ISSN 1505-6058

NR 29 GRUDZIEŃ 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 W czerwcu 2004 r. minęła siedemdziesiąta piąta rocznica urodzin Dostojnego Jubilata, a w bieżącym roku obchodzi On pięćdziesięciolecie pracy naukowej. Nader piękny to okres w życiu tego wybitnego Uczonego i Wychowawcy młodzieży akademickiej, w pełni zasługujący na pochwałę i wyróżnienie. Dobrze się stało, że wyrazy wdzięczności i uznania otrzymuje On w środowisku akademickim Zamościa, z którego się wywodzi i darzy go szczególną sympatią.

Profesor Władysław Ćwik urodził się 27 czerwca 1929 r. w Zamościu w rodzinie nauczycielskiej. Szkołę średnią, słynne Gimnazjum i Liceum im. Jana Zamoyskiego w Zamościu, ukończył jako prymus. Studia prawnicze I stopnia odbył w lubelskim Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, magisterskie w Uniwersytecie Warszawskim, stopień naukowy doktora /1961 r./ i dra hab. /1968 r./ uzyskał w UMCS. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1977 r., a etat prof. zwyczajnego w 1993 r. ... >>>

 NOWE KIERUNKI
 KONKURSY
 OD REDAKTORA
 EXTRA ENGLISH
 • Extra English fourth issue
 •  
   IX INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO
   WYKŁADOWCY WSZiA
   HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ
   UNIA EUROPEJSKA
   SEMINARIA, KONFERENCJE, WYKŁADY
   STYPENDIA W WSZiA
   ABSOLWENCI WSZiA
   KOŁA I SEKCJE SPORTOWE
   

  Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
  Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
  stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
  Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.