ISSN 1505-6058

NR 29 GRUDZIEŃ 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 

Myśl globalnie - działaj lokalnie

KLUB MYŚLI SPOŁECZNEJ

6 grudnia br. w siedzibie rektoratu Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji odbyło się spotkanie inaugurujące działalność Klubu Myśli Społecznej, który powstał z inicjatywy rektora dr. inż. Jana Andreasika. Do udziału w pracach klubu zostały zaproszone osoby cieszące się dużym autorytetem społecznym w naszym regionie. Inicjatywa powołania Klubu została poparta przez Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego prof. dr. hab. Jana Śrutwę.

Transformacja ustrojowa, w której uczestniczymy od piętnastu lat, związana jest z wieloma problemami natury społecznej. Widać szereg jej pozytywnych skutków w postaci wzrostu inicjatywy przedsiębiorczości na polu gospodarczym, nie mówiąc już o korzyściach wynikających z otwarcia naszych granic, wolności mediów i demokratyzacji życia społecznego. Jednak nie wszyscy obywatele naszego kraju skorzystali z dobrodziejstw tej transformacji, czego dowodem jest postępująca pauperyzacja szerokich kręgów naszego społeczeństwa na skutek likwidacji wielu zakładów pracy i związanego z tym procesem bezrobocia. Z drugiej strony nie brakuje też przykładów administracyjnego gaszenia inicjatyw poszczególnych ludzi, czy też podmiotów prawnych. Długim cieniem na transformację kładą się takie patologiczne zjawiska, jak brak przestrzegania elementarnych zasad etycznych w życiu społecznym, czego przejawami są korupcja czy bogacenie się niektórych ludzi na skutek kradzieży mienia społecznego. Negatywy transformacji są przyczyną frustracji znacznej części społeczeństwa polskiego, czego przejawem jest dająca się zauważyć apatia szerokich kręgów społecznych, w tym również młodzieży, która nie widząc dla siebie perspektyw życia w ojczystym kraju, lokuje swoje nadzieje w wyjeździe na Zachód. Manifestacją tej apatii jest także brak zaangażowania w życie publiczne i społeczne, czego empirycznym dowodem była absencja połowy Polaków w ostatnich wyborach parlamentarnych i prezydenckich.

Z pozytywów transformacji korzystają także mieszkańcy Zamojszczyzny. Jednak niestety, wszystkie jej negatywy, nie tylko mają tu swoje odbicie, ale wręcz ulegają jak gdyby zwielokrotnieniu, na skutek jej opóźnienia społeczno-kulturalno-gospodarczego, czego semiotycznym przejawem jest powszechnie funkcjonująca zbitka słowna: "ściana Wschodnia", do której mamy nieszczęście się zaliczać. Powstałe, i wciąż powstające, problemy społeczne analizują naukowcy, opisują dziennikarze, starają się rozwiązywać władze państwowe i samorządowe, partie polityczne, stowarzyszenia. Jednak w regonie zamojskim dał się zauważyć brak głosu na tematy społeczne środowiska akademickiego, prężnie się rozwijającego w ostatnich latach, co też jest jednym z przykładów pozytywów transformacji oraz szeroko rozumianej inteligencji. Właśnie tę lukę stara się wypełnić niezwykle trafna inicjatywa podjęta przez rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu dra inż. Jana Andreasika powołania Klubu Myśli Społecznej. W proces dyskusji nad jego kształtem i programem oraz organizację włączyli się prorektorzy Bogdan Kawałko i Mieczysław Kowerski, kanclerz Bogusław Klimczuk oraz inni pracownicy naszej uczelni.

Jako jeden z naczelnych celów Klub Myśli Społecznej postawił sobie integrację środowisk intelektualnych Zamościa i Regionu, co jest niezwykle ważne w sytuacji, kiedy z każdym rokiem rośnie liczba ludzi wykształconych, którzy praktycznie nie mają możliwości nie tylko przemawiania jednym głosem, ale nawet spotkania się i prostej rozmowy na konkretne tematy. Forum Klubu będzie stwarzało możliwości takiej dyskusji na temat ważnych spraw dotyczących naszego miasta, regionu i kraju. Następnym zadaniem, jakie postawił sobie Klub jest popularyzacja myśli społecznej, co jak gdyby wynika też z natury wyższej uczelni. Nasza szkoła czyniła to od początku swojego istnienia, organizując tzw. otwarte wykłady, z których znaczna część była poświęcona właśnie sprawom społecznym. Ta promocja myśli społecznej nastąpi poprzez organizowanie dyskusji, wydawanie publikacji, organizację seminariów naukowych, wykładów, wydawanie komunikatów medialnych oraz oświadczeń, a nawet rezolucji kierowanych do odpowiednich władz w ważnych sprawach społecznych.

Klub ma charakter apolityczny. Skupia ludzi o różnych światopoglądach i sympatiach politycznych, cieszących się zaufaniem społecznym w mieście i regionie, którzy przejawiają troskę o dobro wspólne oraz promowanie wartości humanistycznych i etycznych w życiu społecznym. Reprezentują różne stany i zawody. Zaproszenie do udziału w pracach klubu przyjął Biskup Zamojsko-Lubaczowski prof. dr hab. Jan Śrutwa. Inauguracyjne posiedzenie klubu odbyło się 6 grudnia br. Pozwolę sobie wymienić nazwiska uczestników, nie wymieniając tytułów naukowych i pełnionych funkcji: Jan Andreasik, Mieczysław Kowerski, Bogdan Kawałko, Bogusław Klimczuk, Krzysztof Marczewski, Adam Firosz, Janusz Skwarek, Bogdan Szyszka, Beata Nowak, Katarzyna Ziomek, Magdalena Wierzańska, Janusz Kawałko, Piotr Skwarek, Mirosław Baranowski, Jerzy Żurawicki, Piotr Kondraciuk, Alicja Saturska, Jacek Zieliński, Andrzej Kleinrok, Andrzej Mielcarek, Marian Puszka, Adam Kułaj, Jadwiga Pogódź, Zofia Piłat, Władysław Pańczyk, Krystyna Gruszka, Marek Palonka, Ryszard Pankiewicz, Jan Świć, Stanisław Jędrusina, Czesław Galek. Biskup Jan Śrutwa, który ze względów obiektywnych nie mógł uczestniczyć w posiedzeniu Klubu przekazał, za pośrednictwem kanclerza Kurii Diecezjalnej, ks. dra Adama Firosza, wyrazy poparcia dla, w jego ocenie, niezwykle cennej inicjatywy powołania Klubu, oraz wyraził chęć współpracy z nim. Lista członków klubu jest otwarta. Do udziału w nim będą zaproszone także inne osoby.

Otwierając posiedzenie inaugurujące działalność Klubu Myśli Społecznej, rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji, dr inż. Jan Andreasik, ukazał sensowność tej inicjatywy w "Hetmańskim Grodzie" w czterechsetną rocznicę śmierci założyciela miasta i Akademii Zamojskiej, która miała być właśnie szkołą "wychowującą obywateli", czyli ludzi odpowiedzialnych za losy kraju. Wskazał także na symbolikę miejsca posiedzenia Klubu, czyli gmach rektoratu, który w XVII w. był gmachem Seminarium Duchownego, które wychowywało przyszłych duchownych także w duchu zaangażowania w sprawy społeczne. Tematem spotkania inaugurującego pracę Klubu była "Odpowiedzialność obywatelska za kształt życia publicznego i społecznego". We wprowadzeniu do dyskusji prof. dr hab. Krzysztof Marczewski, ukazując motywy zaangażowania obywatelskiego w sprawy społeczne, w tym także wynikające z Magisterium Kościoła, postawił równocześnie szereg pytań dotyczących przejawów tej odpowiedzialności, a także jej braku.

Dyskusja była niezwykle żywa i wszechstronnie naświetliła postawiony problem. Wzięli w niej udział prawie wszyscy uczestnicy spotkania. Zwrócono w niej m.in. uwagę na szerszy problem braku odpowiedzialności za funkcjonowanie gminy, miasta czy kraju, który wynika z zaniku u wielu ludzi, szczególnie młodych, poczucia odpowiedzialności w ogóle. Stąd wychowanie do szeroko rozumianej odpowiedzialności powinno rozpoczynać się w rodzinnym domu, a następnie w szkole, by dalej mogło się rozwijać poprzez zaangażowanie w działalność stronnictw, partii i organizacji społecznych. Trudno w kilku zdaniach zaprezentować bogactwo treści zawarte w wypowiedziach poszczególnych dyskutantów. Dyskusja przerwana w związku z upływem zakreślonej przez organizatorów granicy czasowej, przeniosła się do nieformalnych grup, które się utworzyły podczas towarzyskiego spotkania przy "szwedzkim stole". Organizatorzy spotkania zapowiedzieli, że całość materiałów związanych z posiedzeniem klubu będzie wydana w specjalnym biuletynie oraz znajdą się na stronie internetowej Klubu.

Inauguracyjne spotkanie Klubu Myśli Społecznej wykazało słuszność powstałej w naszej szkole inicjatywy. Wyszła ona bowiem naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom wielu ludzi, dla których nie jest obojętny los naszych gmin, miasta i Ojczyzny, a równocześnie nie chcących angażować się, z różnych względów, w doraźne życie polityczne. Wszyscy uczestnicy spotkania zgłosili chęć udziału w następnych posiedzeniach Klubu i czynny udział w jego pracach. Otwarty jest natomiast problem zagospodarowania owoców tego typu spotkań, czyli przekucia wniosków wynikających z dyskusji, na rozwiązywanie konkretnych zagadnień w naszym mieście, regionie, a nawet kraju. Myślę, że po pierwszych spotkaniach, mających charakter także bliższego zapoznania się członków klubu, takie mechanizmy oddziaływania zostaną wspólnie wypracowane.

Ks. Czesław Galek

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.