ISSN 1505-6058

NR 29 GRUDZIEŃ 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 

Katedra Pedagogiki

KORCZAK CZY KAMIŃSKI?

Być może z konkursu organizowanego przez Katedrę Pedagogiki będzie wynikało, jaki pedagog i wychowawca jest najbliższy młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych.

Konkurs ma na celu zainteresować młodzież problematyką pedagogiczną, socjopedagogiczną oraz edukacyjną w zakresie profilaktyki uzależnień. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni wartościowymi nagrodami rzeczowymi.

Do konkursu mogą przystąpić zespoły uczniowskie (maksymalnie 5-osobowe) pod opieką nauczyciela-wychowawcy. Uczniowie przygotowują prezentacje, dwudzielną. Pierwsza część będzie dotyczyła biografii, działalności i koncepcji twórczej jednego z wymienionych niżej pedagogów: Sergiusz Hessen, Janusz Korczak, Helena Radlińska, Maria Montessori, Aleksander Kamiński, Jan Bosco, Maria Grzegorzewska, Władysław Dawid, Jan Herbart, Celestyn Freinet. Druga część pracy konkursowej będzie prezentować scenariusz zajęć socjopedagogicznych lub edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień.

Prace mogą być zaprezentowane np. w postaci scenek, przedstawienia teatralnego, slajdów wraz z formą referatową. Wymagane jest udokumentowanie pracy na płycie cd i przesłanie jej do 20 lutego 2006 r., na adres uczelni.

W chwili, gdy numer gazety był przygotowywany do druku, upłynął termin zgłoszeń do konkursu (do 10 grudnia br.). Wielki finał odbędzie się podczas Dni Otwartych Uczelni. 3 najlepsze prezentacje zostaną nagrodzone atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi.

Jury konkursowe oceniać będzie oddzielnie prezentację sylwetki słynnego pedagoga i scenariusz zajęć socjopedagogicznych lub edukacyjnych. Suma punktów z obu prezentacji stanowić będzie o wyniku końcowym. Oceniana będzie ponadczasowość idei prezentowanych przez wybranego pedagoga (maksymalnie 5 pkt), innowacyjność i kreatywność prezentacji komputerowych (maksymalnie 5 pkt), jakość graficzna i techniczna prezentowanej pracy (maksymalnie 5 pkt), wiarygodność źródeł (maksymalnie 5 pkt), różnorodność form i technik prezentacji (maksymalnie 5 pkt) oraz sposób prezentacji (maksymalnie 5 pkt).

red.

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.