ISSN 1505-6058

NR 29 GRUDZIEŃ 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 

Konferencja polsko - ukraińska

NOWE KROKI WE WSPÓŁPRACY

Procesy integracji Ukrainy z Europą przyśpieszają. W planie działań Ukraina-Unia Europejska na lata 2005-2007 przewidziano dalsze kroki w reformowaniu i udoskonalaniu systemu edukacji i oświaty, w kierunku zbliżenia do standardów i praktyk UE. Konkretne działania należy podjąć w ścisłej współpracy z państwami UE, w tym z właściwymi instytucjami Polski. Ukraina w roku 2005 została przyjęta do procesu bolońskiego i dzięki temu mogło już dojść do pewnych zmian w oświacie wyższej. Niektóre elementy nowego systemu są wprowadzane m.in. we Lwowskim Narodowym Uniwersytecie im. I. Franki oraz Narodowym Uniwersytecie "Lwowska Politechnika".

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu już dawno podtrzymuje i rozwija w różnych dziedzinach dobre stosunki z Ukrainą. Teraz jest znakomita okazja je pogłębić i systematyzować właśnie w dziedzinie edukacji. Władze WSZiA są nastawione na ścisłą współpracę w obwodach przygranicznych Ukrainy. Powstała wielokierunkowa strategia głównych działań w latach 2005-2006.

Po pierwsze, istnieje chęć rozwijania partnerstwa między szkołami wyższymi. Są już realizowane umowy o współpracy między WSZiA i Lwowskim oraz Łuckim Uniwersytetami, stabilizują się kontakty ze Lwowskim Instytutem Narodowej Akademii Zarządzania Państwowego przy Prezydencie Ukrainy, szykują się umowy z Lwowskim Narodowym Uniwersytetem Medycyny im. D. Halyckiego, Uniwersytetem Pedagogicznym w Drohobyczu, Lwowską Akademią Handlowo-Ekonomiczną. W ramach kontaktów między uczelniami istnieje możliwość doskonalenia procesu dydaktycznego, wymiany kadr, w tym wykładów w Polsce, przewiduje się również wymianę studentów.

Dla strony ukraińskiej priorytetem jest obecnie promocja WSZiA w Zamościu i WSIiZ w Rzeszowie i rekrutacja absolwentów szkół średnich na studia w Polsce. Ma to zalety dla obu stron. Dla uczelni w Polsce - to wzmocnienie możliwości organizacyjno-finansowych, dla Ukraińców - możliwość zdobycia wiedzy w UE, otrzymanie właściwego dyplomu, nowej szansy w życiu.

W ramach wypracowanej strategii, 22 listopada 2005 w WSZiA w Zamościu odbyła się konferencja, na której rozpatrzono problemy rozwoju oświaty w UE i niektóre problemy działalności szkoły. W spotkaniu uczestniczyła grupa pedagogów z Ukrainy, w tym przedstawiciele organów władzy:

 • Brehin Mychajlo - naczelnik zarządu Lwowskiej Rady Obwodowej;

 • Lynda Stepan - naczelnik Rejonowego Kuratorium Oświaty we Lwowie;

 • Harcula Olena - pracownik Lwowskiego Obwodowego Kuratorium Oświaty

 • Kozak Halina - pracownik Wołyńskiego Obwodowego Kuratorium Oświaty

 • Brodyk Iryna - pracownik Rejonowego Kuratorium Oświaty w Żółkwi;

 • Mychkowska Lubow - pracownik Rejonowego Kuratorium Oświaty w Samborze

 • Sahan Stepan - dyrektor Centrum Naukowo-Edukacyjnego "Profesional",

a także pracownicy oświaty:

 • Zajec Olga - zastępca dyrektora Liceum Pedagogicznego w Drohobyczu;

 • Burban Stepan - dyrektor szkoły średniej w Semeniwce (rejon Postumyty);

 • Baran Wolodymyr - dyrektor szkoły średniej w Glyńsku (rejon Żółkiew);

 • Czernyk Wolodymyr - dyrektor szkoły średniej w Turynce (rejon Żółkiew);

 • Drahan Natalia - dyrektor szkoły średniej nr 4 w Sokalu;

 • Szuwalowa Nina - dyrektor szkoły średniej w Bełzie;

 • Hucyńskyj Wolodymyr - dyrektor liceum w Nowowołyńsku.

Konferencja została nagłośniona w mediach ukraińskich, dzięki dziennikarzom Telewizji Lwowskiej Halinie Tyszczuk i operatorowi Tarasowi Tkaczowi, a także Lesi Olendij z "Gazety Lwowskiej".
Uczestnicy konferencji otrzymali od rektora WSZiA J. Andreasika dokładne informacje o szkole i zasadach współpracy, a o systemie oświaty w warunkach Procesu Bolońskiego - od prorektora WSZiA B. Kawałko. Natomiast prorektor M. Kowerski poinformował uczestników konferencji o procesie naukowym w szkole. Interesujące było wystąpienie dyrektora Wydziału Oświaty miasta Zamość. Dotyczyło problemu poziomu i jakości nauczania w szkołach. Stają się one coraz aktualniejsze na Ukrainie, ze względu na wprowadzenie w kraju nowego systemu naboru do szkół wyższych. Polskie doświadczenia są tu bardzo cenne.

Przyjemną niespodzianką były dla gości występienia studentów pierwszego roku z Ukrainy - Andrija Kornijczuka, Bogdana Prystupy i Oleksandra Maseczko. Podzielili się oni pozytywnymi wrażeniami dotyczącymi szkoły, Zamościa, dobrej atmosfery i takiegoż stosunku do nich, zwłaszcza ze strony Pani Małgorzaty Bzówki.

Na konferencji była mowa o współpracy pomiędzy szkołami średnimi, bo chęć nawiązywania kontaktów jest bardzo duża.

A potem było zwiedzanie pięknego miasta-zabytków, wizyta w muzeum. Wszyscy goście pozostawiali Zamość ze słowami wdzięczności za ciekawą i pożyteczną imprezę.

Regiony przygraniczne Ukrainy i Polski mają dzisiaj wiele możliwości współpracy. Wspólne działania w dziedzinie nauki i oświaty dają pozytywne skutki oraz "pracują" na rzecz przyszłych pokoleń, w imię rozwoju naszego wspólnego europejskiego domu.

Wołodymyr Gerycz

Od redakcji: Współpraca naszej uczelni z partnerami ukraińskimi nabiera szczególnego wymiaru również na łamach biuletynu "Nasze Forum". Stąd decyzja redakcji, aby zostawić oryginalną składnię zastosowaną przez autora powyższego tekstu. Dr Włodzimierz Gerycz jest wykładowcą w naszej uczelni i od wielu lat współpracuje ze szkołą realizując projekty polsko - ukraińskie.

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.