ISSN 1505-6058

NR 28 PAŹDZIERNIK 2005 R.

CENA 1 ZŁ

 

Nowoczesna uczelnia

WIRTUALNY DZIEKANAT

Jak ważna jest technika w życiu współczesnego człowieka, nie trzeba nikogo przekonywać. Coraz większą rolę odgrywa również w relacjach między studentami a kadrą (dydaktyczną i administracyjną) na uczelni.

W WSZiA planuje się w najbliższej przyszłości kilka zmian: wprowadzenie elektronicznych legitymacji studenckich, większe wykorzystanie komputerów i technik telekomunikacyjnych w kontaktach między nauczającymi a studentami, upowszechnienie regulowania spraw związanych ze studiowaniem przez internet.

Wirtualny dziekanat to określenie ważnego na uczelni działu, który jest ulubionym miejscem załatwiania różnego rodzaju spraw przez studentów i pracowników. Z wieloletniego doświadczenia wiemy, że tych spraw jest dużo, są różnorodne, wiążą się z dyscypliną studiów, odpowiedzialnością dyscyplinarną młodzieży akademickiej, stypendiami, itp. Te najogólniejsze uwagi prowadzą do wniosku, że należy usprawnić i ułatwić kontakty z dziekanatem, co pozwoli ograniczyć bądź uniknąć zmory kolejek, konfliktów, które są produktem szybkiej i masowej obsługi, ułatwi pracę dziekanatowi i dziekanowi. Truizmem jest stwierdzenie, że sprawność i efektywność działania wiąże się z posiadaniem informacji, i tak było zawsze. Współczesny etap rozwoju społeczeństw ludzkich charakteryzuje się tym, że można łatwiej gromadzić informacje i je przetwarzać dla realizacji celów organizacji i instytucji. Powszechnie wiadomo, że jest to zasługa komputeryzacji życia gospodarczego i społecznego, budowy odpowiednich systemów informatycznych, itp.

Na uczelni, która jest nowoczesną organizacją, funkcjonuje szereg systemów informatycznych dotyczących jej podstawowych płaszczyzn funkcjonowania. Programy te obejmują: sferę organizacji procesu nauczania, ewidencjonowania procesu dydaktycznego, majątku uczelni, finansów, itp. System informacji dotyczący młodzieży akademickiej spełnia dwie funkcje: informuje o przebiegu studiów każdego studenta i wykorzystywany jest w procesie dydaktycznym.

Graficzny obraz całości systemu związanego ze studiowaniem na uczelni obrazuje poniższe zestawienie:

Tradycyjny i elektroniczny system informacji

System tradycyjny

System elektroniczny


Regulamin studiów, płatności,
stypendiów i dyscypliny.
Protokoły egzaminów, zaliczeń,
różnic programowych,
wpisów warunkowych, itp.
Podania. Tablice ogłoszeń.
Archiwizacja


proces nauczania,
składanie prac dyplomowych
przez internet
Portal Projektów Studenckich,
Portal WSZiA, który umożliwia
kontakty z dziekanatem
oraz zdobycie informacji
związanych ze studiowaniem.

Jest oczywiste, że znaczenie systemu elektronicznego będzie rosło. Już obecnie dzięki temu sposobowi gromadzenia informacji, student, który złożył egzamin dyplomowy, może w ciągu kilku dni otrzymać odpisy dyplomu, suplement i inne dokumenty.

Gromadzenie w postaci elektronicznej prac dyplomowych, w najbliższym czasie pozwoli na opracowanie programu oceniającego stopień zbliżenia do prac już napisanych na uczelni i innych źródeł (plagiat).

W związku z tym informujemy, że w bieżącym roku akademickim obok możliwości wynikających z tradycyjnego systemu informacji oraz istniejącego systemu elektronicznego, tzn. sprawdzenie danych personalnych, statusu studenta, ocen, przydziału do grup, opłat, harmonogramu zajęć, terminów zajęć z poszczególnych przedmiotów oraz wykładowców, planujemy, aby także składanie podań mogło odbywać się przez internet. Wykorzystując założoną dla każdego studenta skrzynkę elektroniczną, można będzie przesłać podania dotyczące np. zmian terminów sesji, urlopów, powtarzania semestru, itp. W podaniu przesyłanym drogą elektroniczną student będzie mógł określić formę odpowiedzi, jaka jest dla niego wygodna (elektroniczna, ustna, pismo).

Przypominamy, że konstrukcja adresu jest następ ująca: numer albumu@wszia.edu.pl, np. s9778@wszia.edu,pl

Andrzej Pakuła

 

Wydawca - Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul.Akademicka 4, tel.63-82-630.
Redakcja - Małgorzata Bzówka (redaktor naczelny),
stali współpracownicy - Joanna Giruć, Katarzyna Kimak, Bogdan Kawałko, Mieczysław Kowerski, 
Anna Krupa, Władysław Molas, Zofia Kiełbińska-Ryń.