ISSN 1505-6058

NR 29 GRUDZIEŃ 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 Była to pierwsza inauguracja bez 
ś.p. Kanclerza Janusza Różyckiego
Ze sprawozdania Rektora

PIĄTA W KRAJU

Rok akademicki 2004/2005 w Wyższej Szkole Zarządzania .i Administracji był kolejnym, ósmym rokiem wytężonej, codziennej pracy studentów, kadry dydaktyczno-naukowej i administracji. Był to również bardzo ważny rok w kształtowaniu i umacnianiu pozycji naszej uczelni nie tylko jako instytucji kształcącej licencjatów i magistrów, ale także placówki naukowo-badawczej, wykonującej liczne usługi na rzecz miasta i regionu.

W roku akademickim 2004/2005 wypromowaliśmy 527 absolwentów studiów licencjackich i 354 studiów podyplomowych. Zorganizowaliśmy, pomimo uzyskania zezwolenia dopiero 1.10.2004 roku, grupę wykładową na studiach uzupełniających magisterskich na kierunku fizjoterapia, a tym samym rozpoczęliśmy kształcenie magistrów w naszej uczelni. Znacznie rozszerzyliśmy wymianę studentów i pracowników w ramach programów międzynarodowych. Nasi studenci zanotowali szereg sukcesów naukowych i sportowych. Uzyskaliśmy pozytywną ocenę audytu recertyfikacyjnego ISO 9001:2000, co daje nam prawo posługiwania się tym najwyższym znakiem jakości w zakresie świadczonych usług przez kolejne 3 lata. Uczelnia została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia jako agencji pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Uzyskaliśmy akredytację na prowadzenie Centrum Informacji Europejskiej Europe Direct oraz Krajowego Systemu Usług. Wspólnie z partnerami z Unii Europejskiej i Ukrainy realizowaliśmy kilka dużych projektów badawczo-wdrożeniowych finansowanych ze środków europejskich. Zostaliśmy wyróżnieni przez Prezydenta Miasta za działalność kulturalną na rzecz miasta Zamościa w 2004 roku.

Osiągnięte w roku akademickim 2004/2005 wyniki znalazły odzwierciedlenie w licznych rankingach szkół wyższych, w których zawsze jesteśmy klasyfikowani jako najlepsza szkoła niepubliczna województwa lubelskiego.

W roku akademickim 2004/2005 na 6 kierunkach studiów licencjackich, magisterskich i na studiach podyplomowych kształciliśmy łącznie 3100 studentów. Dotychczas wypromowaliśmy na czterech kierunkach 5800 absolwentów.

Na pierwszy rok studiów przyjęliśmy 1055 studentów, a więc podobnie jak rok wcześniej. Niemal jedna trzecia przyjętych to studenci studiów dziennych.

W zakresie rekrutacji zauważalne są zmiany strukturalne. Mniejszemu zainteresowaniu informatyką i ekonometrią oraz ekonomią towarzyszy większy nabór na fizjoterapię, a zwłaszcza wzrost zainteresowania studiami magisterskimi, gdzie rekrutacja była w porównaniu do roku 2004 o 60 proc. wyższa.

Oznacza to, że na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych
w roku akademickim 2005/2006 studiować będzie podobna liczba studentów jak w poprzednim roku - 3100 osób. Wzrosła liczba i udział studentów studiów dziennych jednolitych i uzupełniających studiów magisterskich. Zmniejszyły się liczba i udział studentów zaocznych studiów licencjackich.

W ostatnim roku akademickim zanotowaliśmy duże zmiany w zakresie zatrudnianej kadry naukowo-technicznej. Odszedł od nas nieodżałowany prof. dr hab. Andrzej Skwarcz.

Kolejne trzy rozwiązane umowy o pracę miały inne przyczyny. Kierownik Katedry Informatyki i Inżynierii Wiedzy - twórca zamojskiej informatyki prof. dr hab. Wiesław Andrzej Kamiński został wybrany na stanowisko rektora Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Kierownik Katedry Bankowości i Finansów prof. dr hab. Jerzy Węcławski został prorektorem tegoż uniwersytetu, natomiast prof. dr hab. Tadeusz Gałkowski został prorektorem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym nie pozwala na łączenie tych stanowisk z pracą w innych uczelniach. Panom profesorom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za pracę w naszej uczelni. Liczymy na dalszą, mniej sformalizowaną współpracę z  naszą szkołą.

W roku akademickim 2005/2006 pracę w naszej uczelni rozpoczęli .specjaliści administracji: prof. dr hab. Roman Tokarczyk, prof. dr hab. Mattias Pechsteindr hab. Teresa Liszcz, specjalista wychowania fizycznego i rehabilitacji ruchowej - prof. dr hab. Anatolij Cioś, pedagog prof. dr hab. Petro Husak. Serdecznie witamy Panią Profesor i Panów Profesorów w naszym gronie i mamy nadzieję na długą współpracę. Po powyższych zmianach, w roku akademickim 2005/2006 proces dydaktyczny prowadzić będzie: 24 profesorów, 21 doktorów habilitowanych, 51 doktorów oraz 115 magistrów lub nauczycieli z równorzędnym stopniem. Łącznie jest to 211 osób - o 20 więcej niż w poprzednim roku akademickim.

Wysoka jakość procesu dydaktycznego sprawia, że nasi studenci osiągają bardzo dobre wyniki w nauce i sukcesy w krajowych i międzynarodowych konkursach oraz seminariach studencki. Studenci, którzy w czasie całych studiów uzyskali średnią z zaliczeń i egzaminów powyżej 4,5 otrzymają dzisiaj dyplomy z wyróżnieniem, tzw. błękitne dyplomy. Studenci, którzy napisali najlepsze prace dyplomowe z rąk przewodniczącego Społecznej Rady Senatu, prezydenta miasta Zamość otrzymają "berełka rektorskie".

Dorobek badawczy naszych studentów prezentowany jest podczas corocznie organizowanych sesji studenckich kół naukowych. Podczas V Międzyuczelnianej Sesji Kół Naukowych wygłoszono 22 referaty.
Nasi studenci brali również udział w konferencjach i seminariach zorganizowanych przez Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie, Akademię Pedagogiczną w Krakowie, Uniwersytet Łódzki, Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku, Polskie Towarzystwo Rehabilitacyjne oraz Studenckie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej.

Studenckie Koło Naukowe Młodych Pedagogów zorganizowało w październiku ubiegłego roku Ogólnopolską Konferencję pt. „Młodzież I dekady XXI wieku...Układ puzzli czy domina?".

Najlepsze prace studenckie znalazły się w czwartym zeszycie studenckich prac naukowych, który właśnie wydaliśmy.

Wysiłek naszych studentów jest zauważany nie tylko w uczelni, ale również na zewnątrz. Wyrazem tego są stypendia i wyróżnienia, które otrzymują studenci.

Za bardzo dobre wyniki w nauce oraz znaczące osiągnięcia naukowe Minister Edukacji Narodowej przyznał roczne stypendia czwórce studentów: trzem studentkom pedagogiki - Agnieszce Pakule, Monice Pałczyńskiej oraz Elżbiecie Sarzyńskiej i studentowi informatyki i ekonometrii - Grzegorzowi Zielińskiemu. O sukcesie tych studentów niech świadczy fakt, że na prawie 2 mln studiujących w Polsce, minister przyznał 820 takich stypendiów. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji znalazła się ze względu na liczbę przyznanych przez ministra stypendiów na 36. miejscu w Polsce, przy czym wśród uczelni niepublicznych znaleźliśmy się na 5. miejscu w kraju. Tutaj warto poinformować, że na pierwszym miejscu wśród uczelni niepublicznych znalazł się nasz konsorcyjny partner, uczelnia z której wielokrotnie korzystaliśmy know-how - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Serdecznie gratulujemy Rektorowi Tadeuszowi Pomiankowi.

Studenci WSZiA uzyskują również stypendia Fundacji Edukacji Przedsiębiorczości prof. Jerzego Dietla. Stypendia są przyznawane dla studentów II i III roku studiów kierunków ekonomia oraz informatyka i ekonometria. Wysokość stypendium wynosi 30 lub 50% wartości czesnego. Po raz pierwszy stypendia motywacyjne FEP przyznała naszym studentom w semestrze letnim roku akademickiego 1998/1999. Dotychczas otrzymało je 64 studentów. W roku akademickim 2004/2005 stypendia te przyznano 18 studentom. Na semestr zimowy
2005/2006 Fundacja przyznała kolejnych 11 stypendiów.

Pragnę również poinformować, iż studentka kierunku fizjoterapia Marta Szykuła za pracę "Rehabilitacja pacjentów po urazie wielonarządowym" otrzymała wyróżnienie podczas XI Sympozjum Naukowego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, które odbyło się we wrześniu w Kazimierzu Dolnym.

Wyniki te nie byłyby możliwie bez zaangażowania wszystkich naszych pracowników naukowo-dydaktycznych. Chciałbym tutaj wymienić opiekunki Studenckiego Koła Naukowego Młodych Pedagogów: dr Beatę Nowak oraz Katarzynę Michalak-Ziomek, a także opiekuna Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii dr. Krzysztofa Mataczyńskiego, jak również dr. hab. Wiesława Siwka - połowa wypromowanych przez Profesora prac licencjackich została wyróżniona przez Komisje Egzaminacyjne.

To są te najbardziej spektakularne sukcesy naszych studentów. Ale bardzo dobrych studentów mamy o wiele więcej. W roku akademickim 2004/2005 państwowe stypendia za wyniki w nauce pobierało 280 studentów. Dodatkowo uczelnia z własnych środków przyznała 50 stypendiów, w tym 13 tzw. stypendiów na dzień dobry, w formie zwolnienia z czesnego w pierwszym semestrze dla podejmujących studia absolwentów szkół średnich o najlepszych świadectwach.

Na bieżący rok akademicki przyznaliśmy 15 stypendiów, a studenci, którzy je otrzymali wzięli udział w uroczystej immatrykulacji. Łącznie za wyniki w nauce w roku akademickim 2004/2005 nasi studenci otrzymali 360 stypendiów. Kwoty stypendiów za wyniki w nauce są bardzo zróżnicowane i wahają się od 150 do 1300 zł miesięcznie w przypadku stypendiów przyznawanych przez Ministra Edukacji Narodowej.

W tym miejscu należy poinformować, że nasi studenci otrzymują również stypendia socjalne. W semestrze zimowym ostatniego roku akademickiego pobierało je 800 studentów, stypendia socjalne a w semestrze letnim - 774.

W uczelni działa również instytucja bonusu rodzinnego, przyznawanego w sytuacji, gdy studiują osoby spokrewnione (małżonek, dzieci, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia). Każda z tych osób otrzymuje ulgę w wysokości 20% czesnego. W ubiegłym roku akademickim przyznaliśmy 320 bonusów.

Łącznie w formie stypendiów i obniżek w ubiegłym roku akademickim studenci otrzymali około 1,9 mln zł. Oznacza to, że istniejący w uczelni system stypendialny obniża o około jedną czwartą koszt kształcenia.
.Możliwości wzbogacenia procesu dydaktycznego i poszerzenia wiedzy przez studentów daje współpraca zagraniczna. Dzięki podpisanym przez uczelnię umowom, a także członkostwu w Europejskiej Sieci Szkół Biznesu Businet, do której należymy jako jedyna uczelnia w Polsce, oraz Europejskiej Sieci Fizjoterapii, w której jesteśmy jednym z trzech polskich reprezentantów, nasi studenci mogą studiować i odbywać staże w uczelniach, firmach i instytucjach europejskich.

W roku akademickim 2004/2005 dziewięcioro studentów administracji, ekonomii, informatyki i ekonometrii oraz pedagogiki studiowało w ramach programu Socrates-Erasmus w Belgii i Irlandii. Z kolei dwóch studentów belgijskich studiowało w naszej uczelni. I może nie są to duże liczby, ale daje nam to pod względem liczby studentów korzystających z tego programu 80. miejsce w Polsce, w tym wśród szkół niepublicznych 20. miejsce. Jesteśmy jedyną szkołą niepubliczną w województwie lubelskim, która uczestniczy w programie Socrates-Erasmus.

W semestrze letnim 2004/2005 studentka informatyki i ekonometrii korzystając ze stypendium Nadburmistrza Schwabisch Hall, studiowała w tym mieście grafikę komputerową.

W tym roku ze stypendium Socratesa skorzysta 8 studentów, przy czym jedna osoba już studiuje ekonomię w Belgii. Pozostali będą studiowali w semestrze letnim.

Jesteśmy jednym z uczestników projektu w ramach programu Socrates-Erasmus pt. "Studia przypadków w tworzeniu systemów informatycznych". W projekcie bierze udział 9 uczelni z 5 państw i polega on na uczestnictwie studentów ze wszystkich uczelni w 10-dniowych kursach. W ramach projektu, w marcu 2005 roku 8 studentów i 2 wykładowców wzięło udział w tygodniowym kursie technologii przesyłania głosu przez Internet, zorganizowanym przez Politechnikę Helsińską, a patronat objęły firmy NOKIA i CISCO. W kolejnych latach organizatorami będą inne uczelnie, w tym nasza.

Ważne miejsce w działalności naszej uczelni zajmują badania naukowe. Prace takie realizują poszczególni pracownicy, jak też zespoły badawcze.

W ubiegłym roku akademickim wygraliśmy konkurs na realizację w ramach programu Equal projektu "System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na obszarach słabo zurbanizowanych". Projekt ma na celu zbudowanie systemu informowania małych i średnich przedsiębiorstw z województw lubelskiego i podkarpackiego o zagrożeniach ciągłości funkcjonowania oraz świadczeniu doradztwa i szkoleń. Będąc liderem, projekt realizujemy z 17 partnerami z województw lubelskiego i podkarpackiego oraz z czterema partnerami zagranicznymi: z Barnderburgii w Niemczech, wschodnich Czech, Północnej Karelii w Finlandii oraz Asturii w Hiszpanii. Jest to duże przedsięwzięcie, zaplanowane na 3 lata, którego wartość przekracza 3 mln euro. 

Z dużą satysfakcją pragnę poinformować, że nasz projekt został uznany za najlepszy polski projekt spośród ponad 100 zakwalifikowanych do realizacji w ostatniej edycji programu Equal. W listopadzie będziemy go prezentowali przedstawicielom wszystkich krajów Unii Europejskiej na seminariach w Brukseli oraz w Wilnie.

Wraz ze szkołami wyższymi i instytucjami konsultingowymi z Austrii, Niemiec, Słowacji, Słowenii, Czech i Węgier realizujemy, w ramach programu Interreg 3B, wieloletni projekt badawczo-szkoleniowy, dotyczący utworzenia środkowoeuropejskiego klastra energii odnawialnej.

W czerwcu zakończyliśmy realizację, finansowanego ze środków Euroregionu Bug, projektu "Pogranicze polsko-ukraińskie. Społeczeństwo. Środowisko. Gospodarka". Naszymi partnerami były urzędy statystyczne z Lublina, Rzeszowa, Wołynia, Lwowa oraz Zakarpacia, a także uniwersytety ze Lwowa i Łucka. Efektem projektu jest wydana w trzech językach monografia polsko-ukraińskiego regionu transgranicznego.

Kontynuowaliśmy badania nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim - nasz najstarszy, bo realizowany od 2001 roku projekt badawczy.

Prowadzone badania, oprócz aspektu praktycznego, dają możliwości rozwoju naukowego naszym pracownikom i zdobycie pierwszych doświadczeń badawczych przez naszych studentów.

Wyrazem prowadzonej w uczelni działalności naukowej są również liczne publikacje naszych pracowników w wydawnictwie uczelnianym. W roku akademickim 2004/2005 łącznie wydaliśmy
12 pozycji o nakładzie 3000 egzemplarzy. W roku akademickim 2004/2005 kontynuowano przedsięwzięcia, które już weszły do tradycji życia kulturalnego miasta i regionu. Współuczestniczyliśmy w organizacji Zamojskich Dni Filmu Religijnego „Sacrofilm”. Braliśmy udział w organizacji XIV edycji Festiwalu Sztuk Intuitywnych „Fortalicje”. W ramach Galerii Akademickiej zorganizowanych zostało 7 wystaw o różnorodnej tematyce. Podczas Wiosny Studenckiej bawiło się około 5 tysięcy osób.

Z dużą przyjemnością gościliśmy w naszych murach słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Realizowana przez Uniwersytet idea doskonale wpisuje się w naszą koncepcje uczelni otwartej.

Nie sposób w tak krótkim wystąpieniu wymienić wszystkie przedsięwzięcia realizowane w naszej uczelni.

Ambicją naszą jest służenie społeczeństwu i działanie zgodnie z najlepszymi standardami i wymogami jakościowymi.

Mieczysław Kowerski

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.