ISSN 1505-6058

NR 29 GRUDZIEŃ 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 

Katedra Pedagogiki

KOŁO SIĘ KRĘCI...

8 listopada 2005 r. odbyło się zebranie Studenckiego Koła Młodych Pedagogów Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu.

W spotkaniu uczestniczyli opiekun koła (dr Beata Maria Nowak), koordynatorzy poszczególnych sekcji naukowych (mgr Magdalena Wierzańska, ks. mgr Jacek Zieliński, mgr Katarzyna Ziomek-Michalak) oraz studenci pedagogiki. To pierwsze spotkanie miało za zadanie integrację członków koła oraz wprowadzenie studentów I roku w problematykę działalności poszczególnych sekcji.

Podczas spotkania, w drodze demokratycznego głosowania, wybrano spośród studentów koordynatorów poszczególnych sekcji na rok akademicki 2005/2006: Dominikę Kubiszyn (sekcja prośrodowiskowa), Katarzynę Uszyńską (sekcja realizująca program resocjalizacyjny), Pawła Kirejczyka (sekcja "Pomocna Dłoń") oraz Ewelinę Głowacz (sekcja naukowa). Ponadto studenci zdecydowali, że przewodniczącą Studenckiego Koła Młodych Pedagogów zostanie Katarzyna Uszyńska.

Na zebraniu ustalono plan działalności koła na rok 2005/2006.

W ramach sekcji naukowej planuje się kontynuację i szczegółowe badania ewaluacyjne Programu Oddziaływań Resocjalizacyjnych w Zakładzie Karnym w Zamościu, działalność prośrodowiskową, udział studentów w międzyuczelnianej sesji studenckich kół naukowych WSZiA oraz udział naszych studentów w konferencjach i seminariach organizowanych w innych ośrodkach naukowych. Ponadto w planach Koła Młodych Pedagogów WSZiA jest nawiązanie współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie

Sekcja prośrodowiskowa planuje kontynuację prac podejmowanych przez studentów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz integrację środowiska studenckiego ze środowiskiem społeczności zamojskiej poprzez różnorodne inicjatywy - akcje charytatywne, działalność wolontarystyczną oraz inicjatywy okolicznościowe.

Studenci będą mieli także możliwość doskonalenia umiejętności pracy reporterskiej w  Sekcji "Pomocna Dłoń", przygotowania i realizacji audycji na tematy społeczne i pedagogiczne oraz propagowania działalności Katedry Pedagogiki na antenie Katolickiego Radia Zamość.

Wszystkim studentom życzymy aktywności, wzbogacania własnego doświadczenia, ciekawych wrażeń, samorealizacji oraz czerpania satysfakcji z podejmowanych działań, a nowym władzom Koła serdecznie gratulujemy! Kręćcie Kołem Młodych Pedagogów!

B. Nowak, M. Wierzańska, K. Ziomek-Michalak, J. Zieliński


 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.