydziału Prawa i Administracji /1982-1987/ oraz kierownika Zakładu Historii Państwa i Prawa. Jego niewątpliwym osiągnięciem w tym czasie było uporządkowanie spraw dydaktycznych i administracyjnych rzeszowskiej filii oraz jej umocnienie kadrowe. Nadto jako przewodniczący Wydziału Nauk Humanistycznych Rzeszowskiego Towarzystwa Naukowego walnie przyczynił się do zdynamizowania lokalnego środowiska uczelni wyższych, co przygotowało grunt dla późniejszego powołania Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Szanowny Jubilat posiada rozległe i wartościowe zainteresowania naukowe, które znajdują wyraz Jego bogatej i wartościowej twórczości. Dotyczy ona przede wszystkim: historii prawa sądowego /cywilnego i karnego/, przeszłości ustroju Polski /administracji miejskiej, pozycji prawnej mieszkańców miast XVIII-XIX wieku/, dziejów podziałów administracyjno-terytorialnych, historii Polonii w krajach języka niemieckiego XVII-XX wieku. Dorobek naukowy Profesora przekracza 120 pozycji i był przedmiotem wysokiej oceny specjalistów.

Uprawia niemal wszystkie rodzaje twórczości naukowej, od studiów monograficznych poprzez artykuły, szkice, polemiki, recenzje do opracowań popularnonaukowych. Cechą zaś specyficzną Jego twórczości jest autentyczna naukowość i niesłychana komunikatywność. Poza tym posługuje się perfekcyjnie warsztatem naukowym. Na temat Jego osiągnięć naukowych wypowiadali się nader pozytywnie wybitni znawcy przedmiotu; profesorowie: prof. J. Bardach, prof. B. Leśnodorski, prof. J. Mazurkiewicz, prof. W. Sobociński. Prof. Władysław Ćwik jest znany i ceniony w krajowych oraz zagranicznych akademickich środowiskach prawniczych, bierze czynny udział w ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach naukowych. Wielokrotnie występował w charakterze recenzenta w przewodach doktorskich i habilitacyjnych, opiniował także wnioski awansowe na tytuły naukowe profesora.

Godne szczególnego podkreślenia są osiągnięcia Władysława Ćwika na niwie dydaktyki akademickiej i kształcenia młodej kadry naukowej. Jest znakomitym wykładowcą i przyjacielem młodzieży akademickiej. Wykształcił ponad 2 tysiące magistrów i licencjatów nauk prawnych, 4 doktorów. Był opiekunem przewodów habilitacyjnych w Zakładzie.

Dostojny Jubilat po owocnych okresach pracy w Lublinie i Rzeszowie niejako trzeci etap rozpoczął w zamojskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w 1998 r. Przybył z imponującym dorobkiem naukowo-badawczym oraz doświadczeniem dydaktycznym i organizacyjnym. W sposób znaczący wzbogacił szczupły wówczas zespół samodzielnych pracowników naukowych. Poza zajęciami dydaktycznymi podjął funkcję redaktora naczelnego "Zamojskich Studiów i Materiałów", organu naukowego Uczelni. Pod Jego energiczną i kompetentną redakcją ukazało się 9 zeszytów za lata 1999-2002. Nowy periodyk został dobrze przyjęty przez krajowe środowisko uczelniane i recenzentów. Profesor Ćwik ma również duży udział w początkowym okresie działalności wydawniczej WSZiA. Jako przewodniczący uczelnianej Komisji Wydawniczej, przyczynił się do racjonalnej polityki edytorskiej. Powstały wówczas pierwsze monografie naukowe, podręczniki i skrypty, publikacje okolicznościowe.

Wiele czasu i wysiłku poświęca Profesor dydaktyce uniwersyteckiej i kontaktom ze słuchaczami. Szczególną popularnością cieszy się Jego podręcznik Historia administracji, który doczekał się w WSZiA już 3 wydań. Godzi się nadmienić, iż stał się on prawie lekturą obowiązkową, nie tylko w zamojskim środowisku akademickim, ale także na studiach prawno-administracyjnych Lublina, Rzeszowa i Przemyśla. Profesor Ćwik na swoich seminariach wprowadził atrakcyjną i ważną dla studentów problematykę regionalną, nawiązując w ten sposób do prowadzonych rozległych badań własnych nad Zamojszyzną.

Ofiarna praca Jubilata, Jego imponujący dorobek naukowy i dydaktyczno-wychowawczy zostały wysoko ocenione przez władze państwowe i resortowe. Otrzymał Złoty Krzyż Zasługi /1973/ oraz krzyże Kawalerski /1978/ i Oficerski OOP /1989/. Był także odznaczony honorowym tytułem Zasłużony Nauczyciel PRL /1980/. Uzyskał nadto 4 nagrody ministra /1969, 1977, 1978, 1981/.

Na koniec warto nadmienić, że wspaniałymi i ujmującymi cechami charakteru Profesora są: niezwykła otwartość, pogoda ducha i nadzwyczajne poczucie humoru. Zjednuje Mu to wielu przyjaciół i zwolenników oraz przekłada się na jeszcze jedną dziedzinę Jego twórczości - literackiej i satyrycznej. Posiada tego sporo na koncie. W latach 1960-1963 był kierownikiem literackim kabaretu "Czart" w Lublinie. Wśród licznych utworów satyrycznych wyróżnia się bogaty tom Mój ucieszny UMCS wydany w 1994 r. Do dnia dzisiejszego swoimi satyrycznymi utworami okolicznościowymi oraz frapującymi i celnymi Szopkami Noworocznymi ubarwia uczelniane imprezy naukowe i kulturalne.

Ryszard Orłowski

Od redakcji: 20 grudnia uczelnia uroczyście będzie obchodziła 50-lecie pracy naukowo - dydaktycznej profesora Władysława Ćwika. Relacja i fotoreportaż z tego wydarzenia zostanie opublikowany w marcowym numerze „Naszego Forum”.

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.